Back to top

Ponovni vpis v isti letnik

 • Študent lahko v času študija iste stopnje enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program.
 • Vse študente, ki bi se v prihajajočem študijskem letu želeli vpisati ponovno v isti letnik opozarjamo na posebna določila  Zakona o visokem šolstvu.

Ta med drugim določa, da »…študentu  status preneha  ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer...«. To pomeni, da za študente, ki so imeli ponovni vpis, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ne bo mogoč. 

 • Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom.
 • Študentu, ki ponavlja letnik študijskega programa, za katerega je plačal šolnino, se šolnina v skladu z 12. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za ta letnik ponovno ne zaračuna.

 

Pogoji za ponovni vpis:

ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Anglistika

30 KT

Antični in humanistični študiji

15 KT

Arheologija

20 KT

Bibliotekarstvo in informatika

ni pogojev

Etnologija in kulturna antropologija

42 KT

Filozofija

15 KT

Francistika z romanistiko

15 KT

Geografija

15 KT

Germanistika

20 KT

Japonologija

15 KT

Prevajalstvo

ni pogojev

Muzikologija

15 KT

Pedagogika in andragogika

15 KT

Primerjalna književnost in literarna teorija

15 KT

Psihologija

30 KT

Sinologija

15 KT

Slovenistika

ni pogojev

Sociologija kulture

30 KT

Umetnostna zgodovina

15 KT

Zgodovina

30 KT

Zahodnoslovanski študiji

15 KT

 

DVODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Polonistika­ – dvopredmetni št. program

15 KT

Slovenistika­ – dvopredmetni št. program

ni pogojev

Anglistika  – dvopredmetni št. program

 

 

 

 

 

 

 

 

15 KT skupaj na obeh dvopredmetnih š tudijskih programih

Bohemistika­ – dvopredmetni št. program

Etnologija in kulturna antropologija - dvopredmetni št. program

Filozofija­ dvopredmetni št. program

Francistika­dvopredmetni št. program

Geografija­dvopredmetni št. program

Nemcistika­ dvopredmetni št. program

Grški jezik, književnost in kultura­dvopredmetni št. program

Italijanski jezik in književnost­dvopredmetni št. program

Japonologija­ dvopredmetni št. program

Južnoslovanski študiji­dvopredmetni št. program

Kulture Vzhodne Azije­dvopredmetni št. program

Latinski jezik, književnost in kultura­dvopredmetni št. program

Primerjalno jezikoslovje­dvopredmetni št. program

Pedagogika in andragogika - dvopredmetni št. program

Primerjalno slovansko jezikoslovje­dvopredmenti št. program

Primerjalna književnost in literarna teorija­dvopredmetni št. program

Rusistika­dvopredmetni št. program

Slovakistika­ dvopredmetni št. program

Sociologija­dvopredmetni št. program

Splošno jezikoslovje­dvopredmetni študijski program

Španski jezik in književnost­dvopredmetni št. program

Umetnostna zgodovina­dvopredmetni št. program

Zgodovina­dvopredmetni št. program

Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

 

Potek vpisa:

 1. Redni vpis v višje letnike in ponovni vpis v isti letnik je od 1. do 30. septembra 2020.
 2. Vnos podatkov v elektronski vpisni list lahko opravite preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje. Spletni vnos podatkov lahko opravite takoj, ko Vam omogočimo elektronski vpis (Točka 1). Vnos vpisnih podatkov poteka elektronsko, preko spletne strani študentskega info sistema FF (http://vis.ff.uni-lj.si ). Prijaviti se morate v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju izberete »VPIS / Vpisni list«. 
 3. Če pri ponovnem vpisu v isti letnik želite obdržati stare zunanje izbirne predmete, morate v naboru izbrati »Izbirni predmet – fiktivni« z ustreznim številom KT. V primeru pa, da želite izbrati nove zunanje izbirne predmete, morate na vpisnem listu pri izpisu predmetnika ročno označiti, katerih lanskih zunanjih izbirnih predmetov ne boste opravljali.
 4. Na vpisnem listu natančno preverite pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolnite. Podatke na koncu vnosa potrdite. Vpisni list natisnite (menu na levi strani »VPIS / Tiskanje«) in podpišite.
 5. Na vpisni list navedite želeno število potrdil o opravljenih izpitih, ki so plačljiva po veljavnem Ceniku FF.  
 6. Vpisno dokumentacijo, ki jo potrebujete za vpis, sestavljajo:

a)   podpisan VPISNI LIST,

b)   ŠTUDENTSKA IZKAZNICA,

c)   PISEMSKA OVOJNICA formata A5 s čitljivo izpisanim imenom in naslovom, kamor vam bomo vrnili dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 1. Dokumente zapečatite v ovojnico, jo označite s pripisom »VPIS«  in jo 

-       pustite na označenih mestih na fakulteti

-       ali pošljite po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« .

Po opravljenem vpisnem postopku boste po pošti prejeli: potrdilo o vpisu, študentsko izkaznico z nalepko (če jo boste priložili) in naročena potrdila o opravljenih izpitih za katera boste naknadno prejeli račun.  

Po e-pošti boste prejeli račun s položnico za vpisnino. Vpisnino morate obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma  računa ne boste plačali, vam bo onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.

V primeru, da sami ne morete izpeljati vpisnega postopka, lahko vpisni postopek izvede oseba, ki jo pisno pooblastite.

 FF, september 2020

Referat za dodiplomski študij