Back to top

Vzporedni študij in študij diplomantov

 

Kandidati za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/ v roku od 1. do 17. septembra 2020.

V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.

Prijavo lahko kandidat odda:

1.     S kvalificiranim digitalnim potrdilom (v tem primeru ne pošilja natisnjenega obrazca, le priloge, če so potrebne). Po pošti mora priporočeno poslati fakulteti potrebne priloge k prijavi, ki jih tudi v prijavi označi (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis)

2.     Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec poslati elektronsko v eVŠ in natisniti prijavo in podpisano s prilogami priporočeno poslati po pošti na fakulteto.

 

Diplomanti se lahko prijavijo na vpisna mesta za diplomantev zgoraj navedenem roku in v prvem in drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik in sicer na način in v rokih, iz točke I. Razpisa za vpis. Za študij na vpisnih mestih za diplomante je predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu).

Diplomanti visokošolskega študijskega programa po prejšnjih predpisih in diplomanti univerzitetnega in visokošolskega študijskega programa morajo prijavi priložiti potrdilo o opravljenih izpitih – oziroma o povprečni oceni in overjeno kopijo diplome.

Kandidati  bodo izbrani glede na višjo povprečno oceno.

 

Na vzporedni študij je prijava možna po končanem prvem ali drugem letniku, torej najkasneje ob vpisu v zadnji letnik "prvega" študijskega programa.

Tej prijavi morajo priložiti potrdilo o opravljenih izpitih - oziroma o povprečni oceni in potrdilo matične fakultete o vpisu v višji letnik.

Kandidati bodo izbrani glede na višjo povprečno oceno in vpisan višji letnik študija. 

Vsi kandidati za vzporedni študij in študij diplomantov morajo izpolnjevati vstopne pogoje za vpis v študijski program iz II. in XIV. točke skupnega dela Razpisa za vpis in posebnega dela Razpisa za vpis: https://portal.evs.gov.si/documents/10157/8e5f87d7-d68b-465f-add8-f839c14bf4d6

in posebnega dela Razpisa za vpis: https://portal.evs.gov.si/documents/10157/c7106c6a-f895-4ffc-875b-cb48b9e695a9.

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov v štud. letu 2020/21:https://portal.evs.gov.si/documents/10157/29e13e6c-3628-47b4-8eef-9732d7c918e8.

Pridobitev soglasja za vzporedni študij za študente FF, ki želite vzporedno študirati na drugi fakulteti:

V primeru, da želite študirati vzporedno je potrebno - v kolikor zavod vzporednega študija to zahteva - priložiti tudi soglasje matične fakultete. Za pridobitev soglasja  morate oddati Vlogo za izdajo soglasja za vzporedni študij.

Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte v Referatu za dodiplomski študij med uradnimi urami ali ga pošljite na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA s pripisom »soglasje za vzporedni študij«

Soglasje za vzporedni študij vam bomo poslali na vaš naslov po pošti.

 

Kandidati, ki se vpisujejo v dodatno leto, se ne morejo vpisati vzporedno in jim zato tudi ne bomo izdali soglasja za vzporedni študij. 

 

Referat za dodiplomski študij,  junij 2020

">">">