Back to top

OBVESTILO ŠTUDENTOM, KI ŽELIJO UVELJAVLJATI POSEBEN STATUS

Študenti, ki želijo uveljavljati poseben status (status študenta s posebnimi potrebami, status študenta vrhunskega športnika, status študenta priznanega umetnika, status starša, status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj) in z njim povezane prilagoditve študijskega procesa, naj vložijo ustrezno prošnjo. Prošnjo oddajo po postopku, opisanem v obvestilu glede oddaje študentskih prošenj.

Prošnji je potrebno dodati ustrezna dokazila.

Priznavanje statusa in s tem povezane prilagoditve študijskega procesa podrobneje urejajo Merila za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje v točki II, 1 ki določajo:

 

Pomoč in prilagoditve

Študentu, ki se mu prizna poseben status, lahko v okviru razpoložljivih pogojev za študij pridobi naslednjo pomoč in prilagoditve:

 • zmanjšanje obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote;
 • prilagojene roke za opravljanje vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd. v dogovoru z nosilcem učne enote;
 • uveljavljanje podaljšanja študentskega statusa na podlagi posebnega statusa, kot to omogoča Zakon o visokem šolstvu;
 • možnost izrednih izpitnih rokov v skladu s Študijskim redom Univerze v Ljubljani;
 • druge individualne prilagoditve študijskega okolja in pedagoškega dela glede na potrebe posameznega študenta (prilagoditve pri izvedbi predavanj, vaj seminarjev, dela v laboratorijih ipd.), prilagoditve pri prisotnosti na predavanjih, seminarjih in vajah, predstavitvah, udeležbah na kolokvijih ipd., prilagoditve glede študijskega gradiva in glede načina preverjanja in ocenjevanja znanja, tutorstvo.

 

Status študenta s posebnimi potrebami

OŠVU lahko na podlagi prošnje študenta prizna študentu status študenta s posebnimi potrebami ter prilagoditve, ki jih tak študent pri svojem študiju potrebuje.

Študent pridobi status študenta s posebnimi potrebami, če zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali bolezni izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

 • ima delno ali popolno izgubo vida (slabovidni in slepi študenti);
 • ima delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi študenti);
 • ima govorno-jezikovne težave;
 • je gibalno oviran;
 • ima dolgotrajno ali kronično bolezen;
 • ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, npr. disleksija);
 • ima motnjo avtističnega spektra;
 • ima telesne poškodbe in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo;
 • ima motnje v telesnem in duševnem zdravju;
 • ima čustvene in vedenjske motnje.

Status študenta s posebnimi potrebami se študentu prizna na osnovi prošnje, ki ji priloži ustrezno dokumentacijo, npr. ustrezno mnenje pristojne komisije za usmerjanje otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami, mnenje invalidske komisije, zdravniška mnenja ipd.

 

Status študenta vrhunskega športnika

Študent pridobi status študenta vrhunskega športnika, če z dokazili, ki jih priloži svoji prošnji, izkaže izpolnjevanje enega od naslednjih pogojev:

 • kategorizacijo v naziv športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju: OKS) oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunske dosežke na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah, ki niso razvrščeni s strani OKS in ki jih potrdi posamezna nacionalna športna zveza, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze za trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika in njegova neposredna vključenost v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi posamezna nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine,
 • vrhunske dosežke športnika invalida, ki jih potrdi Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni in mednarodni ravni ali potrdilo posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni in mednarodni ravni za športne panoge in discipline, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščeni s strani Paraolimpijskega komiteja Slovenije, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine.

OŠVU lahko za dodeljevanje statusov ob ustrezni dokumentaciji študenta, kateri športna disciplina ni priznana s strani OKS, Nacionalne športne zveze oz. Zveze za šport invalidov, športniku dodeli status študenta športnika.

Status študenta priznanega umetnika

Študent pridobi status študenta priznanega umetnika, če z dokazili, ki jih priloži svoji prošnji, izkaže izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti, ki se dokazuje s potrdilom o članstvu ustreznega društva (likovnega, glasbenega, filmskega, plesnega, gledališkega, literarnega, fotografskega ali drugega) ali status samostojnega umetnika ali kulturnega delavca in
 • avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju javnega umetniškega dela, ki se dokazuje s prejetimi nagradami oziroma priznanji za izjemne dosežke na umetniškem področju, ki jih podeljujejo ustrezne ustanove na nacionalnem ali mednarodnem nivoju.

 

Status študenta starša

OŠVU lahko na podlagi prošnje študenta prizna študentu status študenta starša ter prilagoditve, ki jih tak študent pri svojem študiju potrebuje.

Status študenta starša je priznan študentu na osnovi prošnje, ki ji priloži rojstni list živorojenega otroka.

 

Status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj

Študent pridobi status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj, če z dokazili, ki jih priloži svoji prošnji, izkaže izpolnjevanje naslednjega pogoja:

 • se v času študija udeleži vsaj dveh (področnih) mednarodnih tekmovanj na področju, na katerega sodi študijski program, v katerega je vpisan, in je v času vloge za pridobitev statusa, prijavljen za udeležbo na tekmovanju.

 

Junij, 2020