Back to top

IZBIRNI PREDMETI

 

Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov prvostopenjskih  študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih.

Zunanji izbirni predmeti, ki jih študenti dodiplomskega  študija izbirajo, morajo biti akreditirani na študijskih programih 1. stopnje (predmetov 2. stopnje študenti ne smejo izbrati).  

Filozofska fakulteta ponuja pester izbor predmetov, študentom pa so na voljo tudi predmeti Fakultete za družbene vede UL, s katero imamo podpisan medsebojni dogovor.

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF ali na FDV ni potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu. Predmete FDV prav tako vnesete ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista ob vpisu.  

 

Študenti bodo z novim študijskim letom 2020/2021 v tajništvu oddelka lahko le enkrat zamenjali zunanji in enkrat notranji izbirni predmet, v letniku, v katerem so vpisani, pri čemer so roki za spremembo naslednji:

  • do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;
  • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

 

Menjavo izbirnega predmeta je mogoče z izpolnjenim in podpisanim obrazcem (priloženim na dnu tega zapisa) opraviti v oddelčnem tajništvu, in sicer po e-pošti ali osebno v navedenih rokih. Kasneje morajo študenti za menjavo izbirnih predmetov napisati prošnjo na OŠVU in jo oddati v referatu.  

Prošnjo je potrebno oddati skladno z določili 33. člena Meril za obravnavo študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

 

Informacije za študente FF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti

Študenti FF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec   in ga najkasneje do 15. oktobra predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kamor so vpisani, kjer jim bodo izbrani predmet vnesli v elektronski indeks. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je  v tem primeru potrebno izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen. Potrdilo o opravljenih obveznostih mora študent dostaviti v referat za dodiplomski študij.

 

Informacije za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na Filozofski fakulteti

Predmete, ki jih Filozofska fakulteta ponuja, lahko izbirajo tudi študenti  drugih visokošolskih zavodov. Glede prostih mest se pozanimajo v tajništvu oddelka, ki predmet ponuja.  Če je mesto na izbranem predmetu prosto, tajništvo oddelka potrdi obrazec, vnese študenta in predmet v študentski informacijski sistem ter obrazec posreduje v Referat za dodiplomski študij. Referat obrazec žigosa in posreduje na študentovo matično fakulteto. Izbira zunanjega izbirnega predmeta je mogoča do 15. oktobra.

 

Obrazci:

 

Študent ima pravico opravljati izpite na študijskih programih, na katere je vpisan oziroma v obsegu KT kot ga predvideva študijski program za posamezni letnik. Druge predmete lahko študenti opravljajo izven vpisanega študijskega programa, oziroma izven obsega 60 ECTS, le na podlagi pozitivno rešene prošnje. Obiskovanje organiziranih oblik dela in opravljanje obveznosti pri predmetu je plačljivo v skladu s cenikom (izvedba predmeta).