Back to top

Vpis v višji letnik in ponovni vpis

 

 • POGOJI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent oz. študentka izjemoma v študijskem letu 2020/2021 opraviti študijske obveznosti prvega letnika v obsegu 51 KT. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v tretji letnik.  

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti drugega letnika  v obsegu 51 KT, skupaj s celotnimi obveznostmi 1.  letnika.

 

 • NAPREDOVANJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 Z DOSEŽENIMI MANJ KOT 51 KT
 • Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi manj kot 51 KT

  Študentom in študentkam študijskih programov, navedenih v Preglednici 1, se lahko omogoči izjemno napredovanje (vpis) v višji letnik na podlagi prošnje, pri čemer morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

  da so dosegli najmanj tako število KT, kot je navedeno  v zadnjem stolpcu Preglednice 1 (izjemno napredovanje 85%)

  izkažejo, da niso mogli opravljati obveznosti pri učnih enotah/predmetih, ki so navedene v Preglednici 2. V primeru, da je bilo študentom in študentkam navedene obveznosti omogočeno opraviti do zaključka izpitnega obdobja (11. 9. 2020) zaradi preklica epidemije COVID-19, potem za te študente in študentke veljajo pogoji za napredovanje, kot jih določa prejšnja točka 1.

 •  

  Rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik s spregledom KT iz te točke je od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

 

 

 • POTEK VPISA

 

Redni vpis v drugi in tretji  letnik bo med 1. in 30. septembrom  2020, vpisni listi za vpis v višji letnik študentom, ki bodo do takrat  izpolnili pogoje,  pa bodo odprti od 20. avgusta naprej.

 

 1. Postopek vpisa:

 

 • V drugi letnik:

Ko študent zbere 51 KT v prvem letniku, se mu naslednji dan avtomatsko odpre vpisni list za drugi letnik in študent nadaljuje postopek vpisa s točko 2.

 

 • V tretji letnik:

Ko študent zbere 51 KT v drugem letniku in ima opravljene obveznosti prvega letnika v celoti (100 % KT od 100 %), se mu naslednji dan avtomatsko odpre vpisni list za tretji letnik in študent nadaljuje postopek vpisa s točko 2.

 

Študenti dvopredmetnih študijskih programov v povezavi s Teološko fakulteto, ki imajo pogoje za vpis v višji letnik, morajo najprej urediti vpis na Teološki fakulteti.  Fakulteti se medsebojno obveščata glede opravljenih pogojev kandidatov in glede vpisa. Ko Teološka fakulteta sporoči, da je študent pri njih vpisan, na referatu Filozofske fakultete odpremo vpisni list in študent se lahko vpiše na FF, kjer dobi potrdila o vpisu.  Podatka o vpisu z obeh fakultet se potem združita v eVŠ.  

 

 1. Vnos podatkov v elektronski vpisni list se opravi preko spletne strani FF doma ali kjerkoli drugje. Spletni vnos podatkov je moč opraviti naslednji dan po izpolnitvi vpisnih pogojev iz prvega odstavka. Vnos vpisnih podatkov poteka preko spletne strani študentskega informacijskega sistema FF (https://vis.ff.uni-lj.si/).

V sistem se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju  izbrati  »VPIS / Vpisni list«.  

Na vpisnem listu je potrebno  natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti.

Podatke na koncu vnosa je treba potrditi. Vpisni list je potrebno natisniti (menu na levi strani »VPIS / Tiskanje«) in podpisati (tiskanje je vedno možno tudi naknadno v omenjeni računalniški učilnici).

 

 1. Na vpisni list je potrebno navesti želeno število potrdil o opravljenih izpitih, ki so plačljiva po veljavnem Ceniku FF.
 2. Študenti, ki se vpisujejo v zadnji letnik natisnejo in podpišejo tudi "Soglasje za uporabo e-naslova po diplomi".
 3. Obvezen sestavni del vpisnega lista je tudi predmetnik.
 4. Vpisno dokumentacijo, ki je potrebna za vpis, sestavljajo:
 • podpisan VPISNI LIST
 • ŠTUDENTSKA IZKAZNICA
 • SOGLASJE ZA UPORABO E-NASLOVA PO DIPLOMI (študenti zadnjega letnika, pri tiskanju vpisnega lista izberejo "Natisni prilogo - pogodbo/soglasje")
 • PISEMSKA OVOJNICA formata A5 s čitljivo izpisanim imenom in naslovom, kamor bomo vrnili dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.
 • Plačniki šolnine priložijo DVA PODPISANA IZVODA POGODBE (pri tiskanju vpisnega lista izberejo "Natisni prilogo - pogodbo/soglasje".

 

Dokumentacijo je treba zapečatiti v ovojnico, jo označiti s pripisom »VPIS«  in jo pustiti na označenih mestih na fakulteti (pred referatom) ali poslati po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« .

 

V primeru, da kandidat sam ne more izpeljati vpisnega postopka, lahko vpisni postopek izvede oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

 

 

7. Po elektronski pošti bomo poslali račun za vpisnino. Vpisnino je potrebno obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma  račun ni plačan, je onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.

 

 

 • PONOVNI VPIS

 

Za ponovni vpis v isti letnik na večini študijskih programov prve stopnje je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom. Pogoji so objavljeni v obvestilu »Ponovni vpis v isti letnik – splošne informacije«. Vsak študent se lahko enkrat ponovno vpiše tekom študija na posamezni stopnji.

Vse študente, ki bi se v prihajajočem študijskem letu želeli vpisati ponovno v isti letnik, opozarjamo na posebna določila  Zakona o visokem šolstvu. Ta med drugim določa, da »…študentu  status preneha  ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer...«. To pomeni, da študentom, ki so bili ponovno vpisani, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ni dovoljen. 

 

 

FF, junij 2020                                                                     

Referat za dodiplomski študij