Back to top

 

Splošne informacije za študente dodiplomskega študija

1. INFORMACIJE V ZVEZI S ŠTUDIJEM

Informacije v zvezi s pravicami in dolžnostmi, ki jih imate kot študentje naše fakultete, v zvezi s študijsko problematiko, vsa potrdila o študentskem statusu ter drugačna lahko dobite vsak dan v Referatu za dodiplomski študij (pritličje, soba 35A) med uradnimi urami.

Pišete nam lahko tudi na elektronski naslov:

 

2. INDEKS

Študenti od  štud. leta 2011/12 nimajo več papirnega indeksa.

 

3. ŠTUDENTSKI INFORMACIJSKI SISTEM (VIS)

VIS omogoča poslovanje študentov, ki so že pridobili uporabniško ime in geslo, preko interneta na naslovu: https://vis.ff.uni-lj.si/, ali preko povezave na spletni strani Filozofske fakultete.

Za prvi vstop v VIS potrebujete svoje osebno uporabniško ime (za študente je to vpisna številka) in geslo.
Po novem je  način prijave v sistem VIS poenoten  s  sistemom Univerze v Ljubljani. Uporabniško ime in geslo, ki ga potrebujete za prijavo pridobite s prevzemom digitalne identitete.
Povezava do navodil in ID portala za prevzem identitete:
Kdor je že uredil digitalno identiteto za prijavo v brezžično omrežje Eduroam, uporablja to tudi za prijavo v VIS.

 

V primerih kakršnih koli težav  se študenti obrnite na  skrbnike  ID portala preko naslednjih povezav : 

Napako prijavite preko ID portala https://id.uni-lj.si/  ali direktno 
POZABLJENO GESLO: https://id.uni-lj.si/index.php?action=resetpass

 

VIS študentom omogoča opravljanje sledečih storitev:

 • Prijavo na izpit
 • Odjavo od izpita
 • Pregled odprtih prijavnic
 • Pregled izpitnih rokov
 • Pregled izpitnih rezultatov
 • Prijavo na kolokvij  ali delni izpit
 • Odjavo od kolokvija ali delnega izpita
 • Pregled rezultatov kolokvijev ali delnih izpitov
 • Pregled vseh razpisanih rokov za kolokvije ali delne izpite
 • Pregled že opravljenih obveznosti
 • Vpis v letnik študija in absolventski staž
 • Študentske prošnje

 Prijava na izpit

Po uspešni prijavi v sistem, z uporabniškim imenom in geslom, v levem meniju izberite "Prijava na izpit". Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet, na katerega izpit se želite prijaviti (izpišejo se vam samo tisti predmeti, katerih izpite morate še opraviti). Izbiro predmeta potrdite s pritiskom na gumb "Prijavi!". Odpre se vam seznam izpitnih rokov, ki so razpisani pri izbranem predmetu. S pritiskom na gumb "+" izberite želeni izpitni rok. S tem je prijava končana. V kolikor se prijavljate na izpit, za katerega je predvideno plačilo, boste po opravljeni storitvi prejeli račun za plačilo zneska, določenega s cenikom FF.

V kolikor imate za izbrani predmet že odprto preteklo nezaključeno prijavo (vsaka prijava mora biti zaključena z oceno ali odjavo od izpita), se na isti predmet ne morete prijaviti. Odprte prijave lahko vidite z izbiro "Pregled prijav" v levem meniju.

Odjava od izpita

V levem meniju izberite "Odjava od izpita". Na desni strani zaslona izberite prijavo na izpit, od katerega se želite odjaviti. Izpišejo se vam samo izpiti, na katere ste prijavljeni, vendar se lahko še odjavite. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb "-" na levi strani preglednice. S tem je odjava končana. Druge odprte prijave, od katerih odjava ni več možna, lahko vidite z izbiro "Pregled prijav" v levem meniju.

Pregled odprtih prijavnic:

V levem meniju izberite "Pregled prijav". Na zaslonu se vam izpišejo vse vaše odprte prijave. Prijava je odprta dokler ni zaključena z oceno ali odjavo.

Pregled izpitnih rokov

V levem meniju izberite "Izpitni roki". Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet za katerega vas zanimajo izpitni roki in pritisnite tipko "Najdi!". Izpišejo se vam vsi prihodnji izpitni roki iz izbranega predmeta.

Pregled izpitnih rezultatov:

V levem meniju izberite "Rezultati izpitov". Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet za katerega vas zanima rezultat. Izbiro potrdite s pritiskom na gumb "Najdi!". Izpiše se rezultat, ki ste ga dosegli pri zadnjem opravljanju izpita iz izbranega predmeta.

Prijava na kolokvij

V levem meniju izberite "Prijava na kolokvij". Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet, na katerega kolokvij ali delni izpit se želite prijaviti (v meniju so vam na voljo le tisti predmeti, katerih izpite morate še opraviti). Izbiro predmeta potrdite s pritiskom na gumb "Prijavi!".

Odpre se vam seznam razpisanih rokov kolokvijev ali delnih izpitov pri izbranem predmetu. S pritiskom na gumb "+" izberite želeni rok. S tem je prijava končana.

Odjava od kolokvija

V levem meniju izberite "Odjava od kolokvija". Na desni strani zaslona se vam izpiše seznam predmetov, na katerih kolokvij ali delni izpit ste prijavljeni in od katerih se lahko še odjavite. Odjavite se s pritiskom na gumb "-".

Pregled rezultatov kolokvijev in ostalih obveznosti

V levem meniju izberite "Rezultati kolokvijev". Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet, za katerega vas zanima rezultat kolokvija ali delnega izpita. Vnos rezultatov kolokvijev oz. delnih izpitov v bazo ŠIS za profesorje ni obvezujoč (prijavnica lahko ostane brez ocene). Načini obveščanja o rezultatih kolokvije oz. delnih izpitov so lahko torej tudi drugačni (oglasna deska, razpravna deska,...).

Pregled vseh razpisanih rokov za kolokvije in ostale obveznosti

V levem meniju izberite "Pregled vseh kolokvijev". Na desni strani zaslona v polju "Predmet" izberite predmet, za katerega vas zanimajo datumi v prihodnosti razpisanih rokov in pritisnite tipko "Najdi!".

Pregled opravljenih obveznosti

V levem meniju izberite "Moj indeks". Na zaslonu se izpišejo vse študijske obveznosti, ki ste jih že opravili. Izpis zajema predmet,  oceno in datum opravljanja izpita. Pod njimi se izpiše trenutna povprečna ocena. Za lastno evidenco lahko seznam natisnete s pritiskom na gumb "Natisni!".

Četrto in nadaljnje opravljanje izpita morate ne glede na status plačati. Pri prijavljanju za četrto in nadaljnje opravljanje izpita se morate najprej oglasiti v tajništvu oddelka.

 

4. PRIJAVE K DIPLOMSKIM IZPITOM

STARI UNIVERZITETNI PROGRAMI 

K diplomskemu izpitu se prijavite s posebnim obrazcem "Prijava k diplomskemu izpitu" (rožnata kartonska mapa A4 formata za dvopredmetne študijske programe in modra za enopredmetne). Rok za prijavo k diplomskim izpitom je do 15. v mesecu pred mesecem, ko je rok za diplomski izpit (izjema je septembrski rok!). Prijava mora imeti popolne podatke kandidata (tudi poročni list kandidatk, ki so se med študijem poročile, iz katerega je razvidno, kakšen je njihov uradno veljavni priimek), natančno navedbo skupine in smeri diplomiranja (pedagoška - nepedagoška) in priloženo oceno diplomskega dela.

NOVI PRVOSTOPENJSKI PROGRAMI

K diplomskemu izpitu oziroma zagovoru diplome se prijavite preko študentskega sistema, kot na vsak drug izpit, ker je to del predmetnika in je ta obveznost v indeksu.

 

  5. PREDPISI IN DOLOČILA S PODROČJA ŠTUDIJSKIH ZADEV

Področje študijskih zadev je urejeno s Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili Filozofske fakultete in spodaj navedenimi fakultetnimi akti, ki govorijo o pravicah in dolžnostih študentov ter o izpitnem režimu:

 • Pravilnik o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja,
 • Pravilnik o zaključku študija na štud. programih prve stopnje,
 • Merila za reševanje študentskih prošenj,
 • Diplomski red (za stare univerzitetne štud. programe),
 • Pravilnik o izrednem dodiplomskem študiju,
 • Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani,
 • Pravilnik o študentih športnikih. Najdete jih tudi na spletnih straneh fakultete:

Predpisi in določila s področja študijskih zadev so na voljo tukaj. !!!

 

 

 6. POTRDILA IN DVOJNIKI

Študent ob vpisu dobi 6 potrdil o vpisu in potrjen obrazec za izdajo šolske mesečne vozovnice za prevoz v mestnem potniškem prometu. Vsa dodatna potrdila ter dvojnike različnih dokumentov, lahko študenti pridobijo na Referatu za dodiplomski študij oziroma naročijo preko informacijskega sistema. Po opravljeni storitvi (z izjemo potrdila o vpisu) bodo študenti prejeli račun s položnico za plačilo zneska, določenega s cenikom FF.

 

7. POOBLASTILA

V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov mora študent ali študentka v odsotnosti pisno pooblastiti svoje starše ali koga drugega, če sam ne more urediti svojih obveznosti na fakulteti.