Back to top

Obvestilo o spremembi študijskih programov

Sprememba študijskega programa pomeni:

 

A. opustitev študija na določenem programu in pričetek izobraževanja na novem programu. 
Študent v tem primeru za mesto na novem študijskem programu kandidira pod enakimi pogoji kot vsi novi kandidati. V skladu z razpisom za vpis se morajo prijaviti s prvo ali drugo prijavo preko spletnega portala eVŠ http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

 

B. sprememba dvopredmetnega  študijskega programa na enopredmetni program z istega strokovnega področja 
(primer: sprememba dvopredmetnega študijskega programa Filozofija-Sociologija na enopredmetni študijski program Filozofija). Sprememba je možna na dva načina:

a) S ponovnim vpisom v prvi letnik enopredmetnega študijskega programa z istega strokovnega področja (po načelu spremembe študijskega programa). Študent se mora prijaviti na razpis za vpis preko portala eVŠ v ustreznem roku.

b) Z vpisom v višje letnike (po načelu vpisa po merilih za prehode oz. s prijavo za vpis v višji letnik). Študenti ki želijo spremembo dvopredmetnega študijskega programa na enopredmetni program z istega strokovnega področja lahko že v teku prvega letnika preko sistema VIS oddajo prošnjo za opravljanje obveznosti po enopredmetnem študijskem programu. V tem primeru se obveznosti, ki so del enopredmetnega  študijskega programa  in jih ni mogoče priznati na osnovi opravljenih obveznosti dvopredmetnega študijskega programa, zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom FF.  Če študent izpolni pogoje za vpis v višji letnik, se mora prijaviti na mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) preko spletnega portala eVŠ: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

 V primeru, da kandidat ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik na enopredmetnem programu, velja točka a).

 

C. sprememba enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov 
(primer: sprememba dvopredmetnega študijskega programa Filozofija-Sociologija v program Filozofija-Zgodovina)

Kandidati morajo oddati ustrezno prošnjo (Prošnja za spremembo študijskega programa) v VIS-u. Sprememba je možna s ponovnim vpisom v prvi letnik. Če je v tistem letu na novem študijskem programu omejitev vpisa, mora kandidat po razpisnih pogojih doseči najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni na seznamu sprejetih novincev. Rok za oddajo prošenj je od 1. junija do 31. julija. Prošnji je potrebno  zato priložiti kopije spričeval 3. in 4. letnika ter zaključka srednje šole (spričevalo o zaključnem izpitu,  obvestilo o uspehu pri maturi oziroma obvestilo o uspehu na poklicni maturi in v tem primeru tudi dokazilo o opravljenem petem predmetu splošne mature). To je potrebno zaradi izračuna točk, ki so potrebne za uvrstitev na želeni študijski program.

 

D. sprememba enopredmetnega  študijskega programa v dvopredmetni program, od katerih je eden z istega strokovnega področja
(primer: sprememba enopredmetnega študijskega programa Filozofija na dvopredmetni študijski program Filozofija – Sociologija).

Študent v tem primeru za mesto na novem študijskem programu kandidira pod enakimi pogoji kot vsi novi kandidati. V skladu z razpisom za vpis se morajo prijaviti s prvo ali drugo prijavo preko spletnega portala eVŠ http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/razpis_za_vpis/

 

V primeru, da je kandidat že izkoristil možnost ponovnega vpisa ali spremembe študijskega programa na rednem študiju, je na novem, spremenjenem študijskem programu plačnik šolnine.

 

Junij, 2020                           
Referat za dodiplomski študij