Back to top

Obvestilo glede oddaje študentskih prošenj

Vnos študentskih prošenj  poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS.  S tem je  študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja vloge in vpogled v sklep o dokončni rešitvi vloge. Študenti, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso pridobili uporabniškega imena in gesla ali so ga pozabili oz. izgubili, za uporabniško ime zaprosijo preko elektronske pošte v Referatu za dodiplomski študij.  

 

POSTOPEK ODDAJE PROŠENJ :

 

Pozor: dostop do strežnika ima varnostno časovno omejitev, zato vam lahko strežnik po preteku določenega časa zavrne vnašanje in tiskanje prošnje. Da bi se temu izognili, je potrebno utemeljitev prošnje brez naglice najprej vtipkati v nek začasni tekstovni dokument in se šele potem lotiti vnosa prošnje, pri čemer je predhodno pripravljeni tekst potrebno zgolj prilepiti v ustrezno polje.

 

 • V levem meniju študent izbere rubriko »PROŠNJE«.
 • Desno od teksta »Vnos prošnje« izbere ustrezen TIP prošnje iz izbornega menija in nato klikne na gumb z dvema puščicama '<<' levo od teksta »Vnos prošnje« - s tem sproži vnos prošnje. Nato v ustrezna polja vnaša zahtevane podatke (potrebno je podati utemeljitev v maksimalnem obsegu 1500 znakov in navesti priloge) in sledi spletnemu obrazcu do konca.
 • S klikom na gumb »Oddaj in natisni prošnjo« se vloga posreduje v VIS in natisne. Natisnjen izvod je potrebno nujno podpisati in poslati skupaj z obveznimi prilogami priporočeno po pošti  na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij ali Referat za 2. stopnjo, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA, s pripisom »ŠTUDENTSKA PROŠNJA«, ali oddati v zabojnik pred ustreznim referatom.
 • Preden študent prošnjo natisne in odpošlje,  lahko besedilo prošnje še vedno popravi ali dopolni s klikom na gumb '<< Urejanje prošnje ali pritožbe' in tu ima tudi možnost, da popravljeno prošnjo ponovno natisne. Ko prošnjo podpiše in odpošlje, je vsako spreminjanje te iste prošnje neveljavno. 
  Vneseno prošnjo lahko na opciji »Urejanje prošnje ali pritožbe« tudi izbriše, v kolikor si premisli in prošnje ne želi odposlati, vendar to le v primeru, če je še ni oddal ali odposlal.
 • Prošnja gre v obravnavo šele, ko referat ustrezne stopnje prejme popolno, podpisano pisno vlogo kandidata z vsemi obveznimi prilogami.

Študent mora prošnjo obvezno opremiti z ustreznimi dokazili o argumentih, navedenih v vlogi (npr. zdravniško potrdilo, dokazilo o starševstvu, potrdilo Centra za socialno delo, potrdilo o opravljenih izpitih in potrjen učni načrt za posamezen predmet (za priznanje izpita) itd.). Če dokazil kljub pozivu v predpisanem roku ne priloži, se prošnjo zavrže v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Ustrezna dokazila:

 • zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati mnenje zdravnika, da v določenem obdobju študent ni bil sposoben opravljati  svojih študijskih obveznosti,  in navedbo tega časovnega obdobja,
 • dokazilo o starševstvu je kopija rojstnega lista otroka,
 • za vse navedbe glede socialnih razmer v družini je potrebno priložiti ustrezno potrdilo Centra za socialno delo ali v primeru navedbe smrti »Izpisek iz matičnega registra smrti«,
 • če študent uveljavlja poseben status študenta, mora priložiti potrdila, navedena v OBVESTILU ŠTUDENTOM, KI ŽELIJO UVELJAVLJATI POSEBEN STATUS.

 

Pri prošnjah za nadaljevanje oz. dokončanje študija je obvezno priložiti indeks (generacije študentov vpisanih pred 2011/12), dokazil o razlogih za prekinitev študija ni potrebno prilagati. 

Pred oddajo prošenj je potrebno prebrati Merila za reševanje študentskih prošenj, ki so objavljena na spletnih straneh fakultete. MERILA

 

 

Posamezne faze reševanja prošnje lahko študent spremlja preko študentskega informacijskega sistema v meniju »Pregled prošenj« v rubriki »Status«.  Z izbiro te možnosti lahko pregleduje stanje oddane prošnje. Pri tem se stanja spreminjajo iz:

 

 • »Predlagan« – prošnjo ste vnesli, referat pa je še ni prejel.
 • »Sprejet« – prošnjo je referat sprejel in čaka na obravnavo. V kolikor referat ugotovi pomanjkljivosti pri prejeti prošnji, boste v polju Opombe o njih obveščeni.
 • »Zaključen« – prošnja je bila obravnavana, sprejet je bil sklep. Z izbiro gumba pred vrstico se vam izpiše datum obravnave in sprejet sklep.

V kolikor na izpisu prošnje ugotovite, da ste pri vnosu prošnje pozabili ali napačno vnesli kakšen podatek, lahko z izbiro možnosti »Urejanje prošnje ali pritožbe«  že vneseno prošnjo popravite. To lahko uporabite le, dokler prošnje ne posredujete referatu.

Datum oddaje prošnje se šteje datum, ko je podpisana prošnja oddana na pošto, oziroma, ko je osebno oddana na fakulteti – v zabojnik pred ustreznim referatom.

 

Pisni sklep z rešitvijo prošnje (in indeksom pri prošnjah za nadaljevanje in dokončanje študija) študent prejme  po pošti, priporočeno.

 

Po oddaji vloge za priznanje izpitov, opravljenih izven Univerze v Ljubljani in prošnjah za nadaljevanje in dokončanje študija študent prejme tudi račun za plačilo zneska, določenega s cenikom FF.

 

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov po telefonu ni možno pridobiti informacij o rešitvah prošenj.

 

Prošnje za spremembo študijskega programa (v primeru, da želite zamenjati enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov) lahko oddate v obdobju od 1. 6. 2020 do 31. 7. 2020, prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v dodatnem letu pa od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020. 

Ostale prošnje v zvezi z vpisom za prihodnje študijsko leto je letos možno oddati med 1. in 18. septembrom (zadnji rok za oddajo prošenj). 

 

 

 

Razpored terminov za oddajo prošenj, vezanih na vpis:

 

VRSTA PROŠNJE

OD

DO

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v zadnjem letniku in dodatnem letu

1.7.2020

15.8.2020

Prošnja za spremembo študijskega programa

1.6.2020

31.7.2020

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (1. in 2. letrnik prve stopnje in 1. letnik druge stopnje)

1.9.2020

18.9.2020

Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij

1.9.2020

18.9.2020

Prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami

1.9.2020

18.9.2020

 

 

V primeru, da bo prošnja študenta zavrnjena in bo študent mnenja, da je to neupravičeno, lahko napiše pritožbo v 8 dneh od prejete odločbe. V pritožbi študent lahko navaja nova dejstva in dokaze, vendar:

- mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na prvi stopnji,

- obstajati morajo v času odločanja na prvi stopnji in jih študent upravičeno ni mogel predložiti oziroma navesti v postopku na prvi stopnji.

 

 

Junij, 2020         

    

Referat za dodiplomski študij  

Referat za magistrski študij (2. stopnja)