Back to top

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Kdaj je objavljen razpis za vpis na doktorski študij in kako se prijavim?

 

Razpis za vpis objavi UL za vse svoje članice v mesecu marcu in je na voljo na spletni strani UL in spletni strani FF. Prijavo za vpis je potrebno oddati preko portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ v roku, kot je določen v razpisu za vpis. Vlogo, skupaj z zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati tudi po pošti. Kandidati, ki ne pošljejo popolne vloge, so pozvani, da jo dopolnijo. Pred vpisom se preverja izpolnjevanje pogojev kandidatov in - v primeru omejitve vpisa - tudi meril za izbor. Obvestila o ne/izbiri kandidatov prejmejo vsi kandidati. Rok za vpis na doktorski študij je 30. september.

 

Ali se lahko prijavim za vpis tudi, če še nisem zaključil predhodnega študija in tako ne izpolnjujem vseh pogojev za vpis?

Študent se lahko prijavi na razpis za vpis, vendar mora pogoj za vpis (npr. dokončan študij druge stopnje) izpolnjevati do vpisa, ki poteka do 30. septembra.

 

Ali se lahko prijavim na vpis na doktorski študij Humanistika in družboslovje tudi če sem prej študiral na drugi fakulteti/smeri?

Študent se lahko prijavi na razpis za vpis, o sprejemu na študij odloča strokovna komisija na podlagi meril za vpis, ki so navedena v razpisu za vpis (ocena, intervju).

 

Ali se mi – če sem na starem programu zaključil magisterij znanosti  - priznajo opravljene obveznosti?

Študentom, diplomantom študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, Komisija za doktorski študij na predlog predstojnika oddelka in koordinatorja področja ter v soglasju z nosilcem predmeta ob potrjevanju Individualiziranega študijskega programa študenta - v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu - prizna študijske obveznosti (tako organizirane oblike kot tudi individualno delo) v obsegu najmanj 60 ECTS. Študenti se lahko v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo neposredno v 2. letnik, če se jim v celoti priznajo obveznosti 1. letnika.

Vlogo za priznavanje študent odda ob vpisu in jo obravnava oddelek ter Komisija za doktorski študij.

 

Kako naj izberem mentorja?

Izbira mentorja je zelo pomembna, saj mentor spremlja raziskovalno delo študenta v času priprave idejne zasnove raziskovalnega dela, dispozicije doktorske disertacije in doktorske disertacije, daje študentu navodila in sodeluje pri določanju vsebine, načina in standardov dela na doktorski disertaciji, načrtovanju raziskovanja ter uvaja študenta v raziskovalno skupnost in omogoči njegovo vključitev v raziskovalno delo.

Mentorja na podlagi svojih raziskovalnih interesov izbere študent sam, in sicer pred prijavo na študij, saj mora do poteka prijavnega roka na razpis za vpis predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva. Če izbrani mentor študenta ne izpolnjuje pogojev za mentorstvo, Referat za doktorski študij o tem obvesti študenta in mu določi rok, da poišče novega mentorja. Seznam potencialnih mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje za mentorstvo je objavljen na spletni strani FF (zavihek razpis za vpis) in na spletni strani doktorske šole.

 

Kakšen je predmetnik doktorskega študijskega programa Humanistika in družboslovje

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje obsega 5400 ur oz. 180 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in 3600 ur oz. 120 ETCS individualnemu raziskovalnem delu. 1 ETCS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela. Organizirane oblike dela predstavljajo 33,3 %, raziskovalno delo pa 66,7% obveznosti študenta. Predavanja praviloma ne presegajo 20% vseh organiziranih oblik organiziranega pouka. Delež seminarjev, vaj in drugih oblik študija znaša v povprečju več kot 80 %.

 

Organizirane oblike - 60 ECTS

 

 • Temeljni predmet I* - 10 ECTS
 • Temeljni predmet II* - 10 ECTS
 • Doktorski seminar I** - 10 ECTS
 • Doktorski seminar II** - 10 ECTS
 • Zunanji izbirni predmet*** - 10 ECTS

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela komisiji z zagovorom doktorske disertacije  - 10 ECTS

 

* Temeljni metodološki in teoretski predmeti, obvezni za vse študente na določenem področju (izvajanje v organizirani obliki študija oz. prilagojeno številu študentov).

**Doktorski seminarji omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije (izvajanje za majhne skupine študentov ali kot individualno delo s študenti).

***Zunanji izbirni predmet študent izbere v dogovoru z mentorjem (predmet, ki je akreditiran v drugih študijskih programih 3. stopnje na drugih fakultetah ali univerzah, doma ali v tujini).

 

Druge učne enote  - 120 ECTS

 • Izdelava dispozicije doktorske naloge - 15 ECTS
 • Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev - 15 ECTS
 • Individualno raziskovalno delo  - raziskovalno delo v skupini/projektu in delo na doktorski disertaciji  - 50 ECTS
 • Priprava znanstvenega prispevka za objavo****  - 40 ECTS

****Objava znanstvenega prispevka

V skladu s študijskim programom mora biti znanstveni prispevek objavljen ali sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Ustreznost študentovega znanstvenega prispevka pred zagovorom doktorske disertacije potrdijo člani Komisije za spremljanje doktorskega študenta.

Če znanstveni prispevek še ni bil objavljen, mora študent predložiti potrdilo uredništva, v katerem je navedeno, da  je znanstveni  prispevek sprejet v objavo in kdaj bo objavljen. Znanstveni prispevek mora biti objavljen do promocije študenta za doktorja znanosti na UL.

 

Kaj je individualiziran študijski program (IŠP)?

Po vpisu študenta v 1. letnik mentor v soglasju s študentom oblikuje individualiziran študijski program. IŠP študenta je določen s predmetnikom doktorskega študijskega programa, ki vključuje temeljne in (zunanje) izbirne predmete, doktorske seminarje ter raziskovalno delo, ki so kreditno ovrednoteni. Mentor pa določi vsebino in izvajalce Doktorskega seminarja I in II ter zunanjega izbirnega predmeta. Zunanji izbirni predmet se lahko določi tudi naknadno, vendar najkasneje ob vpisu v 2. letnik študija.

 

Ali lahko spreminjam IŠP?

Individualiziran študijski program se lahko spremeni, vendar mora k spremembi podati soglasje mentor, koordinator področja ter predstojnik oddelka, končno odločitev pa sprejme Komisija za doktorski študij.

 

Katere pogoje moram izpolniti za napredovanje v višji letnik oziroma za zaključek študija?

Pogoji za napredovanje so določeni z akreditiranim študijskim programom. Če študent do izteka študijskega leta opravi vse obveznosti predhodnega letnika, se lahko vpiše v višji letni.

Pogoji za napredovanje:

1. letnik   ►   2. letnik  (min. 40 ECTS)

40 ECTS organiziranih oblik

2. letnik   ►   3. letnik  (60 ECTS)

10 ECTS organiziranih oblik

+ soglasje UL k temi doktorske disertacije

3. letnik   ►   zaključek programa (60 ECTS)

50 ECTS organiziranih oblik

+ preliminarna predstavitev rezultatov doktorske disertacije*

+ znanstveni prispevek

+ javna predstavitev z zagovorom pred komisijo

 

Do kdaj moram prijaviti temo doktorske disertacije?

Temo doktorske disertacije mora študent prijaviti najkasneje do 21.12 v drugem letniku študija. Temo obravnava Senat, na podlagi predloga Komisije za doktorski študij.

Kaj mora obsegati prijava teme doktorske disertacije?

Prijava teme doktorske disertacije mora obsegati:

 1. vlogo za sprejem/prijavo teme doktorske disertacije, ki mora vključevati osebne podatke študentke, podatke o mentorici in morebitni somentorici ter njuno soglasje s prijavljeno temo, ime študijskega programa in področje, na katerem želi pridobiti doktorski naziv ter naslov predlagane doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku oziroma drugem tujem jeziku
 2. priloge:
  • življenjepis študentke, s poudarkom na njenem delovanju na znanstvenem področju (strokovni življenjepis);
  • bibliografija študentke (seznam objavljenih znanstvenih, strokovnih, projektnih in drugih del);
  • morebitni predlog pisanja doktorske disertacije v drugem jeziku;
  • soglasje komisije, pristojne za etiko, če vsebina in metode doktorske disertacije to zahtevajo;
  • dispozicijo doktorske disertacije:

Dispozicija doktorske disertacije mora biti napisana in urejena skladno s pravili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil na ustreznem oddelku FF ter obsegati 3 do 5 tipkanih strani formata A4 (brez virov in kazala).

Dispozicija doktorske disertacije mora obsegati:

 • predlog naslova doktorske disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku v skladu s priporočili in navodili za pisanje naslovov, ki so sestavni del tega pravilnika);
 • znanstveno področje teme doktorske disertacije;
 • pregled ožjega znanstvenega področja in opis vsebine, ki jo bo študentka obravnavala,
 • opredelitev raziskovalnega problema, ki obsega:

- prikaz dosedanjih raziskav na področju teme,

- jasno predstavljene hipoteze oziroma raziskovalna vprašanja s kratko obrazložitvijo,

- zasnovo raziskav in opis metod raziskovanja,

- opredelitev pričakovanih rezultatov in izvirni prispevek k znanosti,

- seznam relevantne literature s področja teme.

Celotna dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti napisana v slovenskem jeziku. Če gre za študij tujih jezikov in književnosti, je lahko predlog teme (poleg v slovenščini) napisan tudi v tem jeziku.

 

Kdaj moram oddati doktorsko disertacijo?

Študent triletnega doktorskega študija mora doktorsko disertacijo oddati najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UL sprejeta tema doktorske disertacije.

 

Ali je mogoče podaljšati rok za oddajo doktorske disertacije oziroma veljavnosti teme?

Rok za oddajo doktorske disertacije oziroma veljavnosti teme se lahko podaljša načeloma enkrat, in sicer največ za eno leto.

Rok za oddajo doktorske disertacije oziroma veljavnosti teme lahko izjemoma podaljša za dodatno leto iz naslednjih razlogov:

 • zdravstvenih ali socialnih razlogov, če študent izkaže obstoj opravičljivih razlogov;
 • v primeru izjemnega pomena doktorske disertacije.

V primeru iz prejšnjega odstavka mora študent pred potekom veljavnosti teme doktorske disertacije oddati prošnjo in ji predložiti ustrezna dokazila. Če je prošnji ugodeno, prejme študent sklep o podaljšanju veljavnosti teme doktorske disertacije.

Če študent triletnega doktorskega študijskega programa ne predloži doktorske disertacije v 4 letih od dneva, ko je bila na Senatu UL sprejeta tema doktorske disertacije oziroma v skladu s sklepom o podaljšanju veljavnosti teme, doktorskega študijskega programa ne more več zaključiti. Študent triletnega doktorskega študija mora doktorski študij zaključiti najkasneje do zaključka študijskega leta 2025/2026.

 

Preteklo je že 2 leti od izgube statusa, ali lahko nadaljujem doktorski študij?

Študent, ki je izgubil status študenta, lahko študijskega obveznosti opravlja še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da je študent študij prekinil in mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija v Referat za doktorski študij oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi, ki jo obravnava Komisija za doktorski študij. Komisija za doktorski študij na podlagi prošnje študenta ter v skladu z mnenjem mentorja in Komisije za spremljanje doktorskega študenta pred odločitvijo o upravičenosti študenta do nadaljevanja oziroma dokončanja študija preveri tudi aktualnost in izvirnost teme doktorske disertacije.

 

Kolikokrat lahko ponovno opravljam izpite/obveznosti?

Študent, ki izpita/obveznosti pri določenem predmetu ali seminarju ni opravil uspešno, lahko izpit/obveznost ponavlja enkrat. Tretjič izpit oziroma obveznost opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Ocena komisijskega izpita je dokončna.

Študent, ki tudi pri zadnjem možnem opravljanju izpita ne opravi, ne more nadaljevati študija v tem doktorskem študijskem programu.

Stroške tretjega opravljanja izpita študenta poravna po veljavnem ceniku.

 

Ali lahko pišem doktorsko disertacijo v tujem jeziku?

Študent lahko ob prijavi teme zaprosi za pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku, če je tujec, če sta tujca študentov mentor ali somentor ali če je tujec član KSDŠ. V primeru študija tujih jezikov in književnosti lahko kandidat zaprosi za pisanje doktorske disertacije tudi v tem jeziku.

Odločitev sprejme Senat UL na podlagi predloga Senata FF.

Če študent ob prijavi teme doktorske disertacije predloži prošnjo za pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku, mora biti dispozicija doktorske disertacije napisana tudi v tujem jeziku in prevedena v slovenščino.