Back to top

 

Predmetnik (4 - letni doktorski študij)

Predmetnik

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje obsega 7200 ur oz. 240 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in 5400 ur oz. 180 ETCS individualnemu raziskovalnem delu. 1 ETCS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela. Organizirane oblike dela predstavljajo 25 %, raziskovalno delo pa 75 % obveznosti študenta.

 

Organizirane oblike - 60 ECTS

Temeljni predmet I* - 10 ECTS

Temeljni predmet II* - 10 ECTS

Doktorski seminar I** - 10 ECTS

Doktorski seminar II** - 10 ECTS

Zunanji izbirni predmet*** - 10 ECTS

Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskovalnega dela pred komisijo  - 5 ECTS

Javni zagovor doktorske disertacije - 5 ECTS

 

Druge učne enote  - 180 ECTS

Izdelava dispozivije doktorske naloge - 15 ECTS

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev - 15 ECTS

Individualno raziskovalno delo - raziskovalno delo v skupini/projektu in delo na doktorski disertaciji  - 110 ECTS

Priprava znanstvenega prispevka za objavo  - 40 ECTS

 

*Temeljni metodološki in teoretski predmeti: obvezni za vse študente na določenem področju (izvajanje v organizirani obliki študija oz. prilagojeno številu študentov)

**Doktorski seminarji: omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije (izvajanje za majhne skupine študentov ali kot individualno delo s študenti)

*** Zunanji izbirni predmet: študent izbere v dogovoru z mentorjem (predmet, ki je akreditiran v drugih študijskih programih 3. stopnje na drugih fakultetah ali univerzah, doma ali v tujini)

 

Pogoji za napredovanje in dokončanje študija

 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene vse obveznosti organiziranih oblik pouka 1. letnika (Temeljni predmet I, Temeljni predmet II, Doktorski seminar I, Doktorski seminar II) v skupnem obsegu 40 ECTS.

 

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik je opravljena obveznost organizirane oblike pouka v 2. letniku (Zunanji izbirni predmet) v obsegu 10 ECTS in na Senatu članice potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme doktorske disertacije.

 

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik je potrjena tema doktorske disertacije na Senatu UL.

 

Zadnji, 4. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi ter zagovoru doktorske disertacije.

 

 

Študent mora za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor znanosti uspešno opraviti vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno javno zagovarjati doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 240 ECTS. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka oz. prispevka s področja doktorata v publikaciji, ki jo na posameznih znanstvenih področjih veljavna habilitacijska merila UL upoštevajo kot pomembno delo. Doktorand mora biti prvi avtor članka oz. prispevka, znanstveni članek oz prispevek pa mora biti objavljen oz. sprejet v objavo pred oddajo doktorske disertacije. V primeru, da prvo avtorstvo ni možno, mora mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da je delež doktoranda pomemben.

 

Doktorska disertacija je rezultat večletnega raziskovalnega projekta. Predstavljati mora izviren prispevek k znanosti, ki je pozitivno ocenjen s strani komisije za spremljanje doktorskega študenta. Disertacija mora predvsem slediti trem načelom: obravnavan problem mora biti relevanten, študent mora obvladati metodologijo raziskovanja in rezultati morajo biti izviren prispevek k znanosti.