Back to top

 

 Razpis za vpis in vpis (3. stopnja)

 

Razpis za vpis

 

 

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe

 

Vpis

 

Šolnina

 

Izbirni predmeti / generični predmeti

 

Razpis za vpis

 

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorske študijske programe (3. stopnja) za študijsko leto 2020/2021 je:

- 1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

 

Besedilo razpisa - Humanistika in družboslovje

Besedilo razpisa - vsi programi na Univerzi v Ljubljani

 

 

Na doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje je v študijskem letu 2020/2021 razpisanih 228 mest na 59 študijskih področjih, od tega večina na področjih, ki jih koordinira Filozofska fakulteta.

Število razpisanih mest po posameznih področjih

 

 

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje študijskega mentorja/-ice.

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 %
   • študijskih programov druge stopnje,
   • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
   • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
   • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
   • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS; 
 • ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 %.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja, ustrezni organ članice, odgovoren za doktorski študij, odloča o primernosti kandidata.

 

Rokovnik prijave in vpisa

Rokovnik prijave in vpisa bo objavljen naknadno.

 

Pomembni datumi:

do vključno 10. 6. 2020 je 1. prijavni rok za državljane Slovenije, državljane EU in državljane izven EU

do vključno 21. 8. 2020 je 2. prijavni rok za državljane Slovenije in državljane EU

 

Informativni dan

Informativni dan za doktorski študijski program (3. stopnja) Humanistika in družboslovje za študijsko leto 2020/2021 bo za področja, ki jih koordinira Filozofska fakulteta v ponedeljek, 1. junija 2020.  Skupni del bo potekal ob 16.00 uri preko spletne povezave https://us02web.zoom.us/j/84095263713 (ID Meeting: 840 9526 3713, Password: 773560) . Po končani splošni predstavitvi programa bo ob 17.00 uri potekalo srečanje s koordinatorji in koordinatoricami posameznih študijskih področij. Če vas katero izmed področij še posebej zanima, nam lahko pišete na naslov doktorski.studij@ff.uni-lj.si in vam bomo posredovali spletno povezavo do srečanja. Vabljeni!

Predstavitvena brošura

Gradivo z informativnega dneva - PPT prosojnice.

 

Prijava na razpis

 

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov:

tel.: 080-2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90

 

Izpolnjeno prijavo natisnite in jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naš naslov (Filozofska fakulteta, Referat za doktorski študij (3. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo.

 

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2020. Ko opravite zadnjo obveznost, to sporočite v Referat za doktorski študij (3. stopnja).

 

Obvezne priloge k prijavi:

1. kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije

2. predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (v obsegu do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature

3. kopija vseh pridobljenih diplomskih listin

 • če ne boste diplomirali do 21.8., jo priložite naknadno (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9.)
 • kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana 
 • če ste diplomant FF, bomo podatke pridobili sami

4. potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene zaključnega dela ali kopijo priloge k diplomi za vse predhodno zaključene dodiplomske in podiplomske študijske programe (če ste diplomant FF in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)

5. soglasje študijskega mentorja/-ice 

 

Če ste diplomant FF in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke za pridobili sami

 

Prijava na razpis (doktorski študij - 3. stopnja) preko portala eVŠ / Application form (Doctoral Programmes)  

 

Seznam potencialnih mentorjev

Kandidat mora pred vpisom v Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje izbrati mentorja, s katerim oblikujeta individualiziran študijski program.

V pomoč kandidatom pri iskanju mentorja objavljamo seznam potencialnih mentorjev. Seznam je okviren in ga ves čas posodabljamo.

 

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe / Recognition of education

 

Vsak, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na doktorski študij pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v R Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠNavodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

Odločba o priznavanju, ki je bila pridobljena v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjene odločbe. Za nadaljevanje izobraževanja mora kandidat ne glede na že pridobljeno odločbo za namen zaposlovanja pridobiti odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen izobraževanja.    

 

Priloge za priznavanje:

1. Izvirnik listine o izobraževanju (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino):

- ki mora biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen oz.

- izvirnik, legaliziran na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu;

- legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim meddržavnim sporazumom odpravljena v celoti.

2. Kopija izvirnika listine o izobraževanju (neoverjena)

3. Sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik

4. Dokazilo o vsebini izobraževanja (neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem)

5. Sodno overjen prevod dokazila o opravljenih obveznostih izobraževanja (priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih) v slovenski ali angleški jezik

6. Kronološki opis izobraževanja (lastnoročno podpisan)

 

Dodatne informacije glede priznavanja lahko kandidati dobijo v Referatu za doktorski študij (doktorski.studij@ff.uni-lj.si).

 

Vpis

Vpis na doktorski študij bo za vse letnike in dodatno leto potekal predvidoma od 30. 8. 2020 (za 1. letnike predvidoma od 14. 9. 2020) do 30. 9. 2020.

 

Navodilo za nalaganje fotografije za študentsko izkaznico za prvič vpisane

Na vpisnem listu označite, ali dovoljujete uporabo vaše fotografije za namen izdelave študentske izkaznice (velja izključno za prvič vpisane). Če označite "da", morate v nadaljevanju sami naložiti fotografijo. Brez uspešno naložene fotografije vpisnega lista ne morete zaključiti. Zato je pomembno, da primerno digitalno fotografijo v jpg formatu in velikosti vsaj 400x503 pik pripravite še pred pričetkom izpolnjevanja vpisnega lista. V nasprotnem primeru se lahko dogodi, da zaradi daljše neaktivnosti izgubite vse že vpisne podatke in boste morali postopek vpisa ponoviti.

Navodilo

Priprava fotografije

 

Digitalna identiteta (UL-ID)

Študenti lahko digitalno identiteto UL-ID uporabljate za knjižnice, brezžično omrežje EDUROAM, spletne učilnice, ...

Več

 

 

Šolnina

 

 

Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 10.600,00 EUR, in sicer

Šolnina za 1. letnik: 3.400 EUR

Šolnina za 2. letnik: 2.600 EUR

Šolnina za 3. letnik: 2.200 EUR

Šolnina za 4. letnik: 2.400 EUR.

 

Študent šolnino za posamezni letnik poravna v 3 obrokih:

 • 55 %  ob vpisu
 • 22,5 %  v mesecu februarju
 • 22,5 % v mesecu maju

Študent prejme račune v pdf obliki na elektronski naslov, naveden na prijavni dokumentaciji oz. na vpisnem listu. Vsi izdani računi so vidni v študentskem informacijskem sistemu. 

 

Sofinanciranje doktorskega študija na UL v študijskem letu 2020/2021

Doktorski študij bo sofinanciran skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija. Za pridobitev sofinanciranja mora študent izpolnjevati pogoje, ki jih je sprejel Senat Univerze v Ljubljani:

 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 1. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00 (upoštevajo se ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh do sedaj zaključenih visokošolskih študijskih programih).
 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 2. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali iz 1. v 2. letnik doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.
 • Študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v 3. letnik doktorskega študija, bodo sofinancirani v primeru, da so redno napredovali v vse letnike doktorskega študija. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze v Ljubljani.

V primeru, da študenti doktorskega študija že imajo pridobljeno raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje ali v primeru, da imajo oziroma so že imeli iz javnih sredstev sofinanciran študij po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi ga niso končali, do sofinanciranja ne bodo upravičeni.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, vpisani v dodatno leto.

 

O višini sofinanciranja bodo študenti obveščeni šele po vpisu na doktorski študij (predvidoma v mesecu novembru), saj je višina sofinanciranja za posameznega študenta odvisna od števila vpisanih študentov in višine sredstev, ki jih bo univerza prejela.

 

 

Izbirni predmeti / generični predmeti

 

 

Navodila študentom drugih visokošolskih zavodov ob izbiri izbirnega predmeta na Filozofski fakulteti UL:

 • Študent drugega visokošolskega zavoda se o izbiri izbirnega predmeta dogovori z izvajalcem predmeta.
 • V primeru pozitivnega dogovora študent natisne spletni obrazec Vpis zunanjih izbirnih predmetov, ga izpolni, pridobi podpis izvajalca in ga odda v Referat za doktorski študij (3. stopnja).
 • V primeru, ko izbirni predmet ni akreditiran, študent k obrazcu priloži še Učni načrt predmeta, ki ga izpolni izvajalec predmeta. Prevod v angleščino ni potreben, razen imena predmeta.
 • Referat študenta in izbirni predmet elektronsko zavede v študijski informacijski sistem ter študentu posreduje Obvestilo o opravljenih izpitih (rumena prijavnica k izpitu).
 • Po opravljenem izpitu študent v Referat odda izpolnjeno in podpisano Obvestilo o opravljenem izpitu (rumeno prijavnico k izpitu), na podlagi katerega prejme uradno potrdilo o opravljenem izpitu.
 • Stroške izvedbe in opravljanja izpita krije fakulteta, na katero je študent vpisan v skladu s cenikom FF UL.

 

Generični predmeti

Ponudba Univerze v Ljubljani

Predmeti, ki jih ponuja Filozofska fakulteta: