Back to top

 

Prošnje

 

Študenti lahko po predhodnem dogovoru ter v soglasju z mentorjem in predstojnikom oddelka oddajo prošnje za:

 • zamenjavo predmetov (ROK: konec novembra),

 • zamenjavo nosilcev oz. izvajalcev predmetov,

 • zamenjavo mentorja/ somentorja,

 • hitrejše napredovanje po programu,

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko na podlagi njegove prošnje omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem na podlagi prošnje študenta, mnenja mentorja in soglasja predstojnika oddelka na predlog KDRŠ sprejme dekan.

 • pisanje doktorske disertacije v tujem jeziku (ROK: ob prijavi teme)

Študent lahko ob prijavi teme zaprosi za pisanje doktorske disertacije v angleškem jeziku, če je tujec, če sta tujca študentov mentor ali somentor ali če je tujec član Komisije za spremljanje doktorskega študenta.  

V primeru študija tujih jezikov in književnosti lahko študent zaprosi za pisanje doktorske disertacije tudi v tem jeziku. O vlogi odloča Senat.

 • podaljšanje statusa študenta iz opravičljivih razlogov,

 • podaljšanje veljavnosti teme doktorske disertacije (ROK: pred potekom veljavnosti teme)

Študent triletnega doktorskega študija mora doktorsko disertacijo oddati najkasneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UL sprejeta tema doktorske disertacije.

 

Študent triletnega doktorskega študijskega programa, ki doktorske disertacije ne more predložiti v roku iz prejšnjega odstavka, lahko odda prošnjo za podaljšanje roka za oddajo doktorske disertacije oziroma podaljšanje veljavnosti teme, pri čemer se lahko rok podaljša enkrat, in sicer največ za eno leto.

O oddanih prošnjah na podlagi mnenja KDRŠ s sklepom odloči Senat FF.

 

Rok za oddajo doktorske disertacije oziroma veljavnosti teme se za študente triletnega doktorskega študijskega programa lahko izjemoma podaljša še za največ eno leto, če so za to podani ustrezni opravičljivi (zdravstveni in/ali socialni) razlogi ali če je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke.

 • nadaljevanje študija po prekinitvi

Študent, ki je izgubil študentski status, lahko študijske obveznosti opravlja še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da je študent študij prekinil in mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi, ki jo obravnava Komisija za doktorski študij. Komisija za doktorski študij na podlagi prošnje študenta ter v skladu z mnenjem mentorja in Komisije za spremljanje doktorskega študenta pred odločitvijo o upravičenosti študenta do nadaljevanja oziroma dokončanja študija preveri tudi aktualnost in izvirnost teme doktorske disertacije.

V primeru pozitivne odločitve se določi letnik, v katerem lahko študent nadaljuje izobraževanje, oziroma obveznosti, ki jih mora opraviti za zaključek doktorskega študija, ter tudi morebitne dodatne stroške.

 • status študenta s posebnim statusom

Posebni statusi, ki jih je mogoče pridobiti so:

 • status študenta vrhunskega športnika,
 • status študenta priznanega umetnika,
 • status študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj
 • status študenta starša,
 • status študenta s posebnimi potrebami.

Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno posredovati za uveljavljanje posebnega statusa, so urejeni v Pravilniku o študentih s posebnim statusom UL

 • drugo

 

Vse prošnje (razen prošenj iz predhodne alineje) morajo biti opremljene s soglasjem mentorja in predstojnika oddelka (lahko kot podpis na prošnji študenta), da s predlagano vsebino prošnje soglašata. Priložena morajo biti ustrezna dokazila. Samo popolne prošnje, ki bodo oddane en teden pred datumom seje Komisije za doktorski študij (do srede do 13.00 ure), bodo obravnavane na tekočih sejah, ki so praviloma 1x mesečno.

 

Študenti prošnjo izpolnijo elektronsko preko VIS-a, jo natisnejo, pridobijo vsa potrebna soglasja in jo skupaj z morebitnimi prilogami pošljejo oz. oddajo v Referatu za doktorski študij (3. stopnja) Filozofske fakultete - soba 16.

 

Rešitev prošenj prejmejo študenti pisno, skupaj z računom, če je sklep oz. storitev v skladu s cenikom plačljiva.