Back to top

 

Izvajanje štiriletnih doktorski študijskih programov v študijskem letu 2019/2020

 

Namen podaljšanja trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta je doktorandom omogočiti dodatno leto za poglobljeno individualno delo in dvig kakovosti doktorski disertacij. Spremenjen je predmetnik (dodan je 4-letnik v obsegu 60 KT), pogoji za napredovanje iz 3 in 4 letnik ter pogoji za dokončanje študija. Več o pogojih za vpis v 1. letnik, višji letnik (v primeru rednega in nerednega napredovanja) ter nadaljevanje študija po prekinitivi je na povezavi.

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

 

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

 

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na naslednjih znanstvenih področjih:

 

Področja, ki jih koordinira Filozofska fakulteta:

 1. ANDRAGOGIKA
 2. APLIKATIVNE PSIHOLOŠKE ŠTUDIJE
 3. ARHEOLOGIJA
 4. AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE
 5. DIDAKTIKA TUJIH JEZIKOV
 6. EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA
 7. ETNOLOGIJA, KULTURNA IN SOCIALNA ANTROPOLOGIJA
 8. FILOZOFIJA
 9. GEOGRAFIJA
 10. HERITOLOGIJA  
 11. INFORMACIJSKE VEDE
 12. JEZIKOSLOVJE
 13. LITERARNE VEDE 
 14. MUZIKOLOGIJA
 15. PEDAGOGIKA
 16. PREVODOSLOVJE
 17. PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI
 18. RAZVOJNOPSIHOLOŠKE ŠTUDIJE
 19. SLAVISTIČNI ŠTUDIJI
 20. SLOVENISTIKA
 21. SOCIOLOGIJA KULTURE
 22. TEORETSKA PSIHOANALIZA
 23. UMETNOSTNA ZGODOVINA
 24. ZGODOVINA

 

Področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede:

 1. ANALIZA POLITIK
 2. DIPLOMACIJA
 3. DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
 4. JAVNA UPRAVA
 5. KOMUNIKOLOGIJA
 6. KULTUROLOGIJA
 7. MEDNARODNI ODNOSI
 8. NOVINARSKE ŠTUDIJE
 9. OBRAMBOSLOVJE
 10. ODNOSI Z JAVNOSTMI
 11. OKOLJSKE IN PROSTORSKE ŠTUDIJE
 12. ORGANIZACIJSKO KADROVSKE ŠTUDIJE
 13. POLITOLOGIJA
 14. PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA
 15. RAZVOJNE ŠTUDIJE
 16. SOCIALNA IN POLITIČNA ANTROPOLOGIJA
 17. SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA
 18. SOCIOLOGIJA
 19. ŠTUDIJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA
 20. ŠTUDIJE ŽIVLJENJSKIH POTEKOV
 21. TRŽNO KOMUNICIRANJE
 22. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ ORGANIZACIJ
 23. VARNOSTNE ŠTUDIJE
 24. VOJAŠKE DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE

 

Področji, ki jih koordinira Akademija za glasbo:

 1. GLASBENA PEDAGOGIKA
 2. KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA

   

  Področje, ki ga koordinira  Akademija za gledališče, radio, film in televizijo:

 1. ŠTUDIJI SCENSKIH UMETNOSTI

   

  Področje, ki ga koordinira Akademija za likovno umetnost in oblikovanje:

 1. LIKOVNE VEDE

   

  Področja, ki ga skupaj koordinirata Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede:

 1. AMERIŠKI ŠTUDIJI
 2. BALKANSKI ŠTUDIJI
 3. DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA
 4. EPISTEMOLOGIJA HUMANISTIKE IN DRUŽBOSLOVJA
 5. ETNIČNI IN MIGRACIJSKI ŠTUDIJI
 6. EVROPSKE ŠTUDIJE 
 7. GLOBALIZACIJSKI ŠTUDIJI
 8. MEDIJSKI ŠTUDIJI
 9. ŠTUDIJI SPOLA

   

  Področje, ki ga skupaj koordinirajo Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Teološka fakulteta:

 1. RELIGIOLOGIJA           

   

Področje, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo:

 1. SOCIALNO DELO