Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Potek dela v zadnji fazi izvajanja raziskave:

Dosedanji rezultati raziskave ne le dopolnjujejo obstoječe literarnozgodovinske preglede, temveč – v skladu z novimi literarnozgodovinskimi paradigmami in interpretativnimi modeli – omogočajo tudi zasnutje specifične, splošni zgodovini slovenske literature vzporedne literarne zgodovine slovenske osamosvojitve in demokratizacije, ki se ne osredinja zgolj na estetski in literarno-razvoji vidik, temveč literarna dela vrednoti tudi z gledišča njihovega pomena za družbeno dogajanje.

Sklepna faza študije je namenjena zlasti diseminacije rezultatov, urejanju treh tematskih številk mednarodnih znanstvenih revij, v katerih bodo predstavljeni temeljni rezultati projekta. Obenem poteka diseminacija rezultatov v obliki člankov v drugih mednarodnih znanstvenih publikacijah, in sicer zlasti tujih (Slovene studies, Književna istorija, Forum for world literature studies idr.) ter najvidnejših domačih (Primerjalna književnost, Slavistična revija itn.). 

 

Detailed implemenatation plan for the final phase of the project: 

The results of the research project not only complement existing literary and historical reviews, but - in line with new literary historical paradigms and interpretative models - also enable the conceptualization of a specific, parallel literary history of Slovenian independence and democratization, which does not focus solely on aesthetic and literary development: literary works are also valued in terms of their importance for social events.

The final phase of the study is aimed in particular at the dissemination of the result, editing three editions of international scientific journals, in which the basic results of the project are presented. Simultaneously, we are concerned with the further dissemination of results in the form of scientific papers in international scientific publications, foreign (Slovene Studies, Književna istorija, Forum for world literature studies etc.) and domestic (Primerjalna književnost, Slavistična revija etc.).