Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Raziskovalni projekt se utemeljuje v dejstvu, da vloga slovenske literature in literarne kulture znotraj procesa slovenske demokratizacije in prizadevanj za  državno samostojnost še ni bila predmet interdisciplinarne raziskave, ki bi enakovredno upoštevala tako literarno-estetsko kot kulturno-zgodovinsko perspektivo, obenem pa tudi poskušala primerjalno ovrednotiti vlogo literature v novih okoliščinah po letu 1991, tj. po razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije in ko je nekdanja jugoslovanska republika Slovenija postala samostojna država. Ob tem je mogoče postaviti splošno tezo, da so ključ za razumevanje sodobne slovenske literature in kulture osemdeseta leta 20. stoletja.

Jasno je, da mora razpravljanje o teh problemskih sklopih potekati na različnih ravneh, vse od imanentno estetske in kulturološke pa do ideološko-politične, te ravni razločevati, obenem pa upoštevati njihovo kulturnozgodovinsko naddoločenost. Od tod nujnost interdisciplinarnega preučevanja, ki ga zahtevajo tudi strukturne posebnosti obravnavane problematike: v osemdesetih letih 20. stoletja se je namreč v Sloveniji, podobno kot drugod po Srednji in (Jugo-)Vzhodni Evropi križalo več vzporednih družbenih, ideoloških in kulturno-umetniških procesov. Naslov raziskovalnega projekta meri ravno na to tranzicijsko navzkrižje in obenem korespondiranje literature in ideologije, etike in politike, demokracije in avtoritarnosti, tradicionalizma navznoter in odprtosti navzven.

Za razumevanje teh problemskih sklopov je na samem izhodišču nujna širša refleksija o položaju in vlogi literature (pa tudi, ne nazadnje, literarne in kulturne zgodovine) v družbeni konstrukciji slovenske realnosti v desetletjih pred osamosvojitvijo in po njej.

 

The role of Slovene literature and the Slovene literary system in general after the establishment of an independent state, within the processes of Slovene democratization, social transition and globalization has so far not been the subject of special analysis. Achieving this is the aim of the proposed research project, which is planned in an interdisciplinary manner due to the complexity of the problem, although the starting-point is that of literary science or comparative studies. Thus the project will give equal weight to the literary-aesthetic and the cultural history perspectives, and to literary texts just as to their social effect and representative nature, reception and consumption. Attention will be focused on analysis and comparative evaluation of the role and significance of literature in the new historical conditions after 1991, i.e. after the collapse of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRJ), when the former Yugoslav republic of Slovenia became an independent state.

The initial methodological assumption of the research is that discussion of these problem areas must be conducted on different levels - from the literary-aesthetic or interpretative to the social or even politico-economic - it must distinguish these levels, and at the same time take into account their culturally-historical super-determination. Hence the necessity of interdisciplinary investigation, which is also required by the structural particularities of the problem being treated: namely, in Slovenia in the 1980s, similarly as elsewhere in Central and (South-)Eastern Europe, several parallel social, ideological and cultural-artistic processes intersected. The title of this research project points precisely to this transitional intersection and at the same time to the correspondence of literature and ideology, ethics and politics, democracy and authoritarianism, national individuality and transnational multi-culturalness.

In order to understand these problem areas, a broad reflection is essential at the outset on the position and role of literature (and also of literary and cultural history) in the social construction of Slovene reality in the decades before and after gaining independence.