Back to top

Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Študij

Primerjalno književnost in literarno teorijo je mogoče študirati na dveh prvostopenjskih (dodiplomskih) in treh drugostopenjskih (magistrskih) študijskih programih ter na skupnem tretjestopenjskem (doktorskem) študijskem programu.

Kaj omogočajo študijski programi primerjalne književnosti in literarne teorije?

 

Študijski programi primerjalne književnosti in literarne teorije študentom omogočajo iskanje poklica na področjih, kot so literarno ali kulturno novinarstvo ter uredniško delo (pri založbah, časopisih in revijah, radijskih in televizijskih programih ter pri spletnih straneh z literarnimi in kulturnimi vsebinami). Dopolnjujejo usposabljanje za dramaturško delo (gledališče, radio) in posredno usposabljajo tudi za delo na področju odnosov z javnostmi (PR), tržnega komuniciranja (ustvarjanja reklamnih sporočil), organizacije kulturnih dogodkov itn.

 

Magistrski študij, predvsem v kombinacijah s študiji tujih jezikov in književnosti, oblikuje zmožnost za prevajanje literarnih besedil in pisanje literarne kritike. Vzpostavlja poznavanje slovenske in evropske ter svetovne književnosti , teoretskih pristopov h književnosti ter k  literarnemu vrednotenju. S tem usposablja za  organizacijske koncepte domačih in mednarodnih kulturno-literarnih dogodkov ter vodenje delavnic kreativnega pisanja. . V pedagoških kombinacijah s študijem tujih jezikov in književnosti ali slovenskega jezika s književnostjo usposablja za poučevanje v osnovnih in srednjih šolah.

 

Doktorski študij v okviru skupnega programa, ki ga izvajajo profesorji in profesorice z oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo ter s filoloških oddelkov Filozofske fakultete, obsega individualni študijski program, prilagojen študentovi doktorski témi. Usposablja za samostojno znanstvenoraziskovalno delo.

Predmetnik

Študijski programi Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo temeljijo na šestih predmetnih sklopih. Profesorji vsako leto sestavijo izbor predmetov iz teh sklopov in v predavanja vnašajo izsledke svojih najnovejših raziskav. Predmetni sklopi so:

  • Primerjalna književnost
  • Zgodovina svetovne književnosti
  • Literarna teorija
  • Literarni prevod
  • Literatura in kultura
  • Metodologija literarna vede

 

Primerjalna književnost obravnava vplive med književnostmi različnih jezikov in kultur ter spremlja razvoj literarnih tém in zvrsti. Slovenska primerjalna literarna veda raziskuje položaj slovenske književnosti v evropskem in svetovnem literarnem kontekstu.

Zgodovina svetovne književnosti obravnava literarno dogajanje v okviru zgodovinskih obdobij, smeri in gibanj. Pri tem upošteva posebnosti različnih kultur in njihovih literarnih kanonov.

Literarna teorija se ukvarja z osnovnimi značilnostmi literarne umetnosti. Raziskuje način obstoja literature, hipoteze o njenem bistvu in smislu, tradicionalne in sodobne medijske pogoje literarnosti, oblike in zvrsti literarnih del ter različne možnosti za njihovo vrednotenje.

Literarni prevod je namenjen prevajanju literarnih besedil s posebnim ozirom na njihove kulturne ter oblikovne in zvrstne posebnosti.

Literatura in kultura obdeluje odnose med literaturo ter drugimi umetnostmi, filozofijo in religijo, obravnava pa tudi razmerje literature do popularne kulture in njeno vlogo pri medkulturnem posredovanju.

Metodologija literarne vede pregleduje in sistematizira različne pristope k raziskovanju literature, ki so se izoblikovali v literarni vedi sami in se osredinjajo na avtorja, literarno delo ali bralca.

 

Predstavitveni zborniki 2020/21

1. stopnja enopredmetni program

1. stopnja dvopredmetni program

2. stopnja enopredmetni program

2. stopnja dvopredmetni program

2. stopnja dvopredmetni pedagoški program