Back to top

Seznam programov in projektov v letu 2014

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

 

Domači projekti 2014

 

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122400/

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.09-31.12.14

6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi

dr. C. Peklaj

01.01.09-31.12.14

6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. S. Jelenc Krašovec

01.01.13-31.12.15

6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.09-31.12.14

6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. R. Kuhar

01.01.09-31.12.14

6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.14-31.12.18

6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.09-31.12.14

6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Ožbot

01.01.14-31.12.16

6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. D. Plut

01.01.13-31.12.16

6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.09-31.12.14

6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.09-31.12.14

6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.14-31.12.18

6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. M. Budja

01.01.14-31.12.17

6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.09-31.12.14

6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.14-31.12.18

6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.13-31.12.16

6251

-

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.09-31.12.14

6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

6253

UKC (N)

P6-0282

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

dr. M. Kos Zabel (Katja Mahnič)

01.01.13-31.12.17

6255

Narodni muzej (N), IJS

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.09-31.12.14

6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122410/

Sodelujoči

J5-4054

Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki temelji

dr. J. Musek

01.07.11-30.06.14

6500

IPSOS

J5-4075

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

dr. M. Antić Gaber

01.07.11-30.06.14

6501

UL PEF, MI

J6-4007

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

dr. B. Jezernik

01.07.11-30.06.14

6502

UL FDV, ZRC SAZU

J6-4081

Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika

dr. Š. Vintar

01.07.11-30.06.14

6503

ZRC SAZU

J6-4085

Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, pupulacije, paleogospodarstva in okolje

dr. M. Budja

01.07.11-30.06.14

6504

IJS

J6-4087

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih

dr. P. Štih

01.07.11-30.06.14

6505

ZRC SAZU, UL BF

J6-4088

Slovenska glasbena dela po 1918

dr. L. Stefanija

01.07.11-30.06.14

6506

ZRC SAZU

J5-4155

Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih

dr. Žumer

01.07.11-30.06.14

6507

NUK

J6-4016

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji

dr. D. Plut

01.07.11-30.06.14

6508

ZRC SAZU, GeoSZ, UL NTF

J7-4175

Struktura praznine

dr. M. Dolar

01.07.11-30.06.14

6509

ZRC SAZU, UL FKKT

J6-4201

Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom in sodobnostjo

dr. S. Žižek

01.07.11-30.06.14

6510

ZRC SAZU

J6-4210

Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

dr. B. Baskar

01.07.11-30.06.14

6511

ZRC SAZU

J6-4257

Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.07.11-30.06.14

6512

ZRC SAZU, PEI, UNG

J7-5553

Multimodalno preučevanje delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.08.13-31.07.16

6532

UKC

J6-5558

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi

dr. B. Jezernik

01.08.13-30.09.16

6533

ZRC SAZU

J6-5557

Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije

dr. R. Muršič

01.08.13-30.09.16

6534

ZRC SAZU

J6-6834

Ženske in prva svetovna vojna

dr. M. Verginella

01.07.14-30.06.17

6542

ZRC SAZU

J7-6856

Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija

dr. M. Dolar

01.07.14-30.06.17

6546

EF, ZRC SAZU

J6-6845

Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije

dr. J. Rošker

01.07.14-30.06.17

6544

UP ZRC

J5-6827

Razvoj prototipa bibliografskega informacijskega sistema

dr. M. Žumer

01.07.14-30.06.17

6541

NUK

J7-6829

Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije

dr. G. Repovš

01.07.14-30.06.17

6545

MF, UKC

J6-6842

Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

dr. D. Fišer

01.07.14-30.06.17

6543

IJS

Z6-5559

Jezikovni viri za slovenske učence japonskega jezika

dr. I. Srdanović

01.08.13-31.07.15

6535

-

Z6-6850

(Zlo)rabe lenobe. Figura lenuha v filozofiji, teologiji in politični ekonomiji

dr. S. Hajdini

01.07.14-30.06.16

6547

-

J5-4281

RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu

dr. A. Istenič Starčič (Anja Podlesek)

01.07.11-30.06.14

6514

UP FVZ (N), PEI, UP PEF, UL FE, UL FGG,

J6-4132

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 1800-1991

dr. M. Zajc (Janez Cvirn)

01.07.11-30.06.14

6515

INZ (N), INV

J5-4230

Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti

dr. R. Salecl (Sašo Dolenc)

01.07.11-30.06.14

6516

Inst. krim. pri PF UL (N), UKC

J6-4245

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS

dr. M. Juvan (Miran Hladnik)

01.07.11-30.06.14

6518

ZRC SAZU (N)

J6-4310

Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve

dr. J. Fikfak (Jože Hudales)

01.07.11-30.06.14

6519

ZRC SAZU (N)

J6-4127

Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki

dr. A. Erjavec (Zdravko Kobe)

01.07.11-30.06.14

6520

ZRC SAZU (N)

J6-4095

Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije

dr. J. Dular (Biba Teržan)

01.07.11-30.06.14

6521

ZRC SAZU (N), NMS

J2-4180

Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij stavb in opreme

dr. P. Fajfar (M. Polič)

01.07.11-30.06.14

6522

UL FGG (N), ZAG

J6-4234

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

dr. J. Mlekuž (Dimitrij Mlekuž)

01.07.11-30.06.14

6523

ZRC SAZU (UN), INV

J6-4104

Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja)

dr. M. Kosi (Janez Mlinar)

01.07.11-30.06.14

6524

ZRC SAZU (N), ARS

J6-4138

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah

dr. M. Urbanc (Tatjana Resnik Planinc)

01.07.11-30.06.14

6525

ZRC SAZU (N)

L6-4042

Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev

dr. J. Škofič (Vera Smole)

01.07.11-30.06.14

6526

ZRC SAZU (N)

J5-4080

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

dr. V. Hlebec (Sonja Kump)

01.07.11-30.06.14

6527

UL FDV (N), ZRC SAZU, UL FSD

J6-4329

Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

dr. Oto Luthar (Marta Verginella)

01.07.11-30.06.14

6528

ZRC SAZU (N)

J6-4015

Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj

dr. J. Kolenc (Marko Radovan)

01.07.11-30.06.14

6529

PEI (N), UP FHS

J2-5495

Merjenje psihofizičnih parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

dr. J. Drnovšek (Anja Podlesek)

01.08.13-31.07.16

6536

UL FE (N)

J6-5560

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza

dr. V. Mikolič (Ksenija Vidmar Horvat)

01.08.13-31.07.16

6537

UP (N)

J6-5564

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija

dr. P. Klepec (Gregor Moder)

01.08.13-31.07.16

6538

SAZU (N)

J7-5569

Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja

dr. F. Marušič (Ljubica Marjanovič Umek)

01.08.13-31.07.16

6539

UNG (N)

J6-6832

Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980-1992

dr. J. Pirjevec (Božo Repe)

01.07.14-30.06.17

6548

UP ZRS (N)

J6-6843

Zgodovinski slovar slovenskega knjižnjega jezika 16. stoletja - 1. zvezek

dr. K. Ahačič (Irena Orel)

01.07.14-30.06.17

6549

SAZU (N)

J6-6849

Rekonfiguracije ontologije

dr. A. Zupančič Žerdin (Miran Božovič)

01.07.14-30.06.17

6550

SAZU (N)

J6-6853

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

dr. B. Komac (Uroš Stepišnik)

01.07.14-30.06.17

6551

SAZU (N)

J5-6814

Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov

dr. S. Aleksij Glažar (Anja Podlesek)

01.07.14-30.06.17

6552

UL PEF (N)

L6-6852

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

dr. D. Perko (Barbara Lampič)

01.10.14-30.09.17

6553

SAZU (N)

J6-6846

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin

dr. D. Perko (Bojan Baskar)

01.10.14-30.09.17

6554

SAZU (N)

 

Ciljnoraziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122420/

Sodelujoči

--

--

--

--

--

--

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Projekti ESF in ERC

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122430/

Sodelujoči

N6-0004

Continuity and Innovation in Prehistory. Case study on the area between the Alps and the Pannonian Plain 1300 - 600 BC

dr. L. Teržan

01.02.11-31.01.14

6132

-

N6-0018

Ženske in meje

dr. M. Verginella

01.09.13-31.08.16

6540

-

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-BA/14-15-021

Bolonjska reforma kot družbeni in jezikovni izziv – v Bosni in Hercegovini, ZR Nemčiji in Sloveniji

dr. J. Polajnar Lenarčič

01.01.14-31.12.15

122704

BIH

BI-BA/14-15-031

Smernice za opis vsebine gradiv arhivske vrednosti

dr. A. Šauperl

01.01.14-31.12.15

122704

BIH

BI-BA/14-15-006

Transformacije popularne glasbe po razpadu SFR Jugoslavije: povratne zveze med Bosno in Hercegovino in Slovenijo

dr. R. Muršič

01.01.14-31.12.15

122704

BIH

BI-JP/13-15-007

Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih pristopov

dr. O. Markič

01.04.13-31.03.14

122704

JAPONSKA

BI-HR/14-15-048

Reprezentacije prve svetovne vojne v srednjeevropskih književnostih

dr. J. G. Lughofer

01.01.14-31.12.15

122704

HRVAŠKA

BI-RU/14-15-036

Prevedljivost/neprevdljivost kompleksnih tekstov ruske in slovenske kulture

dr. B. Podlesnik

01.01.14-31.12.15

122704

RUSIJA

BI-RU/14-15-027

Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave

dr. A. Derganc

01.01.14-31.12.15

122704

RUSIJA

BI-RU/14-15-013

Socialna dinamika delovnega prebivalstva v postsocializmu. Primerjalna študija Rusija – Slovenija

dr. R. Močnik

01.01.14-31.12.15

122704

RUSIJA

BI-RU/14-15-024 Virtualna okolja za tolmače dr. V. Gorjanc 01.01.14-31.12.15 122704 RUSIJA

BI-US/13-14-036

Glavne analiticne metode glasbe: preglednice

dr. L. Stefanija

01.01.13-31.12.14

122704

ZDA

BI-US/14-15-040 Razvoj slovenskega teoretičnega prevodoslovja in prevodna in medkulturna izmenjava med Slovenijo in ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.01.14-31.12.15 122704 ZDA
BI-US/14-15-025 Splošni okvir za sisteme organizacije znanja: od konceptualnega modela do podatkovnih modelov dr. M. Žumer 01.01.14-31.12.15 122704 ZDA
BI-US/14-15-005 Mehanizmi integracije možganske aktivnosti v zdravju in bolezni dr. G. Repovš 01.01.14-31.12.15 122704 ZDA

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

--

--

--

--

--

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Funkcionar

Trajanje

SM

MU-ZDR/14-1-B2-032

International Musicological Society, IMS

dr. L. Stefanija

18.09.14-21.09.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-033

Traditional cosmology society, TCS

dr. M. Mencej

12.04.14-12.04.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-034

Mednarodne komisije za fonetiko in fonologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju

dr. H. Tivadar

23.10.14-24.10.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-035

International Council for Traditional Music, ICTM

dr. S. Pettan

18.09.14-27.09.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-036

Comite internationl de paleographie latine, CIPL

dr. N. Golob

31.03.14-04.04.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-037

Association for Logic, Language and Information - FoLLI

dr. D. Fišer

15.08.14-17.08.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-038

Evropsko združenje za azijsko umetnost in arheologijo, EAAA

dr. N. Vampelj Suhadolnik

26.09.14-27.09.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-039

International society for folk narrative research

dr. M. Mencej

29.09.14-05.10.14

122703

MU-ZDR/14-1-B2-040

Mednarodni slavistični komite, Komisija za slovansko frazeologijo

dr. E. Kržišnik

25.09.14-28.09.14

122703

Na vrh

Mednarodni projekti 2014

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

FP7-605140

PLATENSO - Building a platform for enchanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastrn Europe

dr. M. Polič

01.09.13-31.08.16

6342

pdf

GA. No. 613344

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe

dr. N. Pokorn Kocijančič

01.03.14-31.08.18

6348

pdf

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program: Marie Curie

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122601/

 

GA_324508

Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentatiion (CONPRA)

dr. P. Novaković

01.01.13-31.11.16

6338

pdf

Ga No. 2

Comparison of Croatian and Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele in the context of Vienna School of Art history (CCScVienna)

mag. Ivana Unković
mentorica: dr. S. A. Hoyer

01.06.14-31.05.16

6350

---

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

EC 08 (2013-2014)

Online (OPEN) Resources for Conference Interpreter Training IV (ORCIT IV)

dr. V. Gorjanc

01.10.13-30.09.14

6346

pdf

30-CE-0657657/00-43

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training V (ORCIT V)

dr. V. Gorjanc

01.10.14-30.09.15

6346

pdf

30-CE-0657171/00-87

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2014-2015

dr. V. Gorjanc

01.10.14-30.09.15

6345

pdf

EP 10/2014-2015

Dissemination of best practices in conference interpreter training between EU and non-EU languages

dr. V. Gorjanc

01.09.14-31.07.15

6355

pdf

GA. No. 2013-5526/001-001

Crossing stages

dr. M. Šabec

01.05.13-30.04.15

6344

pdf

2010-1486/001-001 CU7-MULT7

Archaeolandscapes Europe

dr. P. Novaković

15.09.10-14.09.15

6329

pdf

JUST/2013/JPEN/AG/4594

TraiLLD - Training in Languages of Lesser Diffusion

mag. A. Maček

01.03.14-29.02.16

6347

pdf

WRILAB2

Spletni laboratorij za branje in pisanje v češčini, nemščini, italijanščini in slovenščini kot drugem/tujem jeziku

M. Knez

01.01.14-31.12.16

6349

pdf

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

5440-23/2012/49

Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju

dr. K. Vidmar Horvat

01.11.12 - 31.08.14

122610/
6336

pdf

INTERREG - P.E.S.C.A.

P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava prehrana

dr. A. Podlesek

07.11.11 - 14.09.14

122630/
6332

pdf

AKS-2013-R-25 The birth of Korean as a written language - The origin and development of Chinese - borrowed writing system  Lee Yong 01.06.13 - 21.05.14

122630/
6341

---
ERASMUS IP SMILE, Strengthening Minority Identity and Language Education dr. M. Ožbot 27.04.14 -09.05.14 122620/
6353
---
 2012-4912/001-001 Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) dr. K. Vidmar Horvat 01.09.12 - 31.08.15 122630/
6337
---
 RG003-U-11 Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian Modernisation dr. J. Rošker  01.07.12-30.06.15 122640/
6334
---
UL & EAC FC Lot1 - Order 97 Network of independent experts in education and training dr. D. Štefanc 03.11.14-31.10.15

122630/
6356

---
Eurofound / Childcare / 2013-01-15 Provision of research services for Assesing Childcare in Europe dr. L. Marjanovič Umek 08.01.14-20.3.14

122640/
6340

---
12-HERA-JRP-CE-FP-091 ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe dr. M. Črešnar 30.09.13-29.09.16

122630/
6343

pdf
4300-334/2012/11 BorderArch-Steiermark: Register arheoloških najdišč ob avstrijsko-slovenski mejni črt dr. M. Črešnar 01.04.14-31.03.15

122610/
6351

pdf

 

Znanstvene konference, simpoziji

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

I-199 HIERNET Conference 2014 dr. D. Trškan 01.01.14-31.12.14

122640/
6354

ZS-A.Bekeš EAJS konferenca 2014 dr. A. Bekeš 25.08.14-31.08.14

122640/
6357

ZS-M.Dolar Mednarodni kolokvij MisReadings of Marx in Continental Philosophy -mednarodni kolokvij Ljubljana dr. M. Dolar 10.11.2014

122640/
6359

Na vrh

 

Tržni projekti 2014

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

430-144/2013-8

Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona

dr. M. Ogrin

10.04.13- 15.03.14

122720/
6812

Mestna občina Ljubljana

46/2014-FF

Recenziji študijskega gradiva Angleški jezik avtorice Tine Mahkota

dr. G. Ilc, dr. S. Komar

28.03.14- 10.04.14

122740/
6846

UL, AGRTF

9K-088/14-B114/182B

Izdelava ocene vpliva na družbeno okolje v okviru okoljskega poročila za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice

dr. M. Polič

01.01.14- 30.05.14

122720/
6803

IBE d. d.

PP-2014-2 (17-107/2014-FF)

Analize turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014 – 2020)

dr. B. Lampič

09.06.14- 30.11.14

122720/
6826

Zavod za turizem in šport v občini Kamnik

PP-2013-9

Izdelava poglavij Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt (OPN) občine Medvode

dr. B. Lampič

18.10.13-30.04.14

122730/
6821

Vanja Šendlinger s.p.

PP-2014-1

Collection od Slovene Handwriting Samples

dr. D. Fišer

28.03.14-25.04.14

122640/
6352

Vision Objects

PP-3/2014-FF

Recenzija učnega gradiva Nuovo Expresso 1 avtorjev Luciane Ziglio in Giovanne Rizzo (založba Alma)

dr. D. Mertelj

01.06.14-30.06.14

122730/
6840

DZS

2430-13-39102

Tehnična, organizacijska in vsebinska podpora pri izvajanju nalog Nacionalnega organa transnacionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja v letih 2013 in 2014

dr. B. Lampič

27.03.14-30.11.14

122710/
6845

SVRK

3340-14-144003

Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika Republike Slovenije

dr. M. Stabej

16.07.14-31.12.17

122710/
6842

Ministrstvo za kulturo RS

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11-01.01.15

122300/
6750

KS Poljanska dolina

Na vrh