Back to top

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte. Trenutno aktivni projekti so navedeni v tabelah, zaključene projekte pa najdete na tej povezavi.

 

Domači projekti

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.20-31.12.25

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.19-31.12.24

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. J. Kalin

01.01.16-31.12.20

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. M. Antić Gaber

01.01.19-31.12.24

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.19-31.12.24

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.19-31.12.24

122447/
6242

UL FDV

P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24

122459/

6254

UL PEF, UL FRI

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Currie Ožbot

01.01.17-31.12.20

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.17-31.12.20

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.15-31.12.20

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.19-31.12.24

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. D. Mlekuž

01.01.18-31.12.23

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.19-31.12.24

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.17-31.12.22

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.20-31.12.25

122461/
6258

ZRS Koper, UL FDV

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.19-31.12.24

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.20-31.12.25

122458/
6253

UKC (N)

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J5-8247

Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah

dr. M. Žumer

01.05.17-30.04.20

122456/
6575

IZUM

J6-8248

Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

dr. B. Repe

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

122450/
6576

ZRC SAZU, UL PE, INZ

J6-8255

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

dr. I. Kosem

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 31. 10. 2020

122447/
6578

UL FDV, IJS

J6-8259

Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

dr. T. Virk

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

122451/
6579

ZRC SAZU, UP FHŠ

J6-8261

Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

dr. S. Pettan

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

122460/
6580

ZRC SAZU

J6-8263

Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija

dr. S. Hajdini

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

122454/
6581

ZRC SAZU

J7-8275

Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami

dr. G. Repovš

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

122458/
6582

UKC, UL MF

J3-9264

Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.07.18-30.06.21

122458/
6500

UL MF, UKC, UL FRI

J5-9437

Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja

dr. C. Peklaj

01.07.18-30.06.21

122442/
6501

UL NTF, UL FRI, PEI

J6-9372

Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame)

dr. Š. Vintar

01.07.18-30.06.21

122447/
6502

IJS

J6-9381

Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

dr. R. Kuhar

01.07.18-30.06.21

122445/
6503

Mirovni institut

J6-9387

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji

dr. M. Klemenčič

01.07.18-30.06.21

122446/
6504

ZRS KP, UM PEF

J7-9429

Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo

dr. N. Vampelj Suhadolnik

01.07.18-30.06.21

122452/
6505

ZRS KP, SEM

Z6-8252

Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz

dr. B. Škvor Jernejčič

01.05.17-30.04.20

122440/
6577

---

Z6-9371

Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza

dr. M. Bitenc

01.10.19-30.09.21

122447/
6506

---

N6-0099 Jezikovna krajina sovražnega govora na družbenih omrežjih dr. D. Fišer 01.03.19-28.02.23

122447/

6002

IJS, UNIVERZA

V ANTWERPNU

J6-1801 Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) dr. J. Kosi 01.07.19-30.06.22

122450/

6548

ZRC SAZU, INZ, INV,

UP FHŠ

J6-1806 Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne simulacije dr. C. Manouilidou 01.07.19-30.06.22

122448/

6515

UKC LJ, UL PeF
J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje dr. S. Krečič Žižek 01.07.19-30.06.22

122454/

6547

---
J6-1812 Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti dr. G. Moder 01.07.19-30.06.22

122454/

6538

---
J5-2551 Uporaba metode sledenja pogledu za načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov dr. M. Žumer 01.09.20-31.08.23

122456/

6541

---
J6-2573 Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija dr. R. Stergar  01.09.20-31.08.23

122450/

6558

 
J6-2584 Zgodovina slovenskega literarnega prevoda dr. N. Kocijančič Pokorn  01.09.20-31.08.23

122451/

6037

ZRC SAZU, UM (FF)
J6-2585 Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti dr. M. Marinčič  01.09.20-31.08.23

122451/

6038

---
J6-2588 Koprska Pretorska palača: podoba, pomen in namen dr. R. Novak Klemenčič  01.09.20-31.08.23

122446/

6041

ZVKDS, ZRC SAZU
J6-2590 Heglova politična metafizika dr. Z. Kobe  01.09.20-31.08.23

122454/

6042

---
J7-2604 Latinske in nemške kronike na Slovenskem dr. M. Hriberšek  01.09.20-31.08.23

122448/

6039

ZRC SAZU 
Z6-2663 Preverjanje potenciala magnetne metode za prepoznavanje arheoloških ostalin v pedosekvenci na mehkih karbonatnih kamninah. Primer slovenske Istre dr. I. Medarić  01.09.20-31.08.22

122453/

6531

---
Z6-2664 Med vojno in mirom – Arheologija Vršiča kot zaledja prve svetovne vojne in stičišča svobode, ujetništva, kultur, narodov in verstev dr. U. Košir 01.10.20-30.09.22

122453/

6003

---

J5-8233

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

dr. V. Vehovar (Marko Krevs)

01.05.17-30.04.20

122449/
6583

UL FDV (N), IJS

J6-8249

Begunci - nikoli dokončana zgodba

dr. P. Svoljšak (Jernej Kosi)

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

 

122450/
6584

ZRC SAZU (N), INZ

J6-8256

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

dr. S. Krek (Vojko Gorjanc)

01.05.17-30.04.20

122447/
6585

IJS (N), UL FRI

J6-8258

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih

dr. A. Jelnikar (Tamara Ditrich)

01.05.17-30.04.20

podaljšan do 30. 4. 2021

122452/
6586

ZRC SAZU (N), ZRS KP

J6-8264

Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt

dr. J. Šumić Riha (Miran Božovič)

01.05.17-30.04.20

122454/
6587

ZRC SAZU (N)

J7-8280

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.05.17-30.04.20

122447/
6588

IJS (N), UL FDV, MI

J3-8200

Subjektivna kognitivna pritožba: definicija entitete in določanje napovednih markerjev za napredovanje v blago kognitivno motnjo in demenco

dr. Z. Pirtošek (Grega Repovš)

01.05.17-30.04.20

122458/
6589

UKC (N)

J6-8254

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.

dr. J. Fikfak (Peter Simonič)

01.06.17-31.05.20

122444/
6590

ZRC SAZU (N), INV

J5-9348

Družbena sprejemljivost prostorskih učinkov v scenarijih rabe OVE

dr. M. Golobič (Matija Svetina)

01.07.18-30.06.20

122442/
6511

UL, BF (N), UL FDV, IJS

J6-9353

Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991

dr. J. Ramšak (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6510

ZRS KP (N)

J6-9365

Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij

dr. A. Hofman (Rajko Muršič)

01.07.18-30.06.21

122444/
6507

ZRC SAZU (N)

J6–9393

Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6509

ZRS KP (N), UL TEOF

J6-9439

Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku.

dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec)

01.07.18-30.06.21

122450/
6508

ZRC SAZU (N)

J6-9373

Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost

dr. S. Novak Lukanovič (Vesna Požgaj Hadži)

01.07.18-30.06.21

122448/
6512

INV (N), UP FHŠ

J5-9342

Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

dr. K. Vidmar Horvat (Rok Svetlič)

01.07.18-30.06.21

122461/
6513

Nova Univerza FDS

J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. M. Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.19-30.09.21

122460/

6514

ZRC SAZU (N)
J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe dr. K.Šter (Matjaž Barbo) 01.07.19-30.06.22

122460/

6516

ZRC SAZU (N)
J5-1798 Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij dr. T. Zupančič (Matija Svetina) 01.07.19-30.06.22

122442/

6521

UL FA (N), UL FRI
J6-1804 Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji dr. M. Kozorog (Peter Simonič) 01.07.19-30.06.22

122444/

6519

ZRC SAZU (N)
J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22

122445/

6520

Mirovni inštitut(N), 

ZRC SAZU

J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost dr. J. Habjan (Peter Mikša) 01.07.19-30.06.22

122451/

6518

ZRC SAZU (N)
J6-1802 Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice dr. S. Tecco Hvala (Tina Milavec) 01.07.19-30.06.22

122453/

6132

ZRC SAZU (N)
J6-2586 Digitalna demonstracija cerkvene glasbe dolgega 16. stoletja, povezane s Kranjsko dr. K. Grabnar (Aleš Nagode) 01.09.20-31.08.23

122446/

6005

ZRC SAZU (N)
J6-2574 Ustvarjanje, vzdrževanje, ponovna uporaba: mejne komisije kot ključ za razumevanje sobodnih meja dr. M. Zajc (Rok Stergar) 01.09.20-31.08.23

122450/

6528

ZRC SAZU (N)
J6-2587 Transformacije - iz materialnega v virtualno. Digitalni korpus stenskega slikarstva - nove razsežnosti raziskav srednjeveške umetnosti v Sloveniji. dr. M. Oter Gorenčič (Gašper Cerkovnik) 01.09.20-31.08.23

122446/

6006

ZRC SAZU (N)
J1-2479 Pretekle podnebne spremembe in poledenitev na stičišču Alp in Dinaridov dr. M. Žebre (Uroš Stepišnik) 01.09.20-31.08.23

122449/

6525

Geološki zavod Slovenije (N)
J5-2556 Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS) dr. I. Šori (Roman Kuhar) 01.09.20-31.08.23

122445/

6535

MI (N)
J6-2583 Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju dr. M. Dović (Urška Perenič) 01.09.20-31.08.23

122451/

6524

ZRC SAZU (N)

 

Ciljni raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V5-1702

Slovenska in evropska literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole

dr. A. Žbogar

01.04.18-31.03.20

122447/6592

ZRC SAZU

V6-1925

Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki

dr. A. Panjek (Jaka Repič)

01.11.19-31.09.20

122420/6534

UP FHŠ (N), ZRC SAZU

V6-1926

Slovenstvo skozi zgodovino in sedanjost v obmejnih krajih Istre in Kvarnerja

dr. B. Riman (Anja Moric)

01.11.19-31.09.20

122444/6533

INV (N)

V5-1705

Enakost spolov na področju izobraževanja

dr. V. Tašner (Milica Antić Gaber)

01.04.18-31.03.20

122445/6594

UL PeF (N)

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Prilagojeni projekti ESF, ERC, Pečat odličnosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/

N6-0110

Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650 - 1750)

dr. E. Lucchese

01.04.19-31.03.21

122446/
6001

N6-0161

HUMEC: Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska

dr. J. Rošker

01.10.20-30.09.23

122452/
6544

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AT/20-21-016 Kulturna mediacija pri uprizarjanju in poučevanju britanske in ameriške dramatike v Avstriji in v Sloveniji dr. I. Maver 01.01.20-31.12.21 122704 AVSTRIJA
BI-AT/20-21-027 Uporaba besedil pri poučevanju italijanske književnosti in jezika na dveh straneh meje dr. I. Prosenc 01.01.20-31.12.21 122704 AVSTRIJA
BI-BA/19-20-037 Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti. Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino dr. N. Ličen 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-ME/18-20-002 Procesna kakovost predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Črni gori dr. A. Hočevar

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-004 Vrednotenje geodiverzitete gorskih območij Črne Gore in Slovenije dr. U. Stepišnik

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-014 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti dr. L. Burcar

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-020 Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu dr. B. Baskar

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-022 Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore dr. P. Mikša

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-023 Po sledeh prostorov spomina: literatura, kultura in identiteta med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. I. Samide

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-026 Sodobna ameriška književnost v medkulturnem stiku: primerjava Slovenije in Črne gore dr. M. Krevel

01.08.18-30.07.20

podaljšan do

31. 7. 2020

122704 ČRNA GORA
BI-FR/20-21-PROTEUS-009 Pretok humanističnega, znanstvenega in tehničnega znanja med slovenskimi regijami in
francoskim kulturnim območjem (1770-1820)
dr. P. Farinelli 01.01.20-31.12.20 122704 FRANCIJA
BI-DE/19-20-014 Nemški in slovenski oglaševalski diskurz v spletni in klasični komunikaciji dr. J. Polajnar Lenarčič 01.01.19-31.12.20 122704 NEMČIJA
BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe

01.01.19-31.12.20

podaljšan do

31. 12. 2021

122704 RUSIJA
BI-RU/19-20-036 Aksiološki diskurz v ruski in slovenski književnosti - tradicija in sodobnosti dr. B. Podlesnik

01.01.19-31.12.20

podaljšan do

31. 12. 2021

122704 RUSIJA
BI-RS/20-21-036 Trajnostni razvoj turizma - prakse in pristopi v Srbiji in Sloveniji dr. D. Cigale

01.01.20-

31.12.21

122704 SRBIJA
BI-RS/20-21-027 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti: vzpostavljanje družbene zavesti in kritične pismenosti/senzibilnosti med mladimi  dr. L. Burcar

01.01.20-

31.12.21

122704 SRBIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 122704 TURČIJA
BI-US/18-20-071 Prozodične značilnosti ironije, litote in metalingvističnega zanikanja v ameriški angleščini dr. A. Stopar

01.10.18-30.09.20

podaljšan do

30. 9. 2021

122704 ZDA
BI-US/18-20-013 Med jezikom in književnostjo: Medkulturni pristop k literarni stilistiki dr. M. Kavalir

01.10.18-30.09.20

podaljšan do

30. 9. 2021

122704 ZDA
BI-US/18-20-039 Zbirateljske prakse vzhodnoazijskih predmetov v centrih in na periferijah: primer Slovenije in ZDA dr. N. Vampelj Suhadolnik

01.10.18-30.09.20

podaljšan do

30. 9. 2021

122704 ZDA
BI-US/19-21-059 Vpliv prevajalske dejavnosti diaspor na izoblikovanje izseljenske identitete v ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-083 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr. M. Ožbot Currie 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-043 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr. M. Vrbinc 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-073 Omejitve skupne evropske azilne politike dr. D. Cigale 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-052 Informacijsko vedenje bralcev leposlovja dr. M. Žumer 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-110 Kanada v tujini dr. J. F. Blake 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-006 ZDA v očeh mladih Slovencev dr. M. Ilc Klun 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-023 Učinkovitost, etika in delovanje v pedagoškem procesu in javnem diskurzu: medkulturna analiza na primerih v Združenih državah Amerike in v Sloveniji dr. C. Sokolov 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-027 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr. D. Čerče 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA

Raziskovalno sodelovanje

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalec

Mentor-ica

Trajanje

SM/SN

Tina Berdajs dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.19-30.09.22 122500/6674
Sindi Časar dr. M. Verginella 01.10.19-30.09.23 122500/6675
Magdalena Gapsa dr. Š. Arhar Holdt 01.10.19-30.09.23 122500/6676
Tina Ivnik dr. B. Jezernik 01.10.19-30.09.23 122500/6677
Maja Maria Kosec dr. J. Rošker 01.10.19-30.09.23 122500/6678
Mojca Lukan dr. A. Hočevar 01.10.19-30.09.23 122500/6679
Kaja Pavletič dr. T. Milavec 01.10.19-30.09.23 122500/6680
Timotej Prosen dr. S. Vörös 01.10.19-30.09.22 122500/6681
Manca Račič dr. M. Mencej 01.10.19-30.09.23 122500/6682
Miha Valant dr. B. Žerovc 01.10.19-30.09.22 122500/6683
Zarja Vršič dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.23 122500/6684
Mija Bon dr. A. Gantar 01.10.18-30.09.22 122500/6664
Rok Smrdelj dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.22 122500/6665
Maja Kuhar dr. T. Merčun Kariž 01.10.18-30.09.22 122500/6666
Blaž Kavšek dr. U. Perenič 01.10.18-30.09.22 122500/6667
Žan Lep dr. M. Zupančič 01.10.18-30.09.22 122500/6668
Janž Snoj dr. T. Žigon 01.10.18-30.09.22 122500/6669
Tadej Pahor dr. A. Pisanski Peterlin 01.10.18-30.09.22 122500/6670
Jasmin Franza dr. D. Fišer 01.10.18-30.09.22 122500/6671
Špela Bezjak dr. D. Trškan 01.10.18-30.09.22 122500/6672
Emanuela Fabijan dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.21 122500/6673

Nejc Slukan

dr. B. Luthar

01.10.17-30.09.21

122500/6658

Nina Purg

dr. G. Repovš

01.10.17-30.09.21

122500/6659

Lea Alič

dr. A. Podlesek

01.10.17-30.09.21

122500/6661

Mateja Brus

dr. M. Currie Ožbot

01.10.17-30.09.21

122500/6662

Sara Turk

dr. M. Klemenčič

01.10.17-30.09.21

122500/6663

Izidor Barši

dr. M. Dolar

01.10.17-30.09.21

122500/6656

Matej Petrič

dr. P. Štih

01.10.17-30.09.21

122500/6657

Bojana Jovićević

dr. J. Simoniti

01.10.17-30.09.21

122500/6660

Maja Vehar

dr. B. Repe

01.10.16-30.09.20

122500/6652

Luka Gruškovnjak

dr. D. Mlekuž

01.10.16-30.09.20

122500/6655

Ana Svetel

dr. J. Repič

01.10.16-30.09.20

122500/6654

Marko Ogrizek

dr. J. Rošker

01.10.16-30.09.20

122500/6651

Meta Furlan

dr. J. Kalin

01.10.16-30.09.20

122500/6650

Kristina Glojek

dr. M. Ogrin

01.10.16-30.09.20

122500/6653

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

 

 

 

 

 

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Delegat

Trajanje

SM

Na vrh

Mednarodni projekti

 

Evropski projekti  - H2020

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

AA9342566381 CROPS: Collaborative Robot's Perceived Safety dr. L. Komidar 15.06.20-15.03.21 6867 -
GA No 825671 SoNAR-Global: COVID-19 Vulnerability Assessment, Community Engagement and Scale-up in Europe dr. U. Lipovec-Čebron 01.07.20-31.12.21 6895 -
GA No. 823782 SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud dr. D. Fišer 01.01.19-30.04.22 6342 -
GA No. 824536 GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.22 6804 -

GA No. 742683

EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region

dr. M. Verginella

01.12.17-30.11.22

6398

pdf

GA No. 694893

SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020

dr. R. Muršič

01.05.17-30.04.20

6837

-

GA. No. 772835

NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

dr. I. Potočnik Slavič

01.01.18-31.12.21

6852

web1
web2

 

Evropski projekti  - MSCA IF

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122601/

 

GA No. 894257 We Can Do It! Women’s labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the two World Wars in an intersectional perspective (WeCanIt) dr. M. Verginella (dr. Erica Mezzoli) 01.04.20-31.03.22 6327 -
GA No. 898740 Wise Women: Beliefs and Networks of Female Spiritual Figures in Central European Vernacular Religion (WiseWomen) dr. M. Mencej (dr. Judit Kis-Halas) 04.05.20-03.05.22 6323 -
GA No. 954337 Humanities Rock! - Humans and Research (Humanistika, to si ti!) dr. J. Mažgon 21.05.20-12.05.20 6310 -

 

Projekti INTERREG in projekti strukturnih skladov

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122610/

 

5441-1-2020/11 Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - RSDO dr. V. Gorjanc 01.05.18-31.08.22 6820  
SLO-HR474 Prehistory adventure: Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine dr. M. Črešnar 01.09.18-30.08.20 6818  

C3330-17-319173

SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

dr. R. Kroflič

18.08.17-30.06.22

6836

 

5442/138/2016/62

OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine

dr. L. Marjanovič Umek

04.11.16-30.06.22

6833

 

 

Projekti Evropske komisije - 122602

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122602/

 

No INEA/CEF/ICT/A2019/1931839

PAGODE - Europeana China

dr. N. Vampelj Suhadolnik

01.04.20-30.09.21

6328

pdf

EP 03/2019-2020

Master Course of Conference Interpreting - University of Ljubljana - 3rd and 4th semester of academic year 2019-2020 (of a 2 year course)

dr. A. Maček

01.08.19-31.07.20

6350

pdf

EP 06-2019-2020

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2019-2020

dr. A. Maček

01.10.19-30.09.20

6817

pdf

 

Projekti Evropske komisije - 122620

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

GA No. 821827

VERBUM SAT - Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach

dr. Z. Kobe

01.04.19-31.03.21

6349

 

 

Erasmus + projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/SN

 

2019-1-RS01-KA203-000901 HERISTEM: STEM in Heritage Sciences dr. P. Novaković 01.10.19-31.08.22

122620/

6943

 

2019-1-EE01-KA203-051622

HUM@N: Digital Transformation in Humanities

dr. M. Krevs

01.11.19-31.12.22

122620/
6922

-

604596-EPP-1-2018-EPP-1-2018-1-SI-EPPKA-IPI-SOC-IN

TRAMIG: Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation

dr. N. Kocijančič Pokorn

15.01.19-14.01.21

122620/
6892

-

2018-1-DK01-KA203-047089 CRAFT: Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage dr. M. Malešič 01.09.18-31.08.21

122620/
6868

-
2018-1-DE01-KA203-004272 INTALL: Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning  dr. B. Mikulec 01.09.18-31.08.21

122620/
6869

-
2018-1-FR01-KA203-048085 TRAILs: LSP Teacher Training Summer School dr. V. Jurković

01.10.18-30.09.20

podaljšan do

31. 3. 2021

122620/
6870

-

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

RG004-U-17 Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy dr. J. Rošker 01.07.18-30.06.21

122630/

6301

-
147/2018-FF SLORI - Pogodba o sodelovanju ori izvajanju pomožnih strokovnih storitev za Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine dr. V. Gorjanc 03.12.18-31.12.19 pod.

122640/

6375

-
2018-EVA-Vörös Laying Down a Path in Walking: The Life-Worlds of Francisco Varela dr. S. Vörös 01.10.19-31.12.20

122640/

6359

-

Razvojni sklad UL

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

CELSA 2019 Analysis of the supportive environment of new entrants in farming dr. I. Potočnik Slavič 01.10.20-30.09.22

122740/

6702

-

Na vrh

 

Tržni projekti

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

N2130-20-0189

Elaborat preveritve in vsebinske nadgradnje obstoječe baze in aplikacije prikritih vojnih grobišč

dr. B. Lampič

15.07.20-15.11.20

122710/
6802

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

N2130-20-0153

Izvedba 2. faze ažuriranja podatkovne in prostorske baze funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji

dr. B. Lampič

13.05.20-31.12.20

122710/
6838

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

CLARIN ERIC

CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

dr. D. Fišer

01.10.16-31.12.20

122630/
6382

01.10.18 in 30.9.2020* podaljšanje projekta
2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

dr. T. Resnik Planinc

dr. M. Ilc Klun

12.12.18-31.07.21

122720/

6968

Ministrstvo za infrastrukturo

Life o grassland

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

dr. K. Vintar Mally

01.08.16-01.08.20

122720/
6829

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ICCHS

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

dr. M. Klemenčič

01.01.16 do preklica

145419/
1201

 

Laboratorij

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

dr. G. Repovš

05.03.15 do preklica

122301/
6731

 

Na vrh