Back to top

Svet letnika je organ, ki je namenjen razreševanju najosnovnejših dilem, ki zadevajo celoten letnik (problemi v povezavi s študijskim procesom, kot so izvedba terenskega dela, prijave na zaključna dela, način izbire izbirnih predmetov, študijska praksa…).

Sestavljajo ga vsi študenti določenega letnika ter mentor letnika, visokošolski učitelj določen s strani predstojnika/ce. Med študenti se izvoli predsednika/co (po potrebi tudi namestnika/co) ter blagajnika/čarko. Svet letnika se sestane vsaj enkrat letno, praviloma na začetku novega študijskega leta in kasneje po potrebi.

Na svet letnika so vabljeni člani sveta letnika in celotno pedagoško osebje.

Na magistrski stopnji študija sta v letniku praviloma dva Sveta, posebej za eno- in posebej za dvopredmetno smer študija.

 

Predstojnik/ca oddelka je visokošolski učitelj/ca, ki vodi Oddelek, ga predstavlja navzven in pomaga reševati dileme, ki jih posameznik ali Svet letnika ne more razrešiti ter pripravlja predloge za obravnavo na Kolegiju. Izvoljen ali izbran je s strani članov Kolegija predstojnika/ce, ima dvo- ali 4 letni mandat.

 

Kolegij predstojnika/ce je organ, ki je namenjen razreševanju vsebinskih dilem študija, raziskovanja in delovanja Oddelka ter pripravlja predloge za Svet oddelka. Razrešuje dileme, ki so posredovane s strani predstojnika/ce, pedagoških, raziskovalnih in strokovnih sodelavcev, Sveta letnika in tudi posameznikov (vloge za prijavo zaključnih študentskih del in spremembe povezane z njimi, kot so spremembe naslovov in mentorjev, podaljševanje veljavnosti del ipd.). Vloge se oddaja na v naprej pripravljenih obrazcih (prijave zaključnih del - ZSN in MD), ki so dostopni na spletnih straneh ali kot prosto besedilo, kjer je dilema jasno opredeljena. Vse vloge, povezane z zaključnimi deli, mora sopodpisati predvideni mentor/ica oziroma član Oddelka, ki ga vloga zadeva. Vse naslovljene vloge in dileme je potrebno oddati v tajništvo Oddelka.

Kolegij je zbor vseh pedagoških sodelavcev in raziskovalcev Oddelka za geografijo, tajnice Oddelka ter predstavnice knjižnice, po potrebi tudi ostalih strokovnih sodelavcev Oddelka in pedagoških in strokovnih sodelavcev FF UL.  Kolegij vodi predstojnik/ca, v njegovi odsotnosti namestnik/ca. Nanj se po potrebi lahko povabi tudi druge osebe. Kolegij se sestane vsak mesec tekom študijskega leta in dodatno, po potrebi.

 

Svet oddelka je najvišji organ Oddelka, ki je namenjen seznanitvi in sprejemanju najpomembnejših odločitev, ki zadevajo celotni študij na Oddelku za geografijo (spremembe in potrjevanje študijskih programov, spremembe predmetnikov, sistema kreditnih točk, obremenitev…). Sestavljen je iz vseh sodelavcev Oddelka za geografijo, predstavnikov (predsednikov) študentov vsakega letnika in oddelčnega predstavnika/ce Študentskega sveta FF.

Praviloma se sestane enkrat letno oziroma po potrebi.