Back to top

Oddelek za geografijo se ponaša z dolgoletno in bogato publicistično zgodovino. Tako od leta 1985 izhaja znanstvena revija DELA, ki je namenjena predstavitvi znanstvenih in strokovnih dosežkov slovenskih in mednarodnih avtorjev z vseh področij geografije in sorodnih strok. Leta 2008 je izšla prva publikacija iz serije GeograFF, ki se ji je 2010 pridružila še prva elektronska monografija serije E-GeograFF. Monografije predstavljajo izvirne raziskovalne dosežke in rezultate znanstvenega in strokovnega dela sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Publicistična dejavnost sodelavk in sodelavcev Oddelka za geografijo pa ne obsega le omenjenih periodičnih publikacij, temveč vključuje tudi: gradivo strokovnih in znanstvenih posvetov, zbornike posvetovanj in taborov, končna poročila raziskovalnih projektov, visokošolske učbenike in znanstvene monografije.

 

 

 

 

Zadnje izdane publikacije

 

GeograFF 23 - Implementation of sustainable mobility in education

 

Avtorji: Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun, Kristina Glojek
Leto izida: 2017
Število strani: 137

 

 

 

 

 


 

Sustainable mobility is an approach to designing sustainable neighbourhoods, and therefore plays an important role in every society. Hence, this monograph is an important tool for all people with the power to introduce sustainability into the design of transport networks, since education is the starting point for everything. But, merely learning about sustainable mobility is not enough, what is needed is action on the ground. Slovenia, the green destination deserves it! (Ana Vovk Korže)

 

GeograFF 22 - Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline

 

Urednik: Darko Ogrin
Leto izida: 2017
Št. strani: 176 strani

 

 

 

 

 


 

Monografija Kamniška Bistrica – geografska podoba gorske doline predstavlja kompleksen in večplasten pogled na geografske značilnosti ene bolj zanimivih, a doslej tudi v geografskem pogledu redkeje raziskovanih slovenskih gorskih dolin. Predstavi, kako se je s svojimi naravnogeografskimi značilnostmi, preteklo rabo in dosedanjimi človekovimi posegi oblikovala zanimiva pokrajinska podoba doline, katere privlačnost stopnjuje še bližina mest z večjim številom rekreacije, neokrnjene narave, čistega zraka, zanimivih reliefnih oblik, vegetacije itd. željnih obiskovalcev. Ob številnih in raznovrstnih predlogih za nadaljnje posege bo pričujoča publikacija dala zelo dobre podlage za strokovne presoje o nadaljnjem razvoju doline, ki bo nedvomno moral izhajati iz priporočil po sonaravnem in okolju čim manj obremenjujočem razvoju. (Metka Špes)

 

E-GeograFF 10 - Dinarski kras: plitvi kras Zgornje Pivke

 

Avtor: Uroš Stepišnik
Leto izida: 2017
Število strani: 116

 

 

 

 


Delo predstavlja geomorfološko interpretacijo območja Zgornje Pivke s poudarkom na geomorfoloških značilnostih kraških kotanj Pivških jezer, kjer avtor v sinteznem delu raziskave povzema glavne geomorfološke in hidrološke značilnosti območja, ki so pomembne za morfogenetsko interpretacijo posameznih oblik. Delo kritično ovrednoti rezultate preteklih raziskav, hkrati pa poda novo interpretacijo nastanka kraških kotanj Zgornje Pivke in geomorfološki razvoj širšega območja, ki je prvič prikazan tudi s čudovitimi posnetki iz zraka.

 

E-GeograFF 9 - Raziskovalno-razvojne prakse in vrzeli trajnostnega razvoja Slovenije

 

Urednika: Barbara Lampič, Jernej Zupančič
Leto izida: 2017
Število strani: 138

 

 

 


Osnovni namen monografije je vsebinsko široko zasnovana geografska presoja potencialov, praks in omejitev Slovenije ter njenih regij z vidika koncepta trajnostnega razvoja. Avtorji iz različnih geografskih vsebinskih polj izhajajo iz razvojno-varovalne postavke, da vsebinsko troplastni (okoljski, ekonomski in družbeni) koncept splošnega in regionalnega razvoja predstavlja osnovnim geografskih strukturam potencialno optimalni prostorski koncept. Predlagajo uporabo geografskih gradnikov trajnostno sonaravnega regionalnega razvoja, kot so inovativne, prožne kmetije, prenovljena urbana območja, sanirana in v naselbinski sistem integrirana romska naselja, večplastno in trajnostno ovrednotenje geodiverzitete in geografsko polje regionalne in lokalne kakovosti življenja.

tukaj