Back to top

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Bibliografije

 

Bibliotekarji v knjižnicah OHK FF skrbijo za vnos bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. 
Vrednotenje dela raziskovalcev ureja Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti  na ARRS.

Knjižnica oddelka za arheologijo vodi bibliografije:

 • zaposlenim na Oddelku za arheologijo, ki imajo šifro raziskovalca;
 • zaposlenim raziskovalcem, ki sodelujejo v okviru projektov Oddelka za arheologijo, in sicer:
  - za čas trajanja takega projekta,
  - le gradivo, ki je vezano na projekt,
  - če prihaja raziskovalec z druge inštitucije, kjer mu že vodijo bibliografijo, se z vodjo projekta že na začetku dogovori, kje se bo vodila njegova bibliografija v času poteka sodelovanja na projektu FF.

 

Navodila

Za vodenje bibliografije mora raziskovalec predložiti:

 • za objavljena tiskana dela (monografije, članki v revijah, prispevki v zbornikih, idr.) fizični izvod gradiva,
 • za objave v elektronski obliki (na spletu), natančne podatke o objavi z obvezno navedbo delujoče spletne povezave,
 • za izvedena dela (dogodki) dokazila o izvedenem delu (npr. originalno potrdilo univerze o gostujočem predavanju, program konference itd.). 

 

Oddanemu gradivu mora priložiti izpolnjeni Obrazec za vodenje bibliografij:

 Obrazec - Word / Obrazec - PDF

 

Na obrazcu mora poleg drugih podatkov obvezno navesti:

 • tipologijo dokumenta v skladu z veljavnim pravilnikom ARRS,
 • vsebinske oznake v slovenščini in angleščini,
 • natančen spletni naslov objave, če gre za objave v elektronski obliki.

 

Raziskovalec je odgovoren za pravilno razvrstitev (klasifikacijo) bibliografskih enot, zato mora na obrazcu določiti tipologijo, ki je v skladu s Tipologijo dokumentov (30. 9. 2016)

Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo in verificirajo osrednji specializirani informacijski centri.

 

 

Bibliografija za vrednotenje raziskovalne dejavnosti NE OBSEGA:

 • gesel v enciklopedijah, leksikonih …, ki vsebujejo manj kot 200 znakov,
 • prispevkov, v katerih so avtorji le omenjeni ali so le povzeti deli njihovih izjav (ni intervju),
 • neobjavljenih gradiv (»izročkov«) za posvetovanja, simpozije, konference,
 • prijavne dokumentacije na razpise,
 • organizacije konferenc,
 • daljših gostovanj na tujih univerzah,
 • novic in obvestil, objavljenih na spletnih straneh inštitucij,
 • polemik (npr. v pismih bralcev) v časopisih,
 • kratkih spremnih besed ali izvlečkov iz recenzij na zavihkih knjig,
 • študijskih programov,
 • različnih e-predstavitev za potrebe poučevanja,
 • nagrade – saj ne gre za bibliografske enote.

Vse našteto sodi v BIOGRAFIJO.

 

 

  Priporočila raziskovalcem

  • Raziskovalci sproti spremljajo svojo bibliografijo in morebitne napake, spremembe in popravke sporočajo v knjižnico, ki jim vodi bibliografijo (npr. če določene enote manjkajo, če se ista bibliografska enota ne izpiše ali se izpiše dvakrat ipd.).
  • Izpise bibliografij brez točkovanja pridobimo iz sistema COBISS
  • Izpise bibliografij s točkovanjem pridobimo iz sistema SICRIS
  • Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji in metodologiji za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC)
  • Kategorizacija in ocenjevanje se izvaja po metodologiji ARRS, ki jo določa Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti. (ARRS Pravilnik s prilogami).
  Priloga 1

  Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti (pdf)

  Priloga 2

  Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizacijiznanstvenih publikacij (pdf)

  Priloga 3

  Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (pdf)
  Raziskovalci s posredovanjem dodatnih naslovov revij sodelujejo pri dopolnjevanju seznama ARRS, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov.

  Priloga 4

  Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (pdf).

   

   

  Novo na spletni strani ARRS - bibliografije raziskovalcev

  1. Seznami revij, ki so vključene v mednarodnebibliografske baze podatkov, so praviloma prevzeti s spletnih strani proizvajalcev baz podatkov in vsi niso popolni. Vključene niso tiste revije, pri katerih v seznamih proizvajalcev baz podatkov manjkajo številke ISSN ali pa seznamov revij ni bilo možno pridobiti v celoti. Nekateri proizvajalci tudi dokaj neredno ažurirajo sezname. Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to sporočite pristojnemu OSIC-u. Na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen. Seznami se od leta 2014 naprej vsako leto vzpostavljajo na novo. To pomeni, da OSIC-i vsako leto na novo prevzamejo sezname s spletnih strani proizvajalcev; ti seznami potem veljajo za tekoče leto oz. do prejema novih seznamov. Od leta 2014 naprej se torej članki v revijah v določenem letu vrednotijo v skladu z uvrstitvijo na sezname v tem letu. Članki v tekočem letu se do prejema novih seznamov vrednotijo v skladu z zadnjo prejeto verzijo seznamov. Za članke do vključno leta 2013 pa veljajo še stari kumulativni seznami, pri katerih so se revije na sezname samo dodajale, ne pa tudi iz njih odstranjevale, četudi je revija iz baze izpadla.

  V stolpcih A'', A' in A1/2 so s kljukico označene revije, v katerih znanstvene objave po pravilniku ARRS sodijo v nadpovprečno znanstveno uspešnost (izjemni dosežki, zelo kakovostni dosežki, pomembni dosežki). Če podatek o četrtini ni naveden, to pomeni, da:

  - revije ni v bazi JCR/SNIP,

  - revija je v bazi JCR/SNIP (glede na naslov revije), vendar z drugo številko ISSN (izdaja na drugem mediju).

  V drugem primeru je pri tistih revijah, ki so v bazi podatkov COBIB.SI, v bibliografskem zapisu za revijo treba vnesti podatek o ISSN-številki izdaje na drugem mediju. Članki v revijah, ki nimajo podatka o uvrstitvi v četrtino, se vrednotijo z vrednostjo točk spodnje meje četrte četrtine.

   

  2. Slovenske revije v mednarodnih bibliografskih bazah iz seznama ARRS 2016 

   

  3. Prenovljen je tudi Seznam revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij 2016 - http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-revije.pdf

   

   

  Pomembne povezave

  COBISS 
  SICRIS 
  WOS 
  ERIH PLUS 
  Faktor vpliva (IF JCR)

  Faktor vpliva (SNIP)

  Naši v WOS in SCOPUS
  Science citation index