Back to top

Ciljni raziskovalni program

 

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra V6-1510
Naziv projekta Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra
Obdobje 1.10.2015 - 30.04.2017
Ključne besede degradirana območja, definicija, učinkovito načrtovanje rabe prostora, terensko evidentiranje, baza, informacijsko okolje, problemska območja, Slo
Vodja dr. Barbara Lampič
Veda Humanistične vede / Geografija
Sodelujoče RO sicris
Geodetski inštitut Slovenije
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vsebinski opis projekta  

S predlaganim projektom želimo prispevati k reševanju trenutno pomanjkljivo in neusklajeno obravnavane problematike degradiranih območij v Sloveniji, ki bo v naslednjih letih zaradi prestrukturiranja gospodarstva in aktualnih družbenih procesov postala še akutnejši prostorski, okoljski in tudi zdravstveni problem. Osrednji cilj predlaganega projekta »Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa in vzpostavitev ažurnega registra« je nadgraditi v letu 2011 vzpostavljeno prvo evidenco degradiranih območij in sicer v metodološkotehničnem in vsebinskem delu. Razvili in vzpostavili bomo ažuren register degradiranih območij (ter zagotovili ustrezno aplikacijo) do stopnje, da bo mogoče ciljno usmeriti ukrepe razvojne podpore in na ta način spodbuditi konkurenčnost slovenskih regij.

Kot vodilni partner (UL FF, oddelek za geografijo) bomo na podlagi bogatih izkušenj delo nadgradili v elementih, ki so se pri pripravi prve evidence DO (projekt CRP Sonaravna sanacija okoljskih bremen …), naši komunikaciji z različnimi sektorji in odločevalci, pri izvajanju podrobnejšega popisa DO na Gorenjskem (projekt Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo, 2015) in pri analizi popisanih slovenskih DO za umeščanje različnih obnovljivih virov energije (projektna naloga v okviru evropskega projekta M2RES), pokazali kot pomanjkljivi oz. potrebni.

Glede na izkušnje in potrebe smo za učinkovito izvedbo raziskave projektno skupino razširili; poleg geografov, ki obvladujemo razumevanje prostorskih procesov, regionalni in prostorski razvoj in vse metode terenskega dela ter dela z orodji GIS, bodo sodelovali še strokovnjaki s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo ki odlično pokrivajo prostorskonačrtovalski del in bodo pomembno pripomogli pri oblikovanju naborov kriterijev za opredelitev DO. Predvsem bo njihova vloga ključna pri pripravi naborov ukrepov za reaktiviranje DO. Sodelavci iz Geodetskega inštituta Slovenije bodo odigrali pomembno tehnično-strokovno podporo za delovanje registra in pripravo ustrezne aplikacije (tudi ustrezno opremljeni), k i bo temeljila na spletnih servisih, ki bodo omogočali neposredno povezavo na državne informacijske sisteme (npr. PISO, bodoči eProstor).

Med ključnimi rezultati projekta moramo izpostaviti nekatere metodološkoteoretične in aplikativne rezultate:

 • Celovit seznam kriterijev in meril za opredelitev DO, nova tipologija in dopolnjena definicija;
 • Priprava modela za določitev »razvojne faze« DO za reaktivacijo ter predlog razvojnih tipov DO;
 • Celovit register DO na celotnem območju 6 statističnih regij in dodatno 4 občinah;
 • Spletna aplikacija za vodenje registra, spremljanje in analiziranje podatkov;
 • Nabor možnih ukrepov za reaktivacijo (upoštevajoč tipe DO, problemska območja, idr.);
 • Zasnova akcijskega načrta za reaktivacijo DO;
 • Komunikacija in vključevanje deležnikov iz resornih ministrstev ter predstavnikov regionalnih razvojnih agencij v različnih fazah projekta.

Nov register DO, ki bo zaradi podrobnejše tipologije in definiranih kriterijev celovit in bo lahko odgovarjal potrebam različnih resorjev, bo vzpostavljen v šestih slovenskih regijah. Z vidika naročnika je ključnega pomena, da bo mogoče spremljanje sprememb DO na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo po ZSRR2, območju pomurskega zakona (ZRPPR1015) in območju zakona o TNP (ZTNP), hkrati pa bo zaradi sistematične pokritosti regij neposredno uporaben tudi pri regionalnem načrtovanju.

Register DO bo služil kot delujoče orodje za racionalnejše umeščanje dejavnosti v prostor s cilji:

 1. varovanja omejenih (kakovostnih) kmetijskih zemljišč v Sloveniji,
 2. bolj sistematičnega (tudi prednostnega) načrtovanja sanacije in prenove DO,
 3. sistemskega (pre)usmerjanja zelenih investicij v brownfield investicije ter
 4. dviga konkurenčnosti Slovenije.

Pričakujemo, da bodo dobri rezultati in metodološka osnova vzpodbudili še druge resorje, da bodo v najkrajšem času omogočili dopolnitev registra za območje celotne Slovenije.

Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  

 

 

Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Geodetski inštitut Slovenije

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost in MInistrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.