Back to top

Temeljni raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J6-8263
Naziv projekta Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija
Obdobje 1.5.2017 - 30.04.2020
Letni obseg FTE
Vodja dr. Simon Hajdini
Veda Humanistične vede / Filozofija
Sodelujoče RO sicris
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Vsebinski opis projekta  

Temeljni raziskovalni projekt izhaja iz 1) logiškega, 2) epistemološkega, 3) filozofsko- genealoškega in 4) ideološko-kritičnega statusa indiference v moderni dobi. Temeljni namen projekta je analiza strukture in zasnutje genealogije indiference. Projekt pri doseganju tega namena sledi štirim ključnim ciljem: 1) formulacija logiškega statusa negativnosti indiference, 2) eksplikacija epistemološkega problema indiference kot mehanizma produkcije novega v moderni dobi, 3) demonstracija osrednje vloge koncepta indiference v sprejetih genealogijah filozofskega pojma ponavljanja in 4) utilizacija tako dobljenega koncepta indiference za kritiko ideološke retorike krivdne ekonomije.

Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  

Izvedba projekta bo organizirana v štirih osrednjih fazah, ki ustrezajo zgornjim štirim sklopom raziskovalnih problemov, in v dodatni, peti fazi, ki se bo osredotočala na management projekta in sprotno diseminacijo rezultatov.

 • Delovni sklop 1: Indiferenca in negativnost

  Prvi delovni sklop bo namenjen analizi negacije v klasični, intuicionistični in parakonsistentni logiki z namenom formulacije četrte forme negacije, ki se ne podreja nobenemu od načel klasične logike in predstavlja logiško strukturo diference indiferentnega. Tako dobljena analiza bo konkretizirana z navezavo diference indiferentnega na tipe negacije v Freudovi metapsihologiji, zlasti na negativnost (pra)potlačitve, ter na moduse negacije v Heglovi dialektiki, s posebnim poudarkom na logiški in dialektični vrednosti nedialektizabilne razlike ne-nerazlikovanega.

  Trajanje: 14 mesecev
  Začetek: mesec 1
  Mejnik: Objava vsaj 3 izvirnih znanstvenih člankov na to temo (v slovenščini, nemščini in/ali angleščini).

 • Delovni sklop 2: Indiferenca in produkcija novega

  Drugi delovni sklop bo namenjen eksplikaciji epistemološkega problema indiference kot mehanizma produkcije novega v moderni dobi. Projekt se bo v tem sklopu kritično soočil z Benjaminovo, Adornovo in Agambenovo diagnozo moderne kot dobe izgube novega, dopolnil koncept ekspropriirane izkušnje, analiziral konsekvence nastopa moderne znanosti za status subjektivnosti, izpeljal prehod od substantivnega k adverbialnemu novemu in ga konkretiziral z navezavo na razlike v literarnih strategijah Poeja in Becketta.

  Trajanje: 15 mesecev
  Začetek: mesec 6
  Mejnik: Objava vsaj 2 izvirnih znanstvenih člankov na to temo (v slovenščini in /ali angleščini).

 • Delovni sklop 3: Indiferenca in historiat ponavljanja

  Tretji delovni sklop bo namenjen demonstraciji osrednjega pomena indiference v sprejetih genealogijah ponavljanja. Posvetil se bo kritičnemu soočenju s splošno sprejeto genealogijo ponovitve, refleksiji indiference v razmerju do Kantovega pojma numerične razlike, tematizaciji genealogije indiference in ponavljanja v kontekstu prehoda od kantovske refleksije h heglovski spekulaciji, analizi konsekvenc te reformulacije za klasično teorijo resnice ter konceptualizaciji spekulativne atopike kot teorije negativnosti brezrazličnega.

  Trajanje: 20 mesecev
  Začetek: mesec 8
  Mejnik: Objava vsaj 4 izvirnih znanstvenih člankov na to temo (v slovenščini, nemščini in/ali angleščini).

 • Delovni sklop 4: Indiferenca in krivdna ekonomija

  Četrti delovni sklop bo namenjen utilizaciji koncepta indiference za kritiko ideološke retorike krivdne ekonomije. Posvečal se bo refleksiji vrednosti pojma indiference za analizo etičnega, ideološkega in političnega statusa krivde, analizi Kierkegaardovega pojmovanja nedolžnosti in krivde, zasnutju izvirnega koncepta krivde za nič, demonstraciji uporabnosti konceptov indiference in krivde za nič pri konkretni analizi ideologije antisemitizma v njenih sodobnih in historičnih oblikah, kritični analizi ideologema zadolženosti v naši sodobnosti ter utilizaciji indiference za analizo ideologema zadolženega človeka.

  Trajanje: 16 mesecev
  Začetek: mesec 16
  Mejnik: Objava vsaj 2 izvirnih znanstvenih člankov na to temo (v slovenščini in /ali angleščini). Objava končnega poročila projekta. Organizacija in izvedba mednarodne tematske konference na nosilni instituciji. Vsem udeležencem konference bo natančno predstavljeno projektno gradivo, na podlagi katerega bodo po konferenci povabljeni k pisanju mednarodnega zbornika razprav na temo projekta.

 • Delovni sklop 5: Management in diseminacija projekta

  Peti delovni sklop bo namenjen sprotni sintezi opravljenega dela, pisanju poročil, prispevkov za znanstveno, strokovno in laično javnost ter organizaciji sklepne znanstvene konference.

  Trajanje: 36 mesecev
  Začetek: mesec 1
  Sprotna sinteza opravljenega dela, pisanje poročil, prispevkov za znanstveno, strokovno in laično javnost ter organizacija sklepne znanstvene konference.

Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.