Back to top

Študentski svet Filozofske fakultete

 

Študentski svet FF je predstavniški organ študentov FF, ki ga sestavljajo po en predstavnik z vsakega oddelka in predstavnik doktorskih študentov. Volitve predstavnikov potekajo vsako leto v začetku novembra. Za predstavnika v svetu lahko kandidira vsak študent FF, predstavnika oddelka lahko volijo vsi študentje na oddelku.

Predstavniki oddelkov znotraj Sveta izvolijo predsedstvo (predsednik, dva podpredsednika in tajnik), ki vodi seje in delo ŠSFF. Predstavniki svoje delo opravljajo prostovoljno in zanj ne prejemajo plačila.

ŠSFF na sejah razpravlja o vsem, kar je povezano s pravicami in dolžnostmi študentov FF. Voli in imenuje predstavnike v delovna telesa in organe fakultete iz vrst študentov, podaja mnenja o kandidatih za dekana in sodeluje pri izboru kandidata za prodekana študenta. S sredstvi, ki jih pridobi za svoje delovanje sofinancira tudi različne obštudijske dejavnosti, ki jih organizirajo študentje v okviru oddelkov ali fakultete.

Predstavniki oddelkov na podlagi anket podajajo mnenje o pedagoški usposobljenosti profesorjev, ki so v habilitacijskem postopku. Na sejah oddelka predstavljajo študente in zastopajo njihove interese. Vodijo seje in delovanje Študentskega sveta oddelka, če je le-ta oblikovan na posameznem oddelku.

V sklopu ŠSFF deluje tudi Študentska svetovalnica pod vodstvom prodekana študenta, kjer svetovalci študentom pomagajo pri različnih problemih povezanih s študijem na FF.

PREDSTAVNIK ODDELKA ZA ZGODOVINO

Karin Gradišnik: karin.gradisnik@gmail.com

SPLETNA STRAN ŠTUDENTSKEGA SVETA FF

http://ssff.si

ELEKTRONSKA POŠTA ŠTUDENTSKE SVETOVALNICE

svetovalnica@ssff.si