Back to top

Šifra in naziv: P6-0235, Slovenska zgodovina

Raziskovalna organizacija: 0581, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Trajanje: od januarja 2015 do decembra 2020

 

Raziskovalno programsko skupino Slovenska zgodovina sestavljajo raziskovalci in raziskovalke Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani v okviru Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani, vključuje pa tudi nekaj zunanjih sodelavk in sodelavcev (skupaj z mladimi raziskovalci okrog 25 raziskovalk in raziskovalcev). Programsko skupino financira ARRS. V prvem obdobju jo je vodil akademik redni profesor dr. Rajko Bratož, od leta 2009 jo vodi redni profesor dr. Božo Repe.

Skupina se ukvarja s celotno slovensko zgodovino, pri čemer sledi konceptu, ki vključuje vse civilizacijske prispevke na današnjem slovenskem ozemlju in jih vrednoti v širšem regionalnem in evropskem kontekstu, ter tudi komparativnosti. Uspešna je pri pridobivanju tudi drugih projektov doma in v tujini. V tem trenutku del njenih članov in zunanjih sodelavcev izvaja še projekt o okupacijskih mejah, ki ga prav tako vodi dr. Božo Repe (https://www.facebook.com/OkupacijskeMeje/). Članica programske skupine, redna profesorica dr. Marta Verginella, ki je v preteklosti že uspešno vodila dva projekta (Ženske in prva svetovna vojna ter Ženske in meje), je sedaj uspela dobiti prestižen mednarodni projekt ERC z naslovom EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region.

Glavno znanstveno izhodišče programske skupine je zgodovinopisne probleme raziskati z novih, kompleksnejših zornih kotov. Velik pomen daje tudi vprašanju odnosa do zgodovine in oblikovanju zgodovinske zavesti, o čemer je že pripravila en posvet, temo pa bo obdelovala tudi v prihodnje.

Drugi cilj programske skupine je pisanje sintetičnih del, ki obsegajo posamezna zgodovinska obdobja. Nekatera so bila že izdana (glej posamične predstavitve v nadaljevanju), druga bodo postopoma izhajala v naslednjih letih. Dr. Vasko Simoniti (sedaj upokojen) in akademik dr. Peter Štih sta tudi dva od treh avtorjev sintetičnega pregleda slovenske zgodovine.

Raziskovalna programska skupina Slovenska zgodovina je po merljivih kazalcih ena najprodornejših in mednarodno najbolj odmevnih slovenskih raziskovalnih skupin na področju zgodovinopisja pa tudi humanistike sicer. En član je akademik, večina članov je vključenih v različne mednarodne inštitucije in projekte, sodeluje pa tudi v projektih drugih skupin v Sloveniji. Ker gre za skupino, ki dela na univerzi, je izrazit poudarek na izobraževanju na vseh treh stopnjah in razvijanju univerzitetnih programov s področja zgodovine; to pa omogoča tudi neposredno prenašanje raziskovalnih rezultatov v pedagoško in javno prakso. Veliko energije vlaga v razvoj mladih raziskovalk in raziskovalcev (trenutno so v skupini trije) ter v delo s tujimi študenti in raziskovalci. Ima razvejano socialno mrežo z univerzami in inštituti po svetu.

V slovenskem prostoru ima pomembno vlogo pri ohranjanju nacionalne identitete in kulturne dediščine, zato njeni člani sodelujejo pri raznih projektih tudi na lokalni ravni, zlasti takih, ki so namenjeni odkrivanju, ohranjanju in turistični unovčitvi ostalin preteklosti. Ob prispevanju programske skupine k poznavanju zgodovine kot verjetno nosilne komponente nacionalne identitete (poleg jezika), se hkrati zaveda nujnosti vpetosti v mednarodni prostor. Zato je eno njenih temeljnih izhodišč komparativnost, objektivni in kritični pogled na lastno zgodovino ter preseganje nekritične nacionalne samozagledanosti. Hkrati pomen svojega dela vidi v predstavljanju slovenske zgodovine evropski in svetovni javnosti, v primerjanju s sorodnimi narodi, prikazovanju odnosov s sosedami in večjimi silami. Skrbno pazi na uravnoteženo produkcijo in nastope v slovenskem jeziku in v tujih jezikih ter energijo usmerja tudi v razvoj slovenskega znanstvenega jezika.

Skupina izstopa tudi po tem, da poleg znanstvenih del piše učbenike in učna gradiva za različne stopnje izobraževanja v Sloveniji ter alternativna učbeniška gradiva za področje Balkana. Pripravlja ali sodeluje pri pripravi razstav, dokumentarnih filmov, različnih medijskih dogodkov in drugih javnih del. Zaveda se pomena sodobnih medijev, zato dva njena člana, dr. Peter Mikša in dr. Kornelija Ajlec, tudi vodita in urejata največji slovenski zgodovinski spletni portal »Zgodovina.si«.

Člani raziskovalne skupine so tudi sicer medijsko odmevni in relevantni sogovorniki, ki so pogosto vabljeni k javnemu interpretiranju zgodovinskih dogodkov ali obdobij.

Od začetka raziskovalnega obdobja leta 2015 do konca leta 2017 so člani programske skupine objavili 19 znanstvenih in 8 strokovnih monografij; 62 izvirnih znanstvenih člankov; 5 preglednih znanstvenih člankov; 21 strokovnih in 20 poljudnih člankov; 12 znanstvenih prispevkov na konferenci; 47 povzetkov znanstvenih prispevkov na konferenci; 54 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji; 11 samostojnih strokovnih sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji;  1 univerzitetni in 2  osnovnošolska učbenika ter 11 drugih učnih gradiv; 85 različnih drugih prispevkov (sestavkov v enciklopediji, recenzij,  katalogov razstav, spremnih besed, predgovorov).  Imeli so 37 predavanj na tujih univerzah in 89 prispevkov na konferencah brez natisa.  Pripravili ali sodelovali  so pri pripravi 25 razstav in (bodisi kot stalni uredniki bodisi priložnostno) opravili 70 uredniških del. Imeli so 29 intervjujev, sodelovali v 20 radijskih ali televizijskih oddajah in bili udeleženi v 27 radijskih ali TV dogodkih ter pri pripravi 1 dokumentarnega filma.