Back to top

 

dr. Vasko Simoniti, redni profesor

upokojen         

 

kabinet:               113

tel. št.:                 01/241 1204

elektr. naslov:     vasko.simoniti[at]guest.arnes.si

povezave:           bibliografija

IZOBRAZBA
 • 1989: doktor zgodovinskih znanosti (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1977: diplomirani zgodovinar (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2000: redni profesor 
 • 1994: izredni profesor 
 • 1989: docent 
 • 1981: asistent 

 

 • 2008: predsednik Sveta ministrov za kulturo Evropske unije
 • 2004–2008: minister za kulturo Republike Slovenije

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2009–2015: član programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
 • 1996–1998: nacionalni koordinator za zgodovinopisje pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
 • 1993–1996: vodja raziskovalnega projekta Družba, gospodarstvo, kultura, življenje na Slovenskem od srednjega veka do konca 18. stoletja
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Zgodovina slovenskih dežel v zgodnjem novem veku; zgodovina Jugovzhodne Evrope; vojaška zgodovina; slovenska zgodovina 20. stoletja; vprašanja historiografije.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Simoniti, Vasko. 2014. "Kranjska v času, ko je deželnostanovsko moč zamenjala deželnoknežja oblast." V Studia Valvasoriana. Zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deβ Hertzogthums Crain v slovenski jezik, uredil Janez Weiss: 537–564. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska.

Simoniti, Vasko. 2014. "Hvalnica ali prezir: odnos do kmeta podložnika v zgodnjem novem veku." V: Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja, [preveri urednike]: 5–37. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za severno Primorsko; Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Simoniti, Vasko, in Štih, Peter. 2004. Slovenska povijest do prosvjetiteljstva. Zagreb: Matica hrvatska.

Simoniti, Vasko. 2003. Fanfare nasilja. Ljubljana: Slovenska matica.

Simoniti, Vasko. 1991. Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju. Ljubljana: Slovenska matica.