Back to top

 

          akad. dr. Rajko Bratož, zaslužni profesor 

              upokojen    

 

              kabinet:               108

              tel. št.:                 01/241 1192

              elektr. naslov:      rajko.bratoz[at]ff.uni-lj.si

              povezave:           bibliografija; Academia; SAZU     

IZOBRAZBA
 • 1986: doktor zgodovinskih znanosti (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1981: diplomant latinskega jezika in književnosti (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1979: magister znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1975: diplomirani zgodovinar in geograf (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 1995–2017: redni profesor za zgodovino starega veka
 • 1990–1995: izredni profesor
 • 1986–1990: docent 
 • 1976–1986: asistent

 

Gostovanja na tujih univerzah 

 • 1996: Univerza v Celovcu
 • 1995: Univerza v Salzburgu 

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 1993–1997: nosilec raziskovalnega projekta Slovenski prostor v pozni antiki
 • 2000–2008: vodja programske skupine Slovenska zgodovina

 

 • 2007–2010: ​predstavnik Slovenije v Stalnem odboru za humanistiko pri Evropski znanstveni fundaciji
 • 1999–2002, 2005–2008: tajnik Razreda za zgodovinske in družbene vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • 1996–2002, 2005–2008: načelnik Oddelka za zgodovinske vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • 1995–: član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1995–2001 izredni, 2001– redni)
 • 1991–1993: predstojnik Oddelka za zgodovino
 • Član Zgodovinskega društva Ljubljane (podpredsednik 1988–1991)
 • Član Društva za antične in humanistične študije (predsednik 1988–1990)
 • Član avstrijskega društva za zgodnjekrščansko arheologijo Kuratorium pro Teurnia
 • Član Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
 • Član nemškega društva Görres Gesellschaft
 • Član francoske Association pour l'antiquité tardive
 • Član Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia
 • Dopisni član Nemškega arheološkega instituta

 

Nagrade in štipendije

 • 2017: Zoisova nagrada za enkratni dosežek za monografijo Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki 
 • 2015: nagrada Klio (Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinpisju) za knjigo Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegvo sosedstvo v pozni antiki
 • 2011: Humboldtova štipendija (Frankfurt)
 • 2002: štipendija DAAD (Würzburg)
 • 1992: štipendija Sklada K. Jirečka (Dunaj)
 • 1982/83: štipendija italijanske vlade (Trst)
 • 1990–1991: štipendija Humboldtove ustanove (Passau, Regensburg)
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Pozna antika na ozemlju severovzhodne Italije, vzhodnih Alp, srednjega Podonavja in zahodnega Balkana; zgodovina zgodnjega krščanstva; prehod iz pozne antike v zgodnji srednji vek; preseljevanje ljudstev.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Bratož, Rajko, 2017. "Zur Präsenz und Mobilität ethnischer Kleingruppen im Alpen-Adria Raum während der Ostgotenherrschaft." V Ad Amussim. Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser, ur. Ines Dörfler, Paul Gleirscher, Sabine Ladstätter, Igor Pucker (Kärntner Museumsschriften, Band 85): 215–248. Klagenfurt am Wörthersee: Verlag des Landesmuseums Kärnten in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Archäologischen Institut an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Bratož, Rajko, 2016. "Bischofssitze und Kirchenorganisation in Slowenien". V Neue Ergebnisse zum frühen Kirchenbau im Alpenraum, ur. Karl. Strobel und Heimo Dolenz), 173–196. Wien: Österreichische Gesellschaft für Archäologie; Graz: Unipress.

Bratož, Rajko, 2015. "Der Metropolitansprengel von Aquileia vom 5. bis zum frühen 7. Jahrhundert. VDie Ausgrabungen im spätantik-frühmittelalterlichen Bischofssitz Sabiona-Säben in Südtirol I.  Veröffentlichungen der Kommission zur vergleichenden Archäologie der Alpen- und Donauländer der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ur. Volker Bierbrauer, Hans Nothdurfter: 665–700. München: Verlag C.H. Beck.

Bratož, Rajko, 2015. "Athaulf zwischen Pannonien und Rom." V Romania Gothica. The Frontier World. Romans, Barbarians and Military Culture, ur. Tivadar Vida: 15–49. Budapest: Eötvös Loránd University, Institute for Archaeological Sciences; Martin Opitz Kiadó.

Bratož, Rajko, 2014. Med Italijo in Ilirikom. Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki (Zbirka Zgodovinskega časopisa 46; Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia, 39) Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.