Back to top

 

          dr. Žiga Zwitter, docent 

 

                 kabinet:               111

               tel. št.:                 01/241 1198

               elektr. naslov:     ziga.zwitter[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          ponedeljek, 15.30–16.30

               povezave:           bibliografija; ResearchGate

IZOBRAZBA
 • 2015: doktor znanosti s področja zgodovinopisja (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2010: univerzitetni diplomirani zgodovinar in profesor geografije (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2016–: docent za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka
 • 2015–2016: asistent za slovensko in občo zgodovino zgodnjega novega veka
 • 2010–2015: mladi raziskovalec (mentor: akad. red. prof. dr. Peter Štih)

 

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2019–: regionalni predstavnik regije Hrvaška-Slovenija-Srbija v Evropskem združenju okoljskih zgodovinarjev (European Society for Environmental History)
 • 2018: član ARRS raziskovalnega projekta Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872–1918), vodja: dr. Tone Smolej
 • 2017­–: član CEEPUS mreže EcoManAqua (EcoResNet): Ecology and management of aquatic ecosystems in Central, East and Southeast Europe, vodja: dr. Thomas Hein, BOKU
 • 2017–2018: član ARRS raziskovalnega projekta Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije, vodja: dr. Boris Golec
 • 2016–2017: član bilateralnega projekta Družbena in gospodarska zgodovina, kulturna dediščina, sedanjost in prihodnost pašnih planin v Črni gori in Sloveniji, vodja: dr. Peter Štih 
 • 2016–2017: član podoktorskega projekta Avstrijske akademije znanosti Traditional ecological knowledge of grassland management to promote Alpine sustainability
 • 2011–2014: član ARRS raziskovalnega projekta Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in Vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih, vodja: dr. Peter Štih
 • 2010–: član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

 

 • 2018–: predstavnik uporabnikov arhivov v svetu Arhivskega društva Slovenije
 • 2017–2018: član odbora za poletne šole European Society for Environmental History

 

Štipendije, nagrade, predavanja za študente tujih univerz in vabljena predavanja na konferencah

 • 2019: gostujoče predavanje o historični klimatologiji in mali ledeni dobi za študente Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu (gostitelj: dr. Hrvoje Petrić)
 • 2018: eden od dveh organizatorjev in osrednjih predavateljev interdisciplinarne poletne šole Environmental History and Geography of Fresh Water Ecosystems, organizirane v Sloveniji v okviru CEEPUS mreže Ecology and Management of Aquatic Ecosystems in Central, East and Southeast Europe, ki jo je podprla tudi International Association for Danube Research. Udeležili so se je magistrski študentje z Dunaja (BOKU) in s FF UL.
 • 2018: vabljeno predavanje Challenges and opportunities of environmental dynamics in Alpine grasslands for mountain animal husbandry from c. 1500 to c. 1800 CE na konferenci Gebirgsräume im Wandel = AKH [Arbeitskreis Hochgebirge, Deutsche Gesellschaft für Geografie] Jahrestagung 2018
 • 2016–2017: podoktorska raziskovalna štipendija Joint Excellence in Science and Humanities Avstrijske akademije znanosti (na Institut für Soziale Ökologie, Dunaj, mentorica akad. red. prof. dr. Verena Winiwarter)
 • 2017: enotedenska štipendija OeAD za poučevanje magistrskih študentov na Universität für Bodenkultur Wien o okoljski zgodovini (gostiteljica: dr. Gertrud Haidvogl)
 • 2017: gostujoče predavanje za študente Abteilung für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte, Historisches Institut, Universität Bern (gostitelj: red. prof. dr. Christan Rohr)
 • 2010: fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo
 • 2008: priznanje za posebne študijske dosežke pri študiju geografije
 • 2005: zlati maturant
RAZISKOVALNA PODROČJA 

Okoljska zgodovina, gospodarska zgodovina, družbena zgodovina, predvsem zgodnjega novega veka.  

POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Zwitter, Žiga. 2016. “Urbarji iz 16. in 17. stoletja kot vir za okoljsko zgodovino.” V Urbarji na Slovenskem skozi stoletja, uredila Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec, 117–148.  Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Zwitter, Žiga. 2015. “Material responses to natural hazards in 16th and 17th centuries: cases from present-day Slovenia and its surroundings.” Dela 43: 5–28. http://dx.doi.org/10.4312/dela.43.1.5-28.

Zwitter, Žiga. 2015. “Subsistence, prosperity and abandonment of Alpine isolated farms in the dynamic 17th century environment: case study from the Upper Savinja Valley with special emphasis on tenants' inventories.” Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša 11: 139–181. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=222042&lang=en.

Zwitter, Žiga. 2014. “Okolje na Kranjskem v 17. stoletju po Slavi vojvodine Kranjske.” V Studia Valvasoriana: zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik, uredil Janez Weiss, 611–702. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska.

Zwitter, Žiga. 2013. “Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597–1630).” Zgodovinski časopis 67, št. 3–4: 306–389. http://hdl.handle.net/11686/38436.