Back to top

 

          dr. Božo Repe, redni profesor 

     

                  kabinet:               110

               tel. št.:                 01/241 1196

               elektr. naslov:     bozo.repe[at]ff.uni-lj.si

               govor. ure:          torek, 10.0011.30

               povezave:           bibliografija; osebna spletna stran;

                                                                                             Academia.edu

IZOBRAZBA
 • 1992: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 1986: univerzitetni diplomiran profesor zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2002: redni profesor za sodobno slovensko in občo zgodovino

 

Gostovanja:

 • 2001: Univerza Komensky v Bratislavi
 • 1996: univerza Vytatus Magnus v Kaunasu

 

Gostujoča predavanja:

 • 2019: Panteion university of social and political sciences, Atene 
 • 2017: Univerza v Gentu
 • 2017: Svobodna univerza v Bruslju
 • 2012: Karlova univerza v Pragi
 • 2009: Univerza v Gradcu
 • 2004: Norveška univerza v Trondheimu
 • 2002: Univerza v Neuchâtelu
 • 2000: Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo (Univerza na Dunaju)
 • 1999: Inštitut za nacionalno zgodovino Makedonije in Univerza v Skopju

 

Vodenje raziskovalnega projekta

 • 2017– : vodja ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

 

Raziskovalni projekti

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Begunci – nikoli dokončana zgodba
 • 2014–2017: član ARRS raziskovalnega projekta Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992
 • 2009–2012: član ARRS raziskovalnega projekta Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990
 • 1996–2000: član ARRS raziskovalnega projekta Arhivistična raziskava
 • 1997–1999: član ARRS raziskovalnega projekta Slovenska zgodovina
 • 1996–1998: član ARRS raziskovalnega projekta Nemci na Slovenskem 19411955

 

 • 2010– : član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 

Vodenje bilateralnega projekta

 • 1998–1999: Slovenci in Makedonci v Jugoslaviji

 

Vodstvene funkcije

 • 2009– : vodja ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)
 • 2003– : član senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • 1999–2001: predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

 

Članstvo v interesnih združenjih

 • 2017–: DMMK Association Forum: Forum fort he International and Interdisciplinary Research Group, The Double Monarchy and the Middle Kingdom
 • 2002–: Mauthausen Survivors Research Project (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)
 • 1999–: član Bureau of the International Committee for the History of the Second World War
 • 1999–: član Joint History Project (Centre for Democracy and Reconciliation in South East Europe)

 

Druge vloge na strokovnem področju

 • 2007: predsednik maturitetne komisije
 • 2003–2004: vodja slovenskega dela slovensko-avstrijske zgodovinske komisije
 • 2000– : članstvo v uredniškem odboru revije Zgodovinski časopis: glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • 1996–1998: predsednik komisije za prenovo učnih načrtov za zgodovino
 • 1996–1998: član Nacionalnega kurikularnega sveta
 • 1985–: članstvo v uredniškem odboru revije Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo

 

Nagrade in štipendije

 • 2016: prejemnik nagrade KLIO: Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju za delo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945
 • 1997: Tempus štipendija na Institut d'histoire du temps present, Paris
 • 1996: štipendija Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj
 • 1995: štipendija francoske vlade na Centre International d'Erudes Pédagogiques de Sévres, Paris
 • 1994: štipendija Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj
 • 1992: štipendija vlade ZDA na UCLA, Los Angeles
RAZISKOVALNA PODROČJA 
Položaj Slovencev v različnih državnih tvorbah; srednja in jugovzhodna Evropa ter Jugoslavija; demokracija, parlamentarizem in civilna družba; nacionalna vprašanja, mednacionalni odnosi, diplomacija; pouk zgodovine in metodološki problemi zgodovinopisja.
POMEMBNEJŠE OBJAVE 

Repe, Božo. 2015. Milan Kučan, prvi predsednik. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Repe, Božo. 2015. S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Repe, Božo. 2002. Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan.

Repe, Božo. 1992. »Liberalizem« v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije.

Repe, Božo. 1990. Obračun s Perspektivami. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.