Back to top

Historia - Znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino

 

Okupacijske meje v Sloveniji (Historia 32, 2020)

Triletni temeljni raziskovalni projekt Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva se je začel 1. maja 2017 in se bo zaključil 30. aprila 2020. Namenjen je proučitvi vpliva meja, s katerimi so štirje okupatorji med 2. svetovno vojno razčetverili Slovenijo, pri čemer so načrtovali izbris slovenskega prebivalstva. Projekt je poseben zaradi multidisciplinarnega pristopa, saj je bila v ekipi tudi številčna skupina geografov. Tokrat sta bila pomembna elementa analiza kartografskega gradiva in predvsem delo na terenu. 

 

 

Mitja Ferenc, Gojko Zupan, Lost Gottschee villages in Slovenia : the Gotschee Germans used to live among us (Historia 26, 2018)

V strokovni navezi med zgodovinarjem Mitjo Ferencem in umetnostnim zgodovinarjem Gojkom Zupanom so izšle tri knjige o nekdanji nemški manjšini na Kočevskem. Zdaj je tudi drugi del (K – P) na voljo v angleščini.

 

 

Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja (Historia 25, 2018)

Nečakov zbornik je obsežna publikacija ob 70. letnici zaslužnega profesorja, rednega profesorja dr. Dušana Nečaka. V zborniku je 45 avtorjev objavilo prispevke iz zgodovine 19. in 20. stoletja. Med drugim so npr. prispevki iz politične zgodovine, problematike beguncev v različnih obdobjih, o slovenskem prestopanju državnih meja v času socializma, zanimivih vidikih razumevanja ljubezni v 19. stoletju, prostituciji na soški fronti, do nekoč velike novosti, danes pa nekaj vsakdanjega - sesalca za prah.

Zbornik lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Mitja Ferenc, Huda jama: Coal Mine Mass Masacre (Historia 24, 2012)

Knjiga na tematiko prikritih grobišč. Vsebinsko se ukvarja z Hudo jamo in sicer od zgodovinskega ozadja preko odkritja grobišča do novih dilem.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Mitja Ferenc, Prekopi žrtev iz prekritih grobišč (1991-2011) (Historia 23, 2012)

Knjiga podrobno opisuje prekope posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč, ki so nastala v ali po drugi svetovni vojni. Ukvarja se s posegi na področja urejanja vprašanj prikritih grobišč, ki so bili narejeni po vzpostavitvi novega demokratičnega sistema in samostojne države. Podani so primeri številnih grobišč.

Tone Ferenc, Osvoboditev Slovenije in oblikovanje slovenske države leta 1945, Izbrana dela 5, (Historia 22, 2012)

Peta, zadnja, knjiga zbirke Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno predstavlja petnajst prispevkov. Njihovo tematsko težišče opredeljuje že uvodna razprava o pripravah na konec druge svetovne vojne. Te so se v okupatorjevem, partizanskem in protirevolucionarnem taboru začele sredi leta 1944 in se v zadnjih mesecih vojne, ko se je povečal tudi strateški pomen slovenskega ozemlja, stopnjevale na vojaškem, oblastnem in političnem področju.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Tone Ferenc - Odporništvo, Izbrana dela 4, (Historia 21, 2011)

Četrta knjiga zbirke Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno je strukturirana iz 24 del, ki kažejo drugo pomembno področje Ferenčevih raziskav, v katerih je osvetlil pomembne vojaške in politične vidike slovenskega odporniškega gibanja proti uničujoči tuji okupaciji, pa tudi nekatera vprašanja kolaboracije in državljanske vojne.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Osamosvojitev 1991 - država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih, (Historia 20, 2011)

Dvajseta Historia je sestavljena iz istega števila prispevkov na temo osamosvojitev 1991. Ta osnovna tematika je razdeljena na štiri poglavja: Demokracija in država v Sloveniji v prvi polovici 20. stoletja; Demokracija in država v drugi Jugoslaviji; Med Jugoslavijo in Slovenijo; Soočanja z novimi izzivi. V ospredju je vprašanje državnosti.

Trojarjev zbornik (Historia 19, 2011)

Leta 2011 je v zbirki Historia izšel zbornik v počastitev osemdesetletnice rojstva dr. Štefana Trojarja. V uvodnem delu je predstavljeno njegovo življenje s poudarkom na znanstvenem področju iz metodike pouka zgodovine ter njegovo osebno bibliografijo od leta 1966 do leta 2008. Sledi devetindvajset prispevkov, ki so razdeljeni na štiri vsebinske sklope in sicer v Razvoj metodike in didaktike zgodovine; Preučevanje pouka zgodovine, učnih načrtov in učbenikov za zgodovino; Sodobni pristopi k pouku zgodovine; Izbrane zgodovinske teme.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Mitja Ferenc Gojko Zupan, Izgubljene kočevske vasi, 3. del R-Ž, (Historia 18, 2013)

Tretji del zbirke treh knjig na tematiko Kočevarjev. Zbirka je posvečena ohranjanju kulturne dediščine Kočevarjev, ki so nekoč bili nemški jezikovni otok v vojvodini Kranjski, danes pa jih najdemo v mnogih državah. Njihove življenjske navade in dragocena, bogata dediščina na področju petja in sploh kulture ter tudi jezik v sebi skrivajo skrivnosti preteklosti. Sestavljeno iz zgodovinskega orisa in pregleda naselij (R-Ž).

Mitja Ferenc in Gojko Zupan, Izgubljene kočevske vasi, 2. del K-P, (Historia 17, 2012)

Drugi del zbirke treh knjig na tematiko Kočevarjev. Zbirka je posvečena ohranjanju kulturne dediščine Kočevarjev, ki so nekoč bili nemški jezikovni otok v vojvodini Kranjski, danes pa jih najdemo v mnogih državah. Njihove življenjske navade in dragocena, bogata dediščina na področju petja in sploh kulture ter tudi jezik v sebi skrivajo skrivnosti preteklosti. Sestavljeno iz zgodovinskega orisa in pregleda naselij (K-P).

Mitja Ferenc in Gojko Zupan, Izgubljene kočevske vasi, 1. del A-J, (Historia 16, 2011)

Prvi del zbirke treh knjig na tematiko Kočevarjev. Zbirka je posvečena ohranjanju kulturne dediščine Kočevarjev, ki so nekoč bili nemški jezikovni otok v vojvodini Kranjski, danes pa jih najdemo v mnogih državah. Njihove življenjske navade in dragocena, bogata dediščina na področju petja in sploh kulture ter tudi jezik v sebi skrivajo skrivnosti preteklosti. Sestavljeno iz zgodovinskega orisa in pregleda naselij (A-J).

Jugoslavija v času - devetdeset let od nastanka prve jugoslovankse države (Historia 15, 2009)

Monografija o prvih letih Kraljevine SHS je skupek triindvajsetih prispevkov z različnih področij raziskovanja zgodovine. Avtorji prispevkov so iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Prispevke lahko razdelimo v nekaj sklopov, ki govorijo vprašanjih vsejugoslovanskih dimenzij v državnem smislu in nacionalnih dimenzijah.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Tone Ferenc, Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno - Nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav, Izbrana dela 3, (Historia 14, 2009)

Tretja knjiga zbirke Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojna predstavlja nasilje in izkoriščanje gmotnih sil za potrebe okupatorskih držav. Pri tem so prikazane danes komajda predstavljive razsežnosti nasilja vseh treh okupatorjev, brutalne metode, ki so jih uporabljali in človeške ter gospodarske posledice tega početja. Dogajanje je postavljeno v evropski okvir in obravnavano primerjalno.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Tone Ferenc, Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno - Raznarodovanje, Izbrana dela 2, (Historia 13, 2010)

Druga knjiga zbirke Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno je sestavljena iz zbirke člankov, ki obravnavajo nacistično raznarodovalno politiko v Evropi in Sloveniji. Glavni poudarek je dan množičnem izganjanju slovenskega prebivalstva, pa tudi usodi Kočevskih Nemcev, ki so bili pozimi 1941/1942 preseljeni na izpraznjene slovenske domačije v Obsotelju in Posavju.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Tone Ferenc, Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno - Razkosanje in aneksionizem, Izbrana dela 1, (Historia 12, 2006)

V prvi knjigi zbirke Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno z naslovom Razkosanje in aneksionizem iz leta 2006 so podrobno prikazani nemški, italijanski in madžarski okupacijski sistemi v Sloveniji in Jugoslaviji ter pri tem izpostavljeni primerjavi z drugimi okupacijskimi sistemi po Evropi.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Janez Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, (Historia 11, 2005)

Celjski grofje imajo v slovenskem zgodovinopisju posebno mesto. Bili so ena redkih fevdalnih rodbin z domicilom na današnjih slovenskih tleh, ki se ji je ob koncu srednjega veka uspelo dvigniti iz sivega povprečja malih fevdalnih gospodov do družbene elite tistega časa. Namen dela je ugotoviti resnično podobo Celjskih grofov na podlagi analize pisanja historiografov 15. stoletja. Delo je omejeno na narativne vire. Monografija je razdeljena na 5 večjih sklopov: pregled stanja raziskav, analiza virov, ovrednotenje virov na podlagi dogodkov, povzetek ugotovitev in citati.

Knjigo lahko v pdf obliki prenesete tu.

Stiplovškov zbornik, (Historia 10, 2005)

Zbornik ob sedemdesetletnici red. prof. dr. Miroslava Stiplovška. Vsebuje osemintrideset prispevkov, kar je privedlo do petsto strani znanstvenega besedila. Vsebina prispevkov je razdeljena na štiri vsebinske sklope. Ti so: Zgodovinska razmišljanja, dvaindvajset razprav iz slovenske in jugoslovanske sodobne zgodovine, Prispevki iz lokalne zgodovine in zgodovine domžalskega ter kamniškega območja. Četrti sklop pa je predstavitveni sklop oz. zapisi o jubilantu. Razprave so kronološko kakor tudi vsebinsko tako raznolike in široko zasnovane, da zajemajo domala vsa področja zgodovinskega raziskovanja.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Rok Stergar, Slovenci in vojska, 1867-1914 - slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualizma do začetka 1. svetovne vojne, (Historia 9, 2004)

Namen knjige je prikazati spremembe in stalnice v odnosu Slovencev do vojske v obdobju uvedbe dualizma leta 1867 in s tem povezane velike reforme vojsk leta 1868 do začetka 1. svetovne vojne leta 1914. Prikazana je tudi druga stran, torej odnos vojske do Slovencev. Odnos do vojske zajema številna področja od politike do vsakdanjega življenja, večina pozornosti pa je posvečena politični zgodovini.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju - Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20. Jahrhundert, (Historia 8, 2004)

Delo vsebuje šestnajst razprav na tematiko slovensko-avstrijskih odnosov v 20. stoletju. Tematsko je razdeljeno na več sklopov med katerimi si vprašanja glede Habsburške meje in Slovencev, mejna vprašanja, gospodarski in družbeni odnosi, Nemci v Sloveniji.

Knjigo lahko v pdf obliki prenesete tu.

Meje v jugovzhodni Evropi - Kultura in politika od XVIII. do XXI. stoletja, (Historia 7, 2004)

Zbornik sestavljajo sedemnajst prispevkov, ki so produkt portoroške konference (september, 2003). Cilj je preučevanje meja, ki bodo tudi v prihodnje teme razprav. Tematsko je razdeljeno na več sklopov, to so: mentalne meje, sporne meje, nacionalna varnost, stroški ter meje, ki se zbližujejo.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Dragan Matić, Nemci v Ljubljani 1861 – 1918, (Historia 6, 2002)

Knjiga se ukvarja predvsem z ljubljanskimi Nemci, ki so bili glava in srce kranjskega nemštva, na mnogih mestih pa posega tudi v zgodovino drugih Nemcev v deželi. Vsebinski je razdeljeno na obdobja, ki se začne z Ambroževo dobo, konča pa z razpadom Habsburške monarhije.

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni FF na tej povezavi.

Slovenci v Evropi - O nekaterih vidikih slovenske povezanosti s sosedi in Evropo, (Historia 5, 2002)

Zbornik razprav Slovenci v Evropi ima namen opozoriti na nekatere vidike preteklega slovenskega povezovanja s sosedi in zahodno Evropo, na vplive in odmeve raznih idejnih, političnih, kulturnih gibanj in tokov v slovenskem prostoru ter na odnos sosedov in zahodnoevropskih držav do Slovencev v raznih, bolj oddaljenih in tudi bližnjih preteklih obdobjih. Vsebuje enajst razprav, ki si sledijo v kronološkem zaporedju.

Knjigo lahko v pdf obliki prenesete tu.

Mikužev zbornik, (Historia 4, 1999)

Zbornik je nastal ob devetdeseti obletnici rojstva dr. Metoda Mikuža. Vsebuje dvaintrideset prispevkov, njegov najobsežnejši del pa so razprave 19 avtorjev, ki osvetljujejo različne probleme iz vseh obdobij sodobne zgodovine. Druga skupina prispevkov pripomorejo k osvetlitvi zgodovinske podobe Ribniške doline in tudi kočevskega območja v novejši dobi.

Knjigo lahko v pdf obliki prenesete tu.

Janez Peršič, Židje in kreditno poslovanje v srednjeveškem Piranu, (Historia 3, 1999)

Delo se ukvarja s vprašanjem Judov v Piranu. Raziskana so vprašanja od moralnega ovrednotenja obresti, položaja Judov v srednjeveški Evropi, delovanja v Piranu do pravnega in družbenega položaja drugih bankirjev ter še mnoga druga. Glavni vir predstavljajo piranske vicedomske knjige.

Vladimir Ravnihar, Mojega življenja pot - spomini dr. Vladimirja Ravniharja. (Historia 2, 1999)

Spomini dr. Vladimirja Ravniharja vsebujejo opise kaotičnih razmer v Narodno napredni stranki v letih pred prvo svetovno vojno, silovit liberalno-klerikalen spopad na Kranjskem po letu 1908, težek položaj Slovencev med prvo svetovno vojno, dejavnosti Jugoslovanskega kluba v dunajskem državnem zboru v letih 1917/18 in politične razmere po prevratu v Kraljevini SHS/Jugoslaviji v dvajsetih in tridesetih letih.

Knjigo lahko v pdf obliki prenesete tu.

Avstrija. Jugoslavija. Slovenija - slovenska narodna identiteta skozi čas, (Historia 1, 1996)

Delo Avstrija, Jugoslavija. Slovenija vsebuje dvaindvajset razprav, ki so v sklopu dveh temeljnih izhodišč. Prvo interdisciplinarno obdela problematiko slovenske narodne identitete, njenega oblikovanja, razvoja in utrjevanja v času različnih držav, v katerih so živeli Slovenci. Drugo pa poskuša odgovoriti na vprašanje o (ne)pomembnosti ''narodnega'' v današnjih časih vseh drugih integracij v svetu. Posebej je raziskan fenomen slovenske narodne zavesti v okvirih državnega slovenskega etničnega ozemlja in posebej pri slovenskih narodnih manjšinah v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.

Knjigo lahko v pdf obliki prenesete tu.