Back to top

 

Magistrski in specialistični študij

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

Zaključevanje študija magisterija znanosti oz. specializacije

 

Vpis v študijske programe za pridobitev magisterija znanosti in specializacije z iztekom študijskega leta 2009/2010 ni več mogoč.

Študenti, ki so bili vpisani v 1. letnik magisterija znanosti oz. specializacije in želijo študij zaključiti po manj kot dveh letih prekinitve študija (prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status), lahko to storijo, vendar brez vpisa v program. To pomeni, da v tem času nimajo statusa študenta. Ti študenti tudi ne morejo več zaprositi za neposreden prehod na doktorski študij.  

Študenti, ki želijo magistrski oz. specialistični študij zaključiti, pa od njihovega vpisa v 1. letnik ni minilo več kot 2 leti, lahko do 20. 9. 2010 v Referat za doktorski študij (3. stopnja) oddajo pisno prošnjo, v kateri izrazijo namero o zaključku študija. Glede na to, da ti študenti ne bodo formalno vpisani v študijski program oz. v 2. letnik študija in tako ne bodo imeli statusa študenta, bodo v skladu s cenikom UL dolžni poravnati stroške manjkajočih obveznosti in zagovora magistrskega oz. specialističnega dela. Vse obveznosti po individualnih študijskih programih se bodo izvajale v obliki individualnih konzultacij z izvajalci predmetov. Študenti morajo študij zaključiti (opraviti vse obveznosti in zagovarjati magistrsko oz. specialistično delo) najkasneje do izteka študijskega leta 2015/16.  

Študenti, ki so študij prekinili za več kot 2 leti, pa niso bili nikoli vpisani v 2. letnik študija, magistrskega oz. specialističnega študija po starih programih več ne morejo zaključiti.  

Študenti, ki so bili vpisani v oba letnika magistrskega oz. specialističnega študija, imajo pravico študij zaključiti v skladu s študijskim programom (veljavnost individualnega študijskega programa je 5 let), vendar najkasneje do izteka študijskega leta 2015/2016 (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9. 2016).  

Študenti, ki želijo svoj študij zaključiti z doktoratom, se lahko prijavijo na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje.

Navodila za zaključevanje starih magistrskih programov

  

 

 

                                                 

Oddaja magistrskega / specialističnega dela

 

  1. Študent odda 5* izvodov magistrskega/specialističnega dela s takšnim naslovom, kot je določen z individualnim študijskim programom v Referatu za doktorski študij (3. stopnja).
  2. Predloži izjavo mentorja, da je magistrsko/specialistično delo primerno za oddajo in izjavo o oddaji dela.
  3. Predloži indeks z vpisanimi vsemi opravljenimi obveznostmi podiplomskega študija, kot so določene z individualnim študijskim programom.
  4. Poravna stroške zagovora magistrskega/specialističnega dela v skladu s cenikom. če ti niso bili vključeni v šolnino oz. če je od vpisa v 1. letnik minilo več kot 5 let.

* v primeru, da so v komisiji za oceno in zagovor štirje člani, študent odda 6 izvodov magistrskega oz. specialističnega dela. 

 

Pred oddajo magistrskega/specialističnega dela mora imeti študent opravljene vse obveznosti, določene v času njegovega študija in poravnane vse stroške v zvezi s študijem.

  

Postopek od oddaje do zagovora magistrskega/specialističnega dela traja približno 3 mesece.

 

                                                  

 

Prošnje

   

Študenti lahko po predhodnem dogovoru ter v soglasju z mentorjem in predstojnikom oddelka oddajo prošnje za:

  • spremembo naslova magistrskega/specialističnega dela,
  • zamenjavo mentorja/somentorja,
  • pisanje magistrskega dela v tujem jeziku*, 
  • dokončanje študija …

v Referatu za doktorski študij (3. stopnja) Filozofske fakultete - soba 16.

 

Vse prošnje morajo biti opremljene s soglasjem mentorja in predstojnika oddelka (lahko kot podpis na prošnji študenta), da s predlagano vsebino prošnje soglašata. Priložena morajo biti ustrezna dokazila. Samo popolne prošnje, ki bodo oddane en teden pred datumom seje Komisije za doktorski študij (do srede do 13.00 ure), bodo obravnavane na tekočih sejah, ki so praviloma 1x mesečno.

 

Študenti prošnjo izpolnijo elektronsko preko VIS-a, jo natisnejo, pridobijo vsa potrebna soglasja in jo skupaj z morebitnimi prilogami pošljejo oz. oddajo v Referatu za doktorski študij (3. stopnja).

 

Rešitev prošenj prejmejo študenti pisno, skupaj z računom, če je sklep oz. storitev v skladu s cenikom plačljiva.

 

* V skladu s Statutom UL se diplomska in magistrska dela ter doktorske disertacije na Univerzi v Ljubljani pišejo v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko študent napiše diplomsko ali magistrsko delo oziroma doktorsko disertacijo v angleškem jeziku, če gre za študij, ki se izvaja v tujem jeziku oziroma so za to podani utemeljeni razlogi (tuj študent, tuj mentor ali član komisije, možnost objave v knjižni obliki pri tuji založbi ipd.). V drugem tujem jeziku se lahko piše magistrsko delo ali doktorska disertacija v okviru magistrskega oziroma doktorskega študija tujega jezika.