Back to top

Prejemnik Prešernove nagrade UL

SIMON KOBLAR: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji (Oddelek za geografijo, mentorja: doc. dr. Blaž Repe, dr. Aljaž Plevnik)

 

Prejemnice Nahtigalove nagrade Filozofske fakultete UL

ŠPELA BAJŽELJ: Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji (Vključevanje v pedagoške enote in redne oddelke ter poučevanje francoščine kot drugega jezika) / Inclusion des élèves allophones à l'école élémentaire et au collège publics en France (Inclusion en unité pédagogique/en classe ordinaire et enseignement du français langue seconde) / Integration of Pupils Whose Mother-Tongue Is Not French Into Compulsory Education in France (Integration into Pedagogical Units and Suitable Grades/Classes, and Teaching French as a Second Language) (Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorici: prof. dr. Mojca Kovač Šebart in izr. prof. dr. Meta Lah);

MAŠA SKUBIN: Spletni strojni prevajalniki: Zaznavanje entitet / Online Machine Translators: Named Entity Recognition / Tłumaczenie automatyczne w sieci komputerowej: Rozpoznawanie podmiotów nazywanych (Oddelek za slavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorici: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska in izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc);

MOJCA SVETEK: Varna prožnost zaposlitve in zadovoljstvo z zaposlitvijo, organizacijska pripadnost ter psihološko blagostanje (Oddelek za psihologijo, mentor: prof. dr. Valentin Bucik).

 

Prejemnice in prejemniki dekanove nagrade Filozofske fakultete UL

LUCIJA ARZENŠEK: Udeleženske vloge dajalniških samostalniških zvez v slovenščini (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, mentorica: prof. dr. Tatjana Marvin);

LUCIJA ZALA BEZLAJ: Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem Rimskem cesarstvu? (Oddelek za sociologijo in Oddelek za zgodovino, mentorja: prof. dr. Rajko Bratož in doc. dr. Primož Krašovec);

BLAŽ BOŽIČ: Raztrgati boga: podobe Dionizove smrti v poznoantičnih virih (Oddelek za klasično filologijo, mentor: doc. dr. Brane Senegačnik);

GREGOR DRAŽIL: Ljubljanski grafični bienale – formiranje, mednarodna uveljavitev, umetnostna usmeritev (Oddelek za umetnostno zgodovino, mentorica: izr. prof. dr. Beti Žerovc);

ŽIGA GORIŠEK: Transhumantno pašništvo na razpotju sprememb:Transhumanca in turizem kot strategiji preživetja v vasi Lukomir na Bjelašnici (BiH) (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, mentor: prof. dr. Bojan Baskar);

KRISTINA NASTRAN: Reality and Simulation in Jonathan Lethem’s Chronic City –Virtuality and Information Narrative Within the Posthuman Paradigm/Resničnost in simulacija v romanu Jonathana Lethema Chronic City – Virtualnost in informacijska pripoved v okviru posthumanistične paradigme (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, mentorica: izr. prof. dr. Mojca Krevel);

BRANKO OCVIRK: Odziv na vietnamsko vojno v Sloveniji (Oddelek za zgodovino, mentorica: doc. dr. Kornelija Ajlec);

MIHA RAJH: Das Volkslied in Gustav Mahlers Werk und sein Beitrag zur Gestaltung der deutschen nationalen Identität/Ljudska pesem v delu Gustava Mahlerja in njegov prispevek k oblikovanju nemške nacionalne identitete (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, mentorica: izr. prof. dr. Špela Virant);

ANŽE SLANA: Spominska obeležja slovenskih književnikov – Ulice, ustanove in spomeniki v Kamniku (Oddelek za slovenistiko, mentorica: izr. prof. dr. Urška Perenič, somentorica: doc. dr. Katja Mahnič);

VITA VESELKO: Análisis sintáctico y papel discursivo de los procedimientos de topicalización y focalización en el discurso periodístico/Skladenjska analiza in diskurzivna vloga jezikovnih postopkov topikalizacije in fokalizacije v španskem novinarskem diskurzu (Oddelek za romanske jezike in književnosti, mentorica: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič);

ZARJA VRŠIČ: Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, mentor: prof. dr. Vid Snoj);

ALJAŽ ZUPANČIČ: Kritika Heglovega državnega prava II (Oddelek za filozofijo in Oddelek za sociologijo, mentorja: izr. prof. dr. Zdravko Kobe in doc. dr. Primož Krašovec).