Noč raziskovalcev
SL | EN
ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O FAKULTETI
O nas

ŠTUDIJ
Oddelki in študij

RAZISKOVANJE
Raziskovanje in razvoj

DEJAVNOSTI
Centri in tečaji

KNJIGE
Založba in knjigarna

OHK
Knjižnica

OB ŠTUDIJU
Študijske strani

100 LET
Stoletnica

Back to top

 

Razpis za vpis in vpis (2. stopnja)

 

Za študij na magistrskem študiju (2. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

Slednje velja tudi za študente, ki zaključujejo oziroma so zaključili dodiplomski študij (1. stopnja) na Filozofski fakulteti.

 

 

Razpis za vpis

Število razpisanih mest po programih   

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa  

Diferencialni izpiti

Merila za prehode med študijskimi programi

Informativni dan  

Prijava na razpis

Vzporedni študij 

 

Vpis

 

Šolnina

 

Izbirni predmeti 

 

_________________________________

Razpis za vpis

 

v magistrske študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2020/2021

 

K Razpisu za vpis v magistrske študijske programe (2. stopnja) za študijsko leto 2020/2021 je dala soglasje Vlada RS februarja 2020.

 

Roki za prijavo na razpis:

- za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2020 (rok za prijavo: 31. 8. 2020);

- za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 17. 7. 2020 (rok za prijavo: 16. 7. 2020);

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 22. 9. 2020 (rok za prijavo: 21. 9. 2020);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 16. 9. 2020; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.

 

Besedilo razpisa - Univerza v Ljubljani

Besedilo razpisa - Filozofska fakulteta

  

_________________________________

Število razpisanih mest po programih

Filozofska fakulteta razpisuje skoraj 2.500 mest za študij na magistrskih študijskih programih (2. stopnja), od tega nekaj več kot 2.000 mest za redni študij.

Število razpisanih mest po posameznih programih - Filozofska fakulteta

Število razpisanih mest po posameznih programih (z vključeno spodnjo mejo (številom) vpisanih študentov, ki je pogoj za izvedbo programa) - Univerza v Ljubljani

 

2. PRIJAVNI ROK

Razpisana mesta v 2. prijavnem roku - odprt od 11. 9. 2020 do 21. 9. 2020.

_______________________________

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoje za vpis in merila za izbor v primeru omejitve vpisa in večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis si lahko ogledate v predstavitvenih zbornikih študijskih programov, dostopna pa so tudi v besedilu fakultetnega razpisa za vpis.

Kandidatom za vpis na magistrski študij svetujemo, da si natančno ogledajo pogoje za vpis zaradi opravljanja morebitnih dodatnih obveznosti za vpis (diferencialni izpiti).

________________________________

Diferencialni izpiti

Za določitev dodatnih obveznosti kandidati na oddelek, ki izvaja program, naslovijo prošnjo in priložijo potrdilo o diplomiranju ter potrdilo opravljenih izpitih na dodiplomskem študiju oz. predmetnik, če študija še niso zaključili. Obvezen podatek na prošnji je tudi EMŠO in elektronski naslov. Na podlagi prošnje bo oddelek predpisal, katere so tiste dodatne obveznosti, ki jih mora kandidat pred vpisom opraviti, po pošti pa posredoval še geslo za vstop v študentski elektronski sistem.

 

Diferencialni izpiti so plačljivi v skladu s cenikom FF. Če za opravljanje diferencialnih izpitov ni predpisano obvezno obiskovanje organiziranih oblik študija oz. če so le-ta organizirana, pa se zanje niste odločili, boste račun za opravljanje izpita prejeli ob prijavi na izpit. Če je za opravljanje diferencialnih izpitov predpisana obvezna udeležba pri organiziranih oblikah dela oz. če so le-ta organizirana in ste se odločili, da jih boste obiskovali, pa boste račun prejeli že predhodno.

 

Diferencialni izpiti morajo biti v skladu z zakonskimi predpisi opravljeni pred vpisom v program (vpis poteka do 30.9.). Na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, morajo biti diferencialni izpiti opravljeni do 15. 9. 2020.

________________________________

Merila za prehode med študijskimi programi

Prehod med študijskimi programi pomeni prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu.

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov in med katerimi se lahko prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik drugega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik.

 

Merila za prehode med študijskimi programi Filozofske fakultete UL

_________________________________

Informativni dan

Informativni dan za magistrske študijske programe (2. stopnja) za študijsko leto 2020/2021 bo 1. junija 2020 med 10.00 in 16.00 uro.

Razpored

Na posameznih oddelkih Filozofske fakultete bodo najprej predstavljene vsebine študijskih programov, ki jih oddelki izvajajo. Ob 14.00 uri vas vabimo na skupni del, ki je namenjen seznanitvi s postopki in roki za prijavo na razpis ter drugimi pomembnimi splošnimi informacijami. Vabljeni!

_________________________________

Prijava na razpis

Roki za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje:

- za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2020 (rok za prijavo: 31. 8. 2020);

- za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 17. 7. 2020 (rok za prijavo: 16. 7. 2020);

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 22. 9. 2020 (rok za prijavo: 21. 9. 2020);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 16. 9. 2020; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.

 

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 

Nekateri programi (npr. enopredmetni program Geografija; Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji; Slovenistika) predvidevajo izbiro smeri že pri prijavi na razpis za vpis.

 

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov:

tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

Izpolnite prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naš naslov (Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo.

 

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2020.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 16. 9. 2020prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 15. 9. 2020.  

 

Prijavo lahko oddate na največ 3 študijske programe oz. 3 kombinacije dvodisciplinarnih/dvopredmetnih programov. Kolikor programov oz. kombinacij programov boste izbrali, toliko prijav morate natisniti in k vsaki priložiti ustrezna dokazila.  

 

K prijavi na razpis je potrebno priložiti:

1.  fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin

 • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 31. 8., jo priložijo naknadno (študij mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 2020 oz. do 15. 9. 2020 na programih z omejitvijo vpisa)
 • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
 • če je diploma pridobljena v tujini, je prijava na razpis hkrat vloga za priznavanje tuje listine

2.  potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela oz. fotokopijo priloge k diplomi (potrdila ni potrebno priložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks)

3.  drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika ipd.)

 

Prijava na razpis (magistrski študij - 2. stopnja) preko portala eVŠ / Application form (Master's programme)  

_________________________________

Vzporedni študij

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.

 

Za vzporedni študij morate k prijavi poleg ostalih dokazil priložiti tudi soglasje matične fakultete.

Izpolnjen in podpisan obrazec oddajte v Referatu za magistrski študij med uradnimi urami ali ga pošljite na naslov Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom »soglasje za vzporedni študij«. Soglasje za vzporedni študij vam bomo po pošti poslali na vaš naslov.

 • Študenti FF za vzporedni študij na Filozofski fakulteti soglasja ne potrebujete.   

  _________________________________

Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe

Vsak, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na magistrski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v R Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠNavodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

Odločba o priznavanju, ki je bila pridobljena v postopku za namen zaposlovanja, ne nadomešča zgoraj omenjenega sklepa. Za nadaljevanje izobraževanja mora kandidat ne glede na že pridobljeno odločbo za namen zaposlovanja pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen izobraževanja.  

 

Priloge za priznavanje:

1. Izvirnik listine o izobraževanju (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, nadomesti izvirno listino):

- ki mora biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen oz.

- izvirnik, legaliziran na podlagi Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu;

- legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim meddržavnim sporazumom odpravljena v celoti.

2. Kopija izvirnika listine o izobraževanju (neoverjena)

3. Sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

4. Dokazilo o vsebini izobraževanja (neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem)

5. Sodno overjen prevod dokazila o opravljenih obveznostih izobraževanja (priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih obveznostih) v slovenski ali angleški jezik (ni potrebno za listine, ki so sestavljene v angleškem, hrvaškem, bosanskem, črnogorskem ali srbskem jeziku - latinica)

6. Kronološki opis izobraževanja (lastnoročno podpisan)

 

Dodatne informacije glede priznavanja lahko kandidati dobijo v Referatu za magistrski študij pri ge. Živi Banfi (01/241-1042; ziva.banfi@ff.uni-lj.si).

_________________________________

Vpis

 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 SE BODO VPISNI LISTI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 AVTOMATIČNO ODPRLI VSEM ŠTUDENTOM, KI BODO DOSEGLI VSAJ 51 KT; INFORMACIJE O VPISU S SPREGLEDOM KREDITNIH TOČK IN PODALJŠANJU STATUSA DOBITE NA TEJ POVEZAVI.

 

Pogoji za vpis v višji letnik

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik drugostopenjskega študijskega programa mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov ECTS, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 ECTS. Izjema je študijsko leto 2019/2020, v katerem velja zapisano v obvestilu iz prejšnjega odstavka.

Pogoji za vpis v višji letnik s spregledom kreditnih točk

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 125. člen) se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 ECTS). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje na podlagi "Prošnje za vpis v višji letnik s spregledom obveznosti", pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje, ki ga študenti pridobijo sami pred oddajo prošnje.

Ponovni vpis v isti (prvi) letnik

Za ponovni vpis v isti (prvi) letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom.

Študent ima pravico, da enkrat v času študija (na eni stopnji) ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem programu ali smeri, vendar pa mu status študenta v tem primeru preneha ob zaključku zadnjega semestra in tako nima pravice do vpisa v dodatno leto. 

Za študente, ki so vključno od študijskega leta 2012/13 dalje spremenili študijski program ali ponavljali letnik, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ni mogoč.

Vpis v dodatno leto

V dodatno leto se študent lahko vpiše po zaključku zadnjega letnika pod pogojem, da v času študija ni ponavljal ali spremenil študijskega programa, ne glede na obseg doseženih kreditnih točk.

Odpiranje vpisnih listov

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Za ponovni vpis v letnik preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za vpis v isti letnik. Za vpis v dodatno leto vpisne liste pripravi referat za vse študente, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.

 

Navodila za vpis /dostopna tudi v VIS-u/

Opomba:

Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov drugostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih. Izjemoma lahko študent druge stopnje izbere zunanji izbirni predmet iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, vendar le na podlagi soglasja oddelka, pod pogojem, da tega predmeta na prvi stopnji še ni opravil. Seznam izbirnih predmetov in njihove vsebine so objavljeni na spletni strani FF.

Postopek:

Študent ob vpisu v naboru zunanjih izbirnih predmetov izbere opcijo »AA zunanji izbirni predmet«. Študent mora pridobiti soglasje svojega matičnega oddelka za izbiro tega predmeta. Če se oddelek z izbiro strinja, mu ga tajništvo oddelka vnese v VIS namesto »AA zunanji izbirni predmet«.

Tajništvo (v sodelovanju z referatom, če je bil študent predhodno vpisan na drugem študijskem programu), pred vpisom dejanskega predmeta preveri, da študent tega predmeta na prvi stopnji še ni opravil.

 • Študenti vpisani na drugostopenjske programe Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo lahko opravljajo zunanje izbirne predmete iz ponudbe predmetov prvostopenjskih programov samo po odobreni prošnji naslovljeni na predstojnika oddelka (Sklep seje sveta oddelka za etnologijo in kulturno antropologije, 18. 6. 2019)

 

Navodilo za nalaganje fotografije za študentsko izkaznico za prvič vpisane

Na vpisnem listu označite, ali dovoljujete uporabo vaše fotografije za namen izdelave študentske izkaznice (velja izključno za prvič vpisane). Če označite "da", morate v nadaljevanju sami naložiti fotografijo. Brez uspešno naložene fotografije vpisnega lista ne morete zaključiti. Zato je pomembno, da primerno digitalno fotografijo v jpg formatu in velikosti vsaj 400x503 pik pripravite še pred pričetkom izpolnjevanja vpisnega lista. V nasprotnem primeru se lahko dogodi, da zaradi daljše neaktivnosti izgubite vse že vpisne podatke in izbrane izbirne predmete. V tem primeru morate postopek vpisa ponoviti.

Navodilo

Priprava fotografije

________________________________

Šolnina

Šolnino plačajo študenti:

izrednega študija

- rednega študija:

                 - ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji (npr. diplomanti starih univerzitetnih študijskih programov);

                 - ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 2. stopnji;

                 - tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma.

 

Šolnina znaša 3.000,00 EUR za letnik.

 

Študent šolnino poravna v enem ali v dveh obrokih.

_________________________________

Izbirni predmeti

Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov drugostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih. Izjemoma lahko študent druge stopnje izbere zunanji izbirni predmet iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov, vendar le na podlagi soglasja oddelka, pod pogojem, da tega predmeta na prvi stopnji še ni opravil. Seznam izbirnih predmetov in njihove vsebine so objavljeni na spletni strani FF.

Postopek:

Študent ob vpisu v naboru zunanjih izbirnih predmetov izbere opcijo »AA zunanji izbirni predmet«. Študent mora pridobiti soglasje svojega matičnega oddelka za izbiro tega predmeta. Če se oddelek z izbiro strinja, mu ga tajništvo oddelka vnese v VIS namesto »AA zunanji izbirni predmet«.

Tajništvo (v sodelovanju z referatom, če je bil študent predhodno vpisan na drugem študijskem programu), pred vpisom dejanskega predmeta preveri, da študent tega predmeta na prvi stopnji še ni opravil.

 • Študenti vpisani na drugostopenjske programe Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo lahko opravljajo zunanje izbirne predmete iz ponudbe predmetov prvostopenjskih programov samo po odobreni prošnji naslovljeni na predstojnika oddelka (Sklep seje sveta oddelka za etnologijo in kulturno antropologije, 18. 6. 2019)

 

Filozofska fakulteta ponuja pester izbor predmetov, študentom pa so na voljo tudi predmeti Fakultete za družbene vede UL, s katero imata podpisan medsebojni dogovor.

 

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF ali na FDV ni potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista. Predmete FDV vnesete ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista.  

 

Za vpis izbirnih predmetov na ostalih visokošolskih zavodih morate izpolniti obrazec in ga najkasneje do 15. 10. 2020 predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kamor ste vpisani, kjer bodo izbrani predmet vnesli v vaš elektronski indeks. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v tem primeru izberete predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen.

 

Menjava izbirnih predmetov je mogoča v ustreznem tajništvu; Prošnjo za menjavo pošljite v oddelčno tajništvo prek e-pošte ali osebno (obrazec) :


 • do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novoizbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;
 • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novoizbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

 

Kasneje smejo študenti menjati izbirne predmete samo, če so izpolnjeni trije pogoji:

 1. če izvajalec predmeta to dovoli;
 2. če je predmet, predviden za zamenjavo, v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje in če so na predmetu še prosta mesta;
 3. če za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi, med katere sodijo naknadno spremenjene okoliščine izvajanja, na katere študent ni imel vpliva (naknadna sprememba urnika, ki vpliva na obiskovanje predmetov na temeljnem programu, neizvajanje predmeta itd.) ali daljša odsotnost študenta (študijska izmenjava, daljša bolezen, starševstvo).

 

Utemeljene razloge mora študent izkazati v ustrezno oddani prošnji, ki so ji dodana dokazila.


_________

Pomembno obvestilo v zvezi z zamenjavo zunanjih in notranjih izbirnih predmetov  v študijskem letu 2020/2021

Obveščamo vas, da bodo študenti z novim študijskim letom 2020/2021 v tajništvu oddelka (Prošnjo za menjavo pošljite v oddelčno tajništvo prek e-pošte ali osebno (obrazec)) lahko le enkrat zamenjali zunanji in enkrat notranji izbirni predmet, v letniku, v katerega so vpisani, pri čemer so roki za spremembo naslednji:

 

 • do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;
 • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

 

Po poteku zgoraj navedenih rokov bodo morali študenti za zamenjavo zunanjega ali notranjega predmeta oddati prošnjo skladno z določili 33. člena Meril za obravnavo študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

_________

 

Predmete, ki jih Filozofska fakulteta ponuja, lahko do 15. 10. 2020 izbirajo tudi študenti magistrskih študijskih programov drugih visokošolskih zavodov. Glede prostih mest se pozanimajte v tajništvu oddelka, ki predmet ponuja in obenem v pregled predložite obrazec, nato pa se oglasite v Referatu za magistrski študij, kjer vam bomo obrazec ožigosali.

 

Obrazci:

Izbira predmetov na drugih visokošolskih zavodih za študente FF

Izbira predmetov na FF za študente drugih visokošolskih zavodov

 

Študent ima pravico opravljati izpite na študijskih programih, na katere je vpisan. Druge predmete lahko študenti opravljajo izven vpisanega študijskega programa, ki obsega 60 ECTS, le na podlagi pozitivno rešene prošnje. Obiskovanje organiziranih oblik dela in opravljanje obveznosti pri predmetu je plačljivo v skladu s cenikom (izvedba predmeta).

 

Izbira zunanjega izbirnega predmeta Študentsko tutorstvo in predmeta Koordiniranje študentskega tutorstva.

Predmet Študentsko tutorstvo lahko za izbirni predmet izberejo le študentje, ki so se prijavili na razpis in so prejeli obvestilo Komisjie za tutorstvo o izboru na enega izmed razpisanih mest tutorstva. Predmet Koordiniranje študentskega tutorstva pa lahko izberejo študentje, ki so bili izbrani na mesto oddelčnega koordinatorja.

Izbrani tutorji lahko predmet izberejo, če še niso uveljavili kreditnih točk na isti stopnji.

 

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

         

Obvestilo o piškotkih

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si