Back to top

 

Navodila in postopki

Študentske prošnje

Obvestilo za študente, ki odhajajo na študij v tujino

Digitalna identiteta (UL-ID)

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

Stroški zagovora magistrskega dela

Status študenta

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

Izpis

Sistematski pregledi

Navodila za oddajo zaključnega dela v VIS - preverjanje podobnosti vsebine

_________________________________

Študentske prošnje

Postopek, roki in navodila za oddajo prošenj so enaki, kot za študente dodiplomskega študija.

  

VRSTA PROŠNJE

OD

DO

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v zadnjem letniku in dodatnem letu

1.7.2020

15.8.2020

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov (1. in 2. letrnik prve stopnje in 1. letnik druge stopnje)

1.9.2020

18.9.2020

Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij

1.9.2020

18.9.2020

Prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami

1.9.2020

18.9.2020

Študenti 2. stopnje prošnje pošljejo na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, Ljubljana.

_________________________________

Obvestilo za študente, ki odhajajo na študij v tujino

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite  OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim. V obvestila so tudi povezave na ustrezne dokumente, ki jih boste potrebovali za urejanje dokumentacije pred odhodom na študij v tujino in po prihodu domov.

 

Več informacij je dostopnih tudi na spletni strani Mednarodne pisarne.

___

______________________________

Digitalna identiteta (UL-ID)

Študenti lahko digitalno identiteto UL-ID uporabljate za knjižnice, brezžično omrežje EDUROAM, spletne učilnice, ...

Več

_________________________________

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študenta v času študija:  

• uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),

• univerzitetna Prešernova nagrada,

• fakultetna Prešernova nagrada,

• sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),

• sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),

• tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.  

Za vse podatke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.  

Študent se za vpis v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V Referatu za magistrski študij (2. stopnje) odda obrazec »Vloga za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi« in priloži dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti drugostopenjskih študijskih programov oddati ob prijavi k zagovoru magistrskega dela. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

_________________________________

Stroški zagovora magistrskega dela

V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. 10. 2018 lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela, in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

 

Cena je objavljena v ceniku za posamezno študijsko leto.

__________________________________

 

Status študenta

Status študenta se pridobi z vpisom na redni oz. na izredni študij.

Študenti imajo tako na rednem kot na izrednem študiju pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, če niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oz. niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov (69. člen Zakona o visokem šolstvu).

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program oz. smer.

 

Status študenta preneha (70. člen ZVIS):

- študentu, ki zaključi študijski program 1. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;

- študentu, ki zaključi študijski program 2. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;

- študentu, ki zaključi študijski program 3. stopnje;

- če študent ne zaključi študija na študijskem programu 1. ali 2. stopnje v 12 mesecih (=dodatno leto) po zaključku zadnjega semestra (če je študent v času študija ponavljal ali spremenil študijski program, status preneha ob zaključku zadnjega semestra);

- če študent ne zaključi študija 2. stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;

- če študent ne zaključi študija 3. stopnje v s statutom predpisanem roku;

- če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik;

- če se izpiše;

- če je bil izključen.

 

Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov tudi podaljša, vendar samo 1x v času študija na posamezni stopnji. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

 

Podaljšanje  statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona). Več informacij je na voljo tukaj

 

_________________________________

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

Če ste študentsko izkaznico izgubili ali so vam jo ukradli, morate na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) zaprositi za izdajo nove.

Študenti, ki so izkaznico prejeli pred 1. 8. 2013, morajo najprej na Uradnem listu (Dunajska 167, Ljubljana) izvesti preklic študentske izkaznice in s potrdilom, ki ga prejmejo, v referatu naročiti izdelavo nove izkaznice.

Za študentske izkaznice, izdane po 1. 8. 2013, preklic v Uradnem listu ni več potreben.

Študent za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolni obrazec in ga odda v Referatu za magistrski študij (2. stopnja). Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom.

________________________________

Izpis

Če se želite izpisati iz Filozofske fakultete, to storite osebno na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) v času uradnih ur ali dokumentacijo pošljete po pošti. Za izpis potrebujete: študentsko izkaznico in obrazec za izpis, ki ga izpolnete in podpišete. V primeru vaše odsotnosti vas lahko izpiše oseba, ki jo pisno pooblastite.

_________________________________

Sistematski pregledi

Študenti boste o sistematskih pregledih obveščeni preko spletnih strani, oglasne deske referata in tudi preko elektronske pošte.

Zgibanka ZD

_________________________________

Navodila za oddajo zaključnega dela v VIS - preverjanje podobnosti vsebine

Obveščamo vas, da sta 1. 10. 2018 pričela veljati nova pravilnika glede zaključka študija na prvi in drugi stopnji (Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje in Pravilnik o zaključku študija na študijskih programih druge stopnje), ki prinašata nekaj novosti.

Največja sprememba se nanaša na področje oddaje zaključnega dela, ki je obravnavano v 5. poglavju pravilnikov. Študent mora  po prejemu informacije mentorja, mentorice, da je diplomsko/magistrsko delo ustrezno in primerno za zagovor, v študentski informacijski sistem oddati elektronsko obliko pisnega zaključnega dela. Vsako zaključno delo se namreč glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne zaključne naloge v študijski informacijski sistem in se izdela analiza. Tu so kratka navodila za študente glede oddajo zaključnega dela. Izčrpna navodila pa so na voljo tukaj. 

O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študent prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu. Več o celotnem postopku oddaje zaključnega dela v preverjanje si lahko preberete v Pravilniku o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.