Back to top

Pravilnik o izrednem študiju na 1. in 2. stopnji

 

1. člen

(Splošne določbe)

 

Ta pravilnik ureja:

  • obseg izvajanja programa za izredne študentke študija na 1. in 2. stopnji,
  • časovni razpored izvajanja in prestopne pogoje,
  • ponovni vpis izrednih študentk,
  • načine informiranja študentk o načinu izvajanja izrednega študija in
  • okvir financiranja izrednega študija.

 

Oddelek lahko razpiše izredni študij, kadar ima za to kadrovske in prostorske možnosti in kadar narava študija dovoljuje, da se del študija izvaja brez navzočnosti študentke, ne da bi trpela kvaliteta študija.

 

Oddelek lahko v razpisu določi, da se izredni študij ne bo izvajal, če se bo v 1. letnik vpisalo manj kot določeno število kandidatk.

 

Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. Izredna študentka mora opraviti vse obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija.

 

Študijski program (predmeti, predmetniki, vrste in število zahtevanih študijskih obveznosti) mora biti za redne in izredne študentke enak.

 

 

2. člen

(Občutljiva raba jezika)

 

 V pravilniku uporabljen ženski slovnični spol (študentka, učiteljica, itn.) se nanaša na kateri koli spol.

 

 

3. člen

(Organizacija in izvedba izrednega študija)

 

Oddelek, ki razpiše izredni študij, je dolžan organizirati njegovo izvajanje tako, da posebej organizirano pedagoško delo obsega najmanj 30 odstotkov pedagoškega dela za redne študentke, in sicer pri vsakem predmetu posebej, kadar je potrebno, pa tudi več. Določilo o najmanj 30 odstotni izvedbi študijskega programa kot organiziranega pedagoškega dela velja ne glede na število vpisanih.

 

S študijskim programom se organizacija in časovna razporeditev študijskega procesa (predavanja, seminarji in vaje) lahko prilagodita možnostim izrednih študentk, če narava študija to omogoča.

Ob izidu vsakoletnega razpisa za vpis mora biti v celoti znana izvedba programa za izredne študentke za razpisano študijsko leto, znani pa morajo biti tudi pogoji izvedbe celotnega izrednega študija na 1. in 2. stopnji za generacijo, na katero se nanaša razpis.

 

Organizacija in časovna razporeditev izvajanja predmetov na izrednem študiju se uredi z urnikom, praviloma v popoldanskem času in ob koncu tedna.

 

Urniki morajo biti za vsak letnik študija, v katerega so vpisane izredne študentke, izdelani pred pričetkom vpisa.

 

 

4. člen

(Izvajanje programa za 5 ali manj študentk)

 

Če je v posameznem letniku vpisanih 5 ali manj študentk, se pedagoško delo organizira v obliki konzultacij. Konzultacije so praviloma organizirane za celotno skupino.

 

Oddelek je dolžan izdelati individualne urnike konzultacij izrednega študija, ki obsegajo vsaj 30 odstotkov programa po posameznih predmetih glede na redni študij. Individualni urniki morajo biti izdelani in posredovani študentkam, informacijo o tem se posreduje tudi  Komisiji za dodiplomski in magistrski študij do 15. oktobra tekočega študijskega leta.

 

 

5. člen

(Prestopni pogoji)

 

Študentka izrednega študija se lahko vpiše v višji letnik na redni študij pod naslednjimi pogoji:

  • opravljene mora imeti vse pogoje za vpis v višji letnik;
  • število izrednih študentk, ki se lahko ob izpolnjevanju pogojev vpišejo v višji letnik rednega študija, je določeno z razliko med številom rednih študentk, vpisanih v prvi letnik, in številom rednih študentk, vpisanih v drugi oziroma višji letnik;
  • če je mest na rednem študiju manj kot študentk izrednega študija, ki izpolnjujejo vse pogoje za nadaljevanje študija kot študentke rednega študija, se jih za vpis v višji letnik rednega študija razvrsti po študijskem uspehu (povprečju ocen) iz dotedanjih letnikov izrednega študija.

 

 

6. člen

(Ponovni vpis)

 

Študentka lahko enkrat v času študija ponavlja letnik.

 

Če oddelek ne izvaja vpisa izrednega študija zaporedoma vsako leto, se lahko delo ponovno vpisane izredne študentke organizira z individualnim urnikom.

 

Natančne pogoje dinamike dela študentke, ponovno vpisane v letnik izrednega študija, predpiše oddelek.

 

7. člen

(Pravice izrednih študentk)

 

 

Izrednim študentkam morajo biti na voljo pogoji študija, ki so primerljivi s pogoji za redne študentke (npr. govorilne ure, konzultacije, študijska literatura, knjižnica, uradne ure pisarne, sodelovanje v študentskem svetu fakultete in pri delu sveta oddelka).

 

S pravili študija (vključno finančnimi) ter z okvirno dinamiko in načinom študija morajo biti kandidatke seznanjene pravočasno - ob prijavi na izredni študij.

 

Z načinom poteka izrednega študija v tekočem letniku (pogoji za prehod v višji letnik, pogoji za prehod iz izrednega v redni študij, informacije o dostopnosti pisarne, knjižnice, govorilne ure ...) morajo biti študentke seznanjene ob vpisu v tekoči letnik. To velja tudi za študijski urnik, razen v primeru, ko je vpisanih manj kot 5 študentk, ko so individualni urniki javno objavljeni.

 

8. člen

(Financiranje izrednega študija)

 

Najvišja šolnina ne sme preseči meje, ki jo vsako leto v ceniku postavi Upravni odbor Univerze v Ljubljani.

 

Šolnina se plača v celoti ob vpisu ali v dveh obrokih.

 

Študentki, ki ponavalja letnik študijskega programa, za katerega je plačala šolnino, se šolnina za ta letnik ponovno ne zaračuna.  

 

9. člen

(Prehodna/končna določba)

 

Ta pravilnik začne veljati dan za tem, ko ga na seji sprejme Senat Filozofske fakultete.

 

Prenovljen »Pravilnik o izrednem študiju na 1. in 2. stopnji« je sprejel Senat Filozofske fakultete dne 27. 5. 2003, 5. 6. 2013 in 28. 11. 2018.

 

 

 

Dekan Filozofske fakultete

 

Red. prof. dr. Roman Kuhar