Back to top

Seznam programov in projektov v letu 2013

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

 

Domači projekti 2013

 

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122400/

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.09-31.12.14

6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi

dr. J. Musek

01.01.09-31.12.13

6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. S. Jelenc Krašovec

01.01.13-31.12.15

6238

-

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.13-31.12.16

6251

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.09-31.12.14

6239

SEM

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.09-31.12.14

6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Ožbot

01.01.09-31.12.12

6243

-

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

ddr. R. Rizman

01.01.09-31.12.14

6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.09-31.12.13

6241

UL PEF

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. D. Plut

01.01.13-31.12.16

6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.09-31.12.14

6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.09-31.12.14

6246

-

P6-0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

dr. J. Rošker

01.01.09-31.12.13

6247

UP PEF

P6-0247

Arheologija

dr. M. Budja

01.01.09-31.12.13

6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.09-31.12.14

6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.09-31.12.13

6250

UM FF

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.09-31.12.14

6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.09-31.12.13

6253

UKC (N)

P6-0282

Predmet kot reprezentanca: okus, ugled, moč (Raziskave materialne kulture na Slovenskem)

dr. M. Kos Zabel (Katja Mahnič)

01.01.13-31.12.17

6255

Narodni muzej (N), IJS

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.09-31.12.14

6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122410/

Sodelujoči

J6-3622

Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji

dr. V. Gorjanc

01.05.10-30.04.13

6121

UKC, PK LJ

J6-3610

Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 1872

dr. L. Stefanija

01.05.10-30.04.13

6122

ZRC SAZU

J6-3603

Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in inovacijo

dr. J. Hoefler

01.05.10-30.04.13

6123

UM FF, PMMS

J5-4054

Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki temelji

dr. J. Musek

01.07.11-30.06.14

6500

IPSOS

J5-4075

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

dr. M. Antić Gaber

01.07.11-30.06.14

6501

UL PEF, MI

J6-4007

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

dr. B. Jezernik

01.07.11-30.06.14

6502

UL FDV, ZRC SAZU

J6-4081

Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika

dr. Š. Vintar

01.07.11-30.06.14

6503

ZRC SAZU

J6-4085

Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, pupulacije, paleogospodarstva in okolje

dr. M. Budja

01.07.11-30.06.14

6504

IJS

J6-4087

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih

dr. P. Štih

01.07.11-30.06.14

6505

ZRC SAZU, UL BF

J6-4088

Slovenska glasbena dela po 1918

dr. L. Stefanija

01.07.11-30.06.14

6506

ZRC SAZU

J5-4155

Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih

dr. Žumer

01.07.11-30.06.14

6507

NUK

J6-4016

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji

dr. D. Plut

01.07.11-30.06.14

6508

ZRC SAZU, GeoSZ, UL NTF

J7-4175

Struktura praznine

dr. M. Dolar

01.07.11-30.06.14

6509

ZRC SAZU, UL FKKT

J6-4201

Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom in sodobnostjo

dr. S. Žižek

01.07.11-30.06.14

6510

ZRC SAZU

J6-4210

Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

dr. B. Baskar

01.07.11-30.06.14

6511

ZRC SAZU

J6-4257

Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.07.11-30.06.14

6512

ZRC SAZU, PEI, UNG

J7-5553

Multimodalno preučevanje delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.08.13-31.07.16

6532

UKC

J6-5558

Junaki in slavne osebnosti v Sloveniji in Srednji Evropi

dr. B. Jezernik

01.08.13-30.09.16

6533

ZRC SAZU

J6-5557

Angažirana preteklost: socialnoantropološka analiza transformacij popularne glasbe na območju nekdanje Jugoslavije

dr. R. Muršič

01.08.13-30.09.16

6534

ZRC SAZU

Z6-4163

"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945-1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu

dr. D. Movrin

01.07.11-30.06.13

6513

-

Z6-5559

Jezikovni viri za slovenske učence japonskega jezika

dr. I. Srdanović

01.08.13-31.07.15

6535

-

L6-4042

Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev

dr. J. Škofič (Vera Smole)

01.07.11-30.06.14

6526

ZRC SAZU (N)

L6-4193

Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo tehnologij

dr. N. Berginc Logar (Vojko Gorjanc)

01.07.11-30.06.13

6517

FDV (N), Amebis, Pristop, Trojina, ZRC SAZU

J5-4281

RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu

dr. A. Istenič Starčič (Anja Podlesek)

01.07.11-30.06.14

6514

UP FVZ (N), PEI, UP PEF, UL FE, UL FGG,

J6-4132

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 1800-1991

dr. M. Zajc (Janez Cvirn)

01.07.11-30.06.14

6515

INZ (N), INV

J5-4230

Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti

dr. R. Salecl (Sašo Dolenc)

01.07.11-30.06.14

6516

Inst. krim. pri PF UL (N), UKC

J6-4245

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS

dr. M. Juvan (Miran Hladnik)

01.07.11-30.06.14

6518

ZRC SAZU (N)

J6-4310

Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve

dr. J. Fikfak (Jože Hudales)

01.07.11-30.06.14

6519

ZRC SAZU (N)

J6-4127

Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki

dr. A. Erjavec (Zdravko Kobe)

01.07.11-30.06.14

6520

ZRC SAZU (N)

J6-4095

Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije

dr. J. Dular (Biba Teržan)

01.07.11-30.06.14

6521

ZRC SAZU (N), NMS

J2-4180

Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij stavb in opreme

dr. P. Fajfar (M. Polič)

01.07.11-30.06.14

6522

UL FGG (N), ZAG

J6-4234

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

dr. J. Mlekuž (Dimitrij Mlekuž)

01.07.11-30.06.14

6523

ZRC SAZU (UN), INV

J6-4104

Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja)

dr. M. Kosi (Janez Mlinar)

01.07.11-30.06.14

6524

ZRC SAZU (N), ARS

J6-4138

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah

dr. M. Urbanc (Tatjana Resnik Planinc)

01.07.11-30.06.14

6525

ZRC SAZU (N)

J5-4080

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

dr. V. Hlebec (Sonja Kump)

01.07.11-30.06.14

6527

UL FDV (N), ZRC SAZU, UL FSD

J6-4329

Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

dr. Oto Luthar (Marta Verginella)

01.07.11-30.06.14

6528

ZRC SAZU (N)

J6-4015

Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj

dr. J. Kolenc (Marko Radovan)

01.07.11-30.06.14

6529

PEI (N), UP FHS

J2-5495

Merjenje psihofizičnih parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja

dr. J. Drnovšek (Anja Podlesek)

01.08.13-31.07.16

6536

UL FE (N)

J6-5560

Slovenska nacionalna identiteta v luči turističnega diskurza

dr. V. Mikolič (Ksenija Vidmar Horvat)

01.08.13-31.07.16

6537

UP (N)

J6-5564

Filozofija krize: ekonomija - politika - ekologija

dr. P. Klepec (Gregor Moder)

01.08.13-31.07.16

6538

SAZU (N)

J7-5569

Medsebojna povezanost usvajanja dvojine in usvajanja števil kot pokazatelj (ne)povezanosti jezika in mišljenja

dr. F. Marušič (Ljubica Marjanovič Umek)

01.08.13-31.07.16

6539

UNG (N)

 

Ciljnoraziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122420/

Sodelujoči

V4-1148

Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

dr. A. Udovč (Barbara Lampič)

01.10.11-30.09.13

6530

UL BF (N), ZRC SAZU

V7-1118

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

dr. Č. Rozman (Barbara Lampič)

01.10.11-30.09.13

6531

UM FKBV (N), ITR, Sončni vrt, UL EF, UM FOV

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Projekti ESF in ERC

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122430/

Sodelujoči

N6-0004

Continuity and Innovation in Prehistory. Case study on the area between the Alps and the Pannonian Plain 1300 - 600 BC

dr. L. Teržan

01.02.11-31.01.14

6132

-

N6-0018

Ženske in meje

dr. M. Verginella

01.09.13-31.08.16

6540

-

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-FR/12-13-PROTEUS-009

Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe francoskih govorcev

dr. M. Schlamberger Brezar

01.01.12-31.12.13

122704

FRANCIJA

BI-HR/12-13-020

Avditivni prostori nenavadnosti

dr. L. Stefanija

01.01.12-31.12.13

122704

HRVAŠKA

BI-JP/13-15-007

Duh v naravi: srečanja vzhodnih in zahodnih filozofskih pristopov

dr. O. Markič

01.04.13-31.03.14

122704

JAPONSKA

BI-ME/012-13-008

Prevajanje in tolmačenje v univerzitenih programih na področju bivše Jugoslavije

dr. V. Gorjanc

01.01.12-31.12.13

122704

ČRNA GORA

BI-ME/012-13-009

Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na primerih: naravni rezervat Crna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške Bistrice

dr. M. Ogrin

01.01.12-31.12.13

122704

ČRNA GORA

BI-MK/12-13-012

Fonetično-fonološke raziskave slovenskega in makedonskega jezika

dr. H. Tivadar

01.01.12-31.12.13

122704

MAKEDONIJA

BI-RS/12-13-012

Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih obmocij s Hrvaško in Madžarsko

dr. J. Zupancic

01.01.12-31.12.13

122704

SRBIJA

BI-RS/12-13-028

Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in odgovornost študentov in uciteljev

dr. J. Mažgon

01.01.12-31.12.13

122704

SRBIJA

BI-RS/12-13-014

Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja komunistične zapuščine / Izkušnja Slovenije in Srbije

dr. M. Ferenc

01.01.12-31.12.13

122704

SRBIJA

BI-RU/12-13-021

Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in ruski kulturi

dr. M. Javornik

01.01.12-31.12.13

122704

RUSIJA

BI-RU/12-13-020

Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave

dr. A. Derganc

01.01.12-31.12.13

122704

RUSIJA

BI-TR/11-13-004

Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v angleščini v Sloveniji in Turčiji

dr. I. Maver

01.01.11-31.12.13

122704

TURČIJA

BI-US/12-13-035

Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni

dr. G. Repovš

01.01.12-31.12.13

122704

ZDA

BI-US/12-13-036

Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v Sloveniji in medkulturna primerjava testnih rezultatov

dr. A. Podlesek

01.01.12-31.12.13

122704

ZDA

BI-US/13-14-036

Glavne analiticne metode glasbe: preglednice

dr. L. Stefanija

01.01.13-31.12.14

122704

ZDA

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

MU-PROM/13-006

TransTech13 - Translation Technologies Summer School

dr. Š. Vintar

01.09.13-08.09.13

6814

MU-PROM/13-014

16. Mednarodna šola za študente in mlade raziskovalce "Človek v svetu - svet v človeku. Aktualna problematika v filozofiji, sociologiji in psihologiji". Permska nacionalna raziskovalna univerza

dr. J. R. Močnik

24.10.13-28.10.13

6815

MU-PROM/13-007

Predstavitev dosežkov slovenske aplikativne antropologije v Amsterdamu na mednarodnem simpoziju Why the World Needs Anthropologists

dr. R. Muršič

29.11.13

6819

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Funkcionar

Trajanje

SM

MU-ZDR/13-1-B2-226

International Union of Ethnological and Anthropological Sciences (IUAES)

dr. R. Muršič

01.09.13-08.09.13

122703

MU-ZDR/13-1-B2-210

Evropska zveza za kitajske študije (EACS)

dr. N. Vampelj Suhadolnik

19.07.13-21.07.13

122703

MU-ZDR/13-1-B2-211

Evropsko združenje za azijsko umetnost in arheologijo (EAAA)

dr. N. Vampelj Suhadolnik

22.09.13-28.09.13

122703

MU-ZDR/13-1-B2-209

Conference Internationale permanente d'Instituts Universitaires de Traducteur (CUITI)

dr. V. Gorjanc

20.05.13-25.05.13

122703

MU-ZDR/13-1-B2-251

Comite international de paleographie latine (CIPL)

dr. N. Golob

10.09.13-13.09.13

122703

MU-ZDR/13-1-B2-216

Komise pro cirkevneslovanske slovniky pri Mezinarodnim komitetu slavistu

dr. P. Stankovska

23.08.2013

122703

MU-ZDR/13-1-B2-230

Asociacion para la Ensenanza del Espanol como Lengua Extranjera (ASELE)

dr. M. Šifrar Kalan

18.09.13-21.09.13

122703

Na vrh

Mednarodni projekti 2013

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

FP7-269849

IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste disposal

dr. M. Polič

01.01.11-31.12.13

6330

pdf

FP7-605140

PLATENSO - Building a platform for enchanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastrn Europe

dr. M. Polič

01.09.13-31.08.16

6342

pdf

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program: Marie Curie

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122601/

 

230679 RADIO-PAST

Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and valorise coplex archaelogical sites

dr. B. Slapšak

01.04.09-31.03.13

6327

pdf

GA_324508

Contributing the Preventive Archaeology: Innovativeness, Development and Presentatiion (CONPRA)

dr. P. Novaković

01.01.13-31.11.16

6338

pdf

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

2010-1486/001-001 CU7-MULT7

Archaeolandscapes Europe

dr. P. Novaković

15.09.10-14.09.15

6329

pdf

Crossing stages

Crossing stages

dr. M. Šabec

01.05.13-30.04.15

6344

pdf

EC 08 (2013-2014) - ORCIT IV

Online (open) Resources for Conference Interpreter Training IV - ORCIT IV

dr. V. Gorjanc

01.10.13-30.09.14

6346

pdf

EMCI 2012-2013

Quality assurance - European Masters in Conference Interpreting (QA EMCI)

dr. V. Gorjanc

01.10.12-30.09.13

6345

--

JUST/2010/AG/1549

EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings

mag. A. Maček

01.05.11-30.11.13

6333

pdf

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

ESS

Mladi raziskovalec iz gospodarstva:  Petra Vojaković

dr. L. Teržan

01.02.11 - 31.08.13

122610/
6331

-

ESS_31.8.2012

Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju

dr. K. Vidmar Horvat

01.11.12 - 31.08.14

122610/
6336

 

INTERREG - P.E.S.C.A.

P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava prehrana

dr. A. Podlesek

07.11.11 - 14.09.14

122630/
6332

pdf

AKS-2013-R-25 The birth of Korean as a written language - The origin and development of Chinese - borrowed writing system  Lee Yong 01.06.13 - 21.05.14

122630/
6341

 
 2012-4912/001-001 Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) dr. K. Vidmar Horvat 01.09.12 - 31.08.15 122630/
6337
 
No. 2012-0154/AO/ECVL/IPS Teaching and learning metods in initial vocational education and training:European trends and challenges dr. K. Skubic Ermenc  01.03.13-30.06.13

122640/
6339

 
 RG003-U-11 Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian Modernisation dr. J. Rošker  01.07.12-30.06.15 122640/
6334
 
EC / ECEC / 2013-22 Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL) dr. L. Marjanovič Umek 03.04.13-31.10.13

122640/
6340

 
12-HERA-JRP-CE-FP-091 ENTRANS: Encounters and Transformations in Iron Age Europe dr. M. Črešnar 30.09.13-29.09.16

122630/
6343

 

Na vrh

 

Tržni projekti 2013

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

430-144/2013-8

Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona

dr. M. Ogrin

10.04.13- 15.03.14

122720/
6812

Mestna občina Ljubljana

2411-10-100052

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa

dr. M. Ogrin

29.12.10-16.06.13

122710/
6487

Ministrstvo za okolje in prostor

PP - št.2

Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica

dr. B. Lampič

01.09.11-31.12.13

122720/
6716

Občina Brezovica

PP-2013-9

Izdelava poglavij Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt (OPN) občine Medvode

dr. B. Lampič

18.10.13-30.04.14

122730/
6821

Vanja Šendlinger s.p.

PP-2013-12

Izdelava poglavij Okoljskega poročila z dodatkom na presojo sprejemljivost vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja za OPN Tržič

dr. I. Mrak

24.09.12-30.11.13

122730/
6825

Vanja Šendlinger s.p.

PP-2013-11

Izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika in njihovo izobraževanje za uporabo jezikovnih virov

dr. M. Stabej

10.08.13-20.11.13

122720/
6824

SDJT

0207-1/2013-73

Dvosmerni angleško-slovensko-angleški prevod lestvic

dr. M. Ožbot

27.03.13-07.05.13

122720/
6811

URI-SOČA

87/2013-FF

Popravki transkripcij predavanj raziskovalnega projekta "transLectures: Transcription and Translation of Video Lectures

dr. A. Gruntar Jermol

09.07.13-10.12.13

122730/
6813

STAR prevajalske storitve

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11-01.01.15

122300/
6750

KS Poljanska dolina

Na vrh