Back to top

Seznam programov in projektov v letu 2012

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

 

Domači projekti 2012

 

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122400/

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.09-31.12.14

6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološke raziskave - osebnost, kognicija in odločanje v življenjski perspektivi

dr. J. Musek

01.01.09-31.12.13

6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - konceptualizacija znanja za trajnostni razvoj, razvoj človeških virov in socialno kohezivno družbo

dr. J. Kalin

01.01.09-31.12.12

6238

-

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.09-31.12.12

6251

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.09-31.12.14

6239

SEM

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.09-31.12.14

6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Ožbot

01.01.09-31.12.13

6243

-

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

ddr. R. Rizman

01.01.09-31.12.14

6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.09-31.12.13

6241

UL PEF

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. D. Plut

01.01.09-31.12.12

6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.09-31.12.14

6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.09-31.12.14

6246

-

P6-0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

dr. J. Rošker

01.01.09-31.12.13

6247

UP PEF

P6-0247

Arheologija

dr. M. Budja

01.01.09-31.12.13

6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.09-31.12.14

6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.09-31.12.13

6250

UM FF

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.09-31.12.14

6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.09-31.12.13

6253

UKC (N)

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.09-31.12.14

6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122410/

Sodelujoči

J6-2009

Slovensko prevodoslovje - viri in raziskave

dr. Š. Vintar

01.05.09-30.04.12

6113

IJS

J6-2192

Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem

dr. Š. Vintar

01.05.09-30.04.12

6114

UL PF, IK pri PF

J6-2226

Filozofska relevantnost smrti in umiranja

dr. M. Milčinski

01.05.09-30.04.12

6115

-

J6-2255

Semantika mita v latinskih in romanskih književnostih

dr. M. Marinčič

01.05.09-30.04.12

6116

-

J6-2273

Primerjalna analiza antropologije v evropskem raziskovalnem prostoru: preteklost, sedanjost in prihodnost

dr. R. Muršič

01.05.09-30.04.12

6117

-

J5-2038

Vloga osebnosti v razvoju psihosocialnega prilagajanja

dr. M. Zupančič

01.05.09-30.04.12

6110

UL FSP

J5-2074

Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki

dr. M. Antić Gaber

01.05.09-30.04.12

6111

UL FDV

J5-2233

Sociokulturno okolje kot kontekst razvoja otroškega govora in zgodnje pismenosti

dr. U. Fekonja Peklaj

01.05.09-30.04.12

6112

UL PEF

J6-3622

Tolmačenje za potrebe zdravstva v Sloveniji

dr. V. Gorjanc

01.05.10-30.04.13

6121

UKC, PK LJ

J6-3610

Glasbenoestetsko ozadje ljubljanskega koncertnega življenja v 19. stoletju: od 1794 do 1872

dr. L. Stefanija

01.05.10-30.04.13

6122

ZRC SAZU

J6-3603

Slikarstvo in kiparstvo okoli leta 1400 severno in južno od Alp: med tradicijo in inovacijo

dr. J. Hoefler

01.05.10-30.04.13

6123

UM FF, PMMS

J5-4054

Generalni faktor osebnosti: njegov psihološki pomen, psihosocialni korelati in biološki temelji

dr. J. Musek

01.07.11-30.06.14

6500

IPSOS

J5-4075

Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki

dr. M. Antić Gaber

01.07.11-30.06.14

6501

UL PEF, MI

J6-4007

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

dr. B. Jezernik

01.07.11-30.06.14

6502

UL FDV, ZRC SAZU

J6-4081

Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika

dr. Š. Vintar

01.07.11-30.06.14

6503

ZRC SAZU

J6-4085

Arheologije lovcev, poljedelcev in metalurgov: kulture, pupulacije, paleogospodarstva in okolje

dr. M. Budja

01.07.11-30.06.14

6504

IJS

J6-4087

Človek, narava in okolje med severnim Jadranom in vzhodnimi Alpami v predmodernih obdobjih

dr. P. Štih

01.07.11-30.06.14

6505

ZRC SAZU, UL BF

J6-4088

Slovenska glasbena dela po 1918

dr. L. Stefanija

01.07.11-30.06.14

6506

ZRC SAZU

J5-4155

Vizualizacija v bibliografskih informacijskih sistemih

dr. Žumer

01.07.11-30.06.14

6507

NUK

J6-4016

Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji

dr. D. Plut

01.07.11-30.06.14

6508

ZRC SAZU, GeoSZ, UL NTF

J7-4175

Struktura praznine

dr. M. Dolar

01.07.11-30.06.14

6509

ZRC SAZU, UL FKKT

J6-4210

Nova definicija javnosti. Koncept javnosti med razsvetljenstvom, nemškim idealizmom in sodobnostjo

dr. S. Žižek

01.07.11-30.06.14

6510

ZRC SAZU

J6-4210

Strategije razvoja na sodobnih družinskih kmetijah

dr. B. Baskar

01.07.11-30.06.14

6511

ZRC SAZU

J6-4257

Vloga ženskih migracij in migrantk v konstrukciji slovenske nacionalne identitete od nacionalne do postnacionalne dobe: primerjalni slovenski, evropski in globalni vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.07.11-30.06.14

6512

ZRC SAZU, PEI, UNG

Z6-3661

Festivali skozi pogled kulturne antropologije: vloga novih festivalov pri ustvarjanju lokalnosti

dr. M. Kozorog

01.05.10-30.04.12

6124

-

Z6-3668

Jezikovno-neodvisne metode za avtomatsko gradnjo semantičnih leksikonov s pomočjo primerljivih korpusov

dr. D. Fišer

01.05.10-30.04.12

6125

-

Z6-4163

"Kaj ima socializem od latinščine?" - Slovenska klasična tradicija in razredni boj (1945-1990) v jugoslovanskem in srednjeevropskem kontekstu

dr. D. Movrin

01.07.11-30.06.13

6513

-

J5-2166

Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji

dr. V. Hlebec (Sabina Jelenc Krašovec)

01.05.09-30.04.12

6118

UL FDV (N)

L5-2051

Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po poškodbi

dr. M. Tušak (Robert Masten)

01.05.09-30.04.12

6119

UL FSP (N), UKC

L6-2309

Maneverska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990

dr. D. Guštin (Božo Repe)

01.05.09-30.04.12

6120

INZ (N), UL FDV

L6-4042

Materialna kulturna dediščina v slovenskih narečjih: geolingvistična predstavitev

dr. J. Škofič (Vera Smole)

01.07.11-30.06.14

6526

ZRC SAZU (N)

L6-4193

Terminološke baze podatkov kot osnova strokovnih znanj: model za sistematizacijo tehnologij

dr. N. Berginc Logar (Vojko Gorjanc)

01.07.11-30.06.13

6517

FDV (N), Amebis, Pristop, Trojina, ZRC SAZU

J5-4281

RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu

dr. A. Istenič Starčič (Anja Podlesek)

01.07.11-30.06.14

6514

UP FVZ (N), PEI, UP PEF, UL FE, UL FGG,

J6-4132

Zgodovina upravnih meja in mejnosti: slovensko-hrvaška meja 1800-1991

dr. M. Zajc (Janez Cvirn)

01.07.11-30.06.14

6515

INZ (N), INV

J5-4230

Pravo in možgani - kriminološka, filozofska in psihoanalitična dognanja o subjektu v dobi nevro-znanosti

dr. R. Salecl (Sašo Dolenc)

01.07.11-30.06.14

6516

Inst. krim. pri PF UL (N), UKC

J6-4257

Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z GIS

dr. M. Juvan (Miran Hladnik)

01.07.11-30.06.14

6518

ZRC SAZU (N)

J6-4310

Triglavski narodni park: dediščine, akterji, strategije, vprašanja, rešitve

dr. J. Fikfak (Jože Hudales)

01.07.11-30.06.14

6519

ZRC SAZU (N)

J6-4127

Problem aisthesis v filozofiji, psihoanalizi in politiki

dr. A. Erjavec (Zdravko Kobe)

01.07.11-30.06.14

6520

ZRC SAZU (N)

J6-4095

Družbena razslojenost in kulturne identitete v železni dobi na ozemlju Slovenije

dr. J. Dular (Biba Teržan)

01.07.11-30.06.14

6521

ZRC SAZU (N), NMS

J2-4180

Razvoj praktične metode za oceno potresnega tveganja konstrukcij stavb in opreme

dr. P. Fajfar (M. Polič)

01.07.11-30.06.14

6522

UL FGG (N), ZAG

J6-4234

Zamišljena materialna kultura. O širjenju nacionalizma v družbi materialne kulture

dr. J. Mlekuž (Dimitrij Mlekuž)

01.07.11-30.06.14

6523

ZRC SAZU (UN), INV

J6-4104

Slovenski toponimi v prostoru in času (Historična topografija Slovenije od srednjega veka do 19. stoletja)

dr. M. Kosi (Janez Mlinar)

01.07.11-30.06.14

6524

ZRC SAZU (N), ARS

J6-4138

Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah

dr. M. Urbanc (Tatjana Resnik Planinc)

01.07.11-30.06.14

6525

ZRC SAZU (N)

J5-4080

Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji

dr. V. Hlebec (Sonja Kump)

01.07.11-30.06.14

6527

UL FDV (N), ZRC SAZU, UL FSD

J6-4329

Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk

dr. Oto Luthar (Marta Verginella)

01.07.11-30.06.14

6528

ZRC SAZU (N)

J6-4015

Antropološki vidiki neformalnega pridobivanja znanj

dr. J. Kolenc (Marko Radovan)

01.07.11-30.06.14

6529

PEI (N), UP FHS

 

Ciljnoraziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122420/

Sodelujoči

V1-1088

Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije

dr. M. Špes

01.10.10-30.09.12

6126

UM FF, IZVRS, UL FGG

V5-1014

Potenciali dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju

dr. I. Potočnik

01.10.10-30.09.12

6127

UL BF

V4-1063

Parametri trajnostnega razvoja kmetijstva

dr. R. Erker Slabe (Barbara Lampič)

01.10.10-30.09.12

6128

IER (N), KIS, UL FU

V5-1027

Odnos do znanja v družbi znanja

dr. A. Gril (Maja Zupančič)

01.10.10-30.09.12

6129

PEI (N)

V5-1026

Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov

dr. M. Valenčič Zuljan (Ljubica Marjanovič Umek)

01.10.10-30.09.12

6130

UL PEF (N), UP PEF, UM FF

V5-1029

Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula

dr. M. Cencič (Eva Dolar Bahovec)

01.10.10-30.09.12

6131

UL PEF (N), UP FHŠ, UP FM, UP ZRS, UL PEF, UIRS

V4-1148

Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

dr. A. Udovč (Barbara Lampič)

01.10.11-30.09.13

6530

UL BF (N), ZRC SAZU

V7-1118

Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji

dr. Č. Rozman (Barbara Lampič)

01.10.11-30.09.13

6531

UM FKBV (N), ITR, Sončni vrt, UL EF, UM FOV

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Projekti ESF in ERC

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122430/

Sodelujoči

N6-0004

TIP - Tradicija in inovativnost v prazgodovini - Primer območja med Alpami in Panonsko nižino v obdobju 1300 - 600 pr. n. š.

dr. L. Teržan

01.02.11-31.01.14

6132

-

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AT/11-12/016

Vplivi angleške književnosti v habsburškem kulturnem kontekstu v slovenskih in avstrijskih deželah

dr. I. Maver

01.01.11-31.12.12

122704

AVSTRIJA

BI-AT/11-12-009

Predstave o odraslosti in osamosvajanje na prehodu v odraslost v Avstriji in Sloveniji

dr. M. Zupančič

01.01.11-31.12.12

122704

AVSTRIJA

BI-BE/11-12-V-005

Dejavniki razvoja turizma na kmetiji: primerjava med Slovenijo in Valonijo

dr. I. Potočnik Slavič

01.01.11-31.12.12

122704

BELGIJA

BI-BG/11-12-005

Elektronska podatkovna baza ter primerjalne in kontranstivne raziskave slovenskih in bolgarskih narečij

dr. V. Smole

01.01.11-31.12.12

122704

BOLGARIJA

BI-FI/11-12-006

Tolmačenje v javnem sektorju v Sloveniji in na Finskem

dr. V. Gorjanc

01.01.11-31.12.12

122704

FINSKA

BI-FI/11-12-008

Evropska javna sfera in množični mediji: interkulturno in transkulturno raziskovanje možnosti in dilem oblikovanja evropske javnosti

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.11-31.12.12

122704

FINSKA

BI-FR/11-12-PROTEUS-001

Obseg Würmske poledenitve na območju slovenskega gorskega sveta: primer Bohinja, porečja Tržiške Bistrice (Karavanke) in doline Kamniške Bistrice (Kamniško – Savinjske Alpe)

dr. I. Mrak

01.01.11-31.12.12

122704

FRANCIJA

BI-FR/12-13-PROTEUS-009

Oblikovanje slovnice slovenskega jezika za potrebe francoskih govorcev

dr. M. Schlamberger Brezar

01.01.12-31.12.13

122704

FRANCIJA

BI-HR/12-13-020

Avditivni prostori nenavadnosti

dr. L. Stefanija

01.01.12-31.12.13

122704

HRVAŠKA

BI-JP/12-14-005

Japonski jezik v Sloveniji: jezikoslovni in prevodoslovni problemi

dr. C. Shigemori Bučar

01.04.12-31.03.13

122704

JAPONSKA

BI-ME/012-13-008

Prevajanje in tolmačenje v univerzitenih programih na področju bivše Jugoslavije

dr. V. Gorjanc

01.01.12-31.12.13

122704

ČRNA GORA

BI-ME/012-13-009

Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij na primerih: naravni rezervat Crna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške Bistrice

dr. M. Ogrin

01.01.12-31.12.13

122704

ČRNA GORA

BI-MK/12-13-012

Fonetično-fonološke raziskave slovenskega in makedonskega jezika

dr. H. Tivadar

01.01.12-31.12.13

122704

MAKEDONIJA

BI-NO/11-12-008

Analiza in razvoj družine modelov FZBZ

dr. M. Žumer

01.01.11-31.12.12

122704

NORVEŠKA

BI-RS/12-13-012

Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih obmocij s Hrvaško in Madžarsko

dr. J. Zupancic

01.01.12-31.12.13

122704

SRBIJA

BI-RS/12-13-028

Zagotavljanje kakovosti univerzitetnega študija: vloga in odgovornost študentov in uciteljev

dr. J. Mažgon

01.01.12-31.12.13

122704

SRBIJA

BI-RS/12-13-014

Problematika raziskovanja, soočenja in vrednotenja komunistične zapuščine / Izkušnja Slovenije in Srbije

dr. M. Ferenc

01.01.12-31.12.13

122704

SRBIJA

BI-RU/12-13-021

Sistemskost in nesistemskost v razvoju narativov v slovenski in ruski kulturi

dr. M. Javornik

01.01.12-31.12.13

122704

RUSIJA

BI-RU/12-13-020

Ruščina-slovenščina: kontrastivne in aplikativne jezikoslovne raziskave

dr. A. Derganc

01.01.12-31.12.13

122704

RUSIJA

BI-TR/11-13-004

Raziskovanje in poučevanje postkolonialnih književnosti v angleščini v Sloveniji in Turčiji

dr. I. Maver

01.01.11-31.12.13

122704

TURČIJA

BI-US/09-12-025

Konceptualni modeli tematskih relacij

dr. M. Žumer

01.07.09-30.06.12

122704

ZDA

BI-US/11-12-022

Razvoj osebnosti pri normativnih otrocih in otrocih s posebnimi potrebami

dr. M. Zupančič

01.01.11-31.12.12

122704

ZDA

BI-US/11-12-027

Socialni in prostorski kapital narodnih manjšin v Sloveniji in sosedstvu

dr. J. Zupančič

01.01.11-31.12.12

122704

ZDA

BI-US/12-13-035

Delovni spomin in izvršilni procesi v zdravju in bolezni

dr. G. Repovš

01.01.12-31.12.13

122704

ZDA

BI-US/12-13-036

Validacija Exnerjevega sistema ocenjevanja za Rorschachov test v Sloveniji in medkulturna primerjava testnih rezultatov

dr. A. Podlesek

01.01.12-31.12.13

122704

ZDA

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

MU-PROM/12-036

Mednarodni simpozij: Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki: predstavitev rezultatov projekta

dr. M. Antić Gaber

06.12.2012

6806

 

Uveljavljeni raziskovalci iz tujine

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

5100-17/2011-31

Uveljavljeni raziskovalec iz tujine Metka Zupančič

dr. M. Schlamberger Brezar

01.01.12-31.12.12

122703

 

Znanstveni sestank

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

E6-4580

2. Mednarodni simpozij Oddelka za azijske in afriške študije FF UL: Izboljšanje komunikacije

dr. C. Shigemori Bučar

14.03.12-16.03.12

6721

E6-4578

Spremembe epohalnih paradigem in njihov vpliv na angleške študije

dr. S. Komar

10.05.12-12.05.12

6722

E6-4584

Odprta vprašanja fonetike in fonologije v slovanskih jezikih

dr. H. Tivadar

16.02.12-17.02.12

6723

E6-4561

Narodne dame in narodni heroji: Posamezniki, ki so zaznamovali Slovenijo kot del srednjeevropskega kulturnega prostora

dr. B. Jezernik

23.05.12-26.05.12

6724

E6-4562

Izzivi spremenjenih jezikovnih situacij v slovanskem svetu

dr. V. Gorjanc

07.06.12-09.06.12

6725

E5-4542

Medgeneracijska solidarnost in izobraževanje starejših v skupnosti

dr. T. Kogovšek

19.09.12-21.09.12

6726

E7-4598

19. Neolitski Seminar - Spreminjanje paradigm v arheologiji: meddisciplinarne študije evrazijske prazgodovine

dr. M. Budja

08.11.12-10.11.12

6727

E6-4576

Slovenska dramatika

dr. M. Pezdirc Bartol

15.11.12-17.11.12

6728

E7-4595

Turizem na kmetiji: razvojni potenciali in dileme

dr. I. Potočnik Slavič

14.06.12-16.06.12

6729

P1/12

Serija okroglih miz: DELAMO PRIHODNOST V LJUBLJANI

dr. D. Mandelc

01.01.12-30.09.12

122720/6719

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Funkcionar

Trajanje

SM

MU-ZDR/12-1-B2-008

International Council for traditional Music (ICTM)

dr. S. Pettan

07.08.12-12.08.12

122703

MU-ZDR/12-1-B2-021

Mednarodni slavistični kongres: Etnolingvistika. Onomastika. Etimologija

dr. M. Mencej

11.09.2012

122703

MU-ZDR/12-1-B2-032

European Society for the Study of English (ESSE)

dr. S. Komar

02.09.12-05.09.12

122703

MU-ZDR/12-1-B2-041

Comite international de paleographie latine (CIPL)

dr. N. Golob

24.02.12-25.02.12

122703

MU-ZDR/12-1-B2-063

Conference Internationale permanente d'Instituts Universitaires de Traducteur (CIUTI)

dr. V. Gorjanc

21.05.12-23.05.12

122703

MU-ZDR/12-1-B2-070

Komise pro cirkevneslovanske slovniky pri Mezinarodnim komitetu slavistu

dr. P. Stankovska

25.09.12-27.09.12

122703

Na vrh

Mednarodni projekti 2012

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

FP7-269849

IPPA - Implementing public participation approaches in radiactive waste disposal

dr. M. Polič

01.01.11-31.12.13

6330

pdf

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program: Marie Curie

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122601/

 

PIRG02-GA-2007-224432

Divine pairs in RV: Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and stylistic expressions of dual deities in the Rgveda

dr. M. Zorman

01.09.08-31.08.12

6300

-

230679 RADIO-PAST

Radiography of the past. Integrated non-destructive approaches to understand and valorise coplex archaelogical sites

dr. B. Slapšak

01.04.09-31.03.13

6327

pdf

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

2010-1486/001-001 CU7-MULT7

Archaeolandscapes Europe

dr. P. Novaković

15.09.10-14.09.15

6329

pdf

EMCI 2012-2013

Quality assurance - European Masters in Conference Interpreting (QA EMCI)

dr. V. Gorjanc

01.10.12-30.09.13

6345

--

JUST/2010/AG/1549

EULITA II - TRAFUT: Training for Future: Implementing the directive on the Rights to Interpretation and Translation in Criminal Proceedings

mag. A. Maček

01.05.11-30.11.13

6333

pdf

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

5440-23/2012/49

Znanje za prihodnost: Nova generacija raziskovalcev ved o življenju

dr. K. Vidmar Horvat

01.11.12 - 31.08.14

122610/
6336

 

101/2011

ESS MR iz gospodarstva: Petra Vojaković

dr. P. Novaković

01.02.11-31.08.13

122610/
6331

 

C2130-12G400177 INTERREG

P.E.S.C.A. - Program čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 - Zdrava prehrana

dr. A. Podlesek

07.11.11 - 14.09.14

122630/
6332

pdf

 2012-4912/001-001 Integration of Europe: Past views and future visions (VIVE) dr. K. Vidmar Horvat 01.09.12 - 31.08.15 122630/
6337
 
 RG003-U-11 Taiwanese Modern Confucians and their Philosophical Contribution to Asian Modernisation dr. J. Rošker  01.07.12-30.06.15 122640/
6334
 
PP-3-2012 Organizing the collection of Slovene handwriting samples among native Slovene speakers dr.D. Fišer 14.06.12-15.06.12 122640/
6335
 

Na vrh

 

Tržni projekti 2012

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

2411-10-100052

Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa

dr. M. Ogrin

29.12.10-16.06.13

122710/
6487

MOP

PP - št.2

Izdelava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje za potrebe izdelave občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Brezovica

dr. B. Lampič

01.09.11-31.12.13

122720/
6716

Občina Brezovica

160/2013-FF (PP-2013-12)

Izdelava poglavij Okoljskega poročila z dodatkom na presojo sprejemljivost vplivov izvedbe plana in posegov v naravo na varovana območja za OPN Tržič

dr. I. Mrak

24.09.12-30.11.13

122730/
6825

Vanja Šendlinger s.p.

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11-01.01.15

122300/
6750

KS Poljanska dolina

3311-04-813009 aneks št.5/2008

Razvijanje CAT orodij pri izdelavi rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja in preverjanje učinkovitosti sodobnih informacijskih sistemov v procesih

dr. M. Javornik

01.01.08-31.12.13

122740/
6702

ARRS

2415-10-000653/0

RAZISKAVE SARTRE 4

dr. M. Polič

17.05.10-31.05.12

122710/
6464

Ministrstvo za promet

PP-2-2012

Izdelava Navodil ukrepov za prebivalce, če opazijo kakršnekoli spremembe na področju vodnih objektov ter navodila ukrepov, če pride do porušitve (za projekt:

dr. M. Polič

01.11.11-15.11.12

122720/
6730

Zavod za gradbeništvo Slovenije

4300-04/2011-7

Zasnova sprehajalne poti na relaciji naselje Zgornje Jezersko - Planšarsko jezero v projektu Nature Experience

dr. K. Natek

18.11.11-29.02.12

122720/
6718

Občina Jezersko

307/31-2012

Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih

dr. S. Kump

01.01.12-31.12.12

122720/
6810

Pedagoški inštitut

350-0003/2009-34

Izdelava katastra zemeljskih plazov, hudournikov in snežnih plazov v občini Tržič

dr. I. Mrak

03.01.12-30.04.12

122720/
6717

Občina Kamnik

9K-140/12-B114/178A; 9K-167/12-B114/177A; 9K-088/14-B114/182B

Izdelava ocene psihosocialnih vidikov izgradnje prenosnega plinovoda M9 Lendava-Kidričevo; Izdelava elaborata z oceno psihosocialnih vidikov izgradnje

dr. M. Polič

30.07.12-31.12.14

122720/
6803

IBE

3330-12-844006

Socialni položaj samozaposlenih v kulturi in predlogi za njegovo izboljšanje s poudarkom na temi Preživetvene strategije na področju vizualnih umetnosti

dr. M. Polič

06.08.12-30.10.12

122710/
6802

Ministrstvo za kulturo

2334-12-600020

Izdelava projektne naloge Razvoj kazalcev okolja v Sloveniji - površje

dr. B. Lampič

13.09.12-20.11.12

122710/
6805

MOP

3330-12-784013

Jezikovnotehnološko izobraževanje učiteljev

dr. V. Gorjanc

14.09.12-20.11.12

122710/
6807

MIZKŠ

PP-4-2012 (št. 148/2012-FF)

Izdelava nacionalne analize energetskih potecialov degradiranih površin v republiki Sloveniji

dr. B. Lampič

09.10.12-22.10.12

122720/
6809

Mestna občina Velenje

Na vrh