Back to top

Podoktorski raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra Z6-8252
Naziv projekta Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz
Obdobje 1.5.2017 - 30.04.2020
Letni obseg 1 FTE
Vodja dr. Brina Škvor Jernejčič
Veda Humanistične vede / Arheologija
Vsebinski opis projekta  

V predlagani raziskavi preučujemo pogrebne običaje bronasto- in železnodobnih skupnosti živečih na jugovzhodnoalpskem prostoru in vzroke ter dejavnike za njihove spremembe skozi prostor in čas. Z natančno analizo pogrebnih običajev v preteklosti lahko namreč do neke mere rekonstruiramo materialni pa tudi nesnovni svet prazgodovinskih skupnosti, ki so živele v času 2. in 1. tisočletja pr. n. št. Predlagana raziskava izhaja iz predpostavke, da so bili pogrebni običaji že v prazgodovinskih obdobjih pomemben kazalec identitete posameznika in njegove skupnosti. Spremembe v pogrebnih običajih bi potemtakem lahko razumeli, kot odraz sprememb v prepričanjih, vrednotah in tradiciji teh skupnosti. Z uporabo arheoloških podatkov in metodoloških pristopov v kombinaciji z rezultati naravoslovnih analiz želimo podati nove interpretacije, ne samo v zvezi z dejavniki in vzroki tovrstnih sprememb, temveč tudi njihovim potencialnim vplivom in posledicami na tvorjenje in preoblikovanje identitet prazgodovinskih družb. Raziskava bo ponudila nove vidike zastavljene problematike in bo komplementarna s študijami, ki na podlagi arheoloških virov osvetljujejo vedenja o družbenih strukturah prazgodovinskih skupnosti, njihovo gospodarsko, poselitveno in paleodemografsko dinamiko.

Slika 1
Sl. 1 Tloris plane nekropole v Tolminu z žganimi grobovi vs. prazgodovinske gomile – pogrebna obeležja železnodobnih skupnosti še dandanes sooblikujejo krajino; naselbina na Molniku pri Ljubljani s pripadajočim gomilnim grobiščem na Grmadi (tloris izdelala M. Vinazza; po Svoljšak, Pogačnik 2001; Tecco Hvala et al. 2017).
 

Programsko delo je razdeljeno na dva poglavitna vsebinska sklopa, ki se med seboj ločita glede vrsto podatkov: v I. sklopu gre za analizo že objavljenih in novih arheoloških podatkov, v II. sklopu pa za interpretacijo rezultatov naravoslovnih analiz v kombinaciji z arheološkimi analizami. Da bi dosegli pričakovane rezultate, bo najprej dopolnjen digitalni katalog grobišč. Ker želimo s predlagano raziskavo pridobiti tudi nove informacije, bodo uporabljeni različni metodološki pristopi – izbrane žare iz novomeških grobišč bodo dokumentirane z računalniško tomografijo (MDCT) in nato natančno izkopane. Kostni ostanki iz grobišča Dobova in Mengeš bodo analizirani z modernimi antropološkimi analizami, prav tako bodo analizirani živalski ostanki iz grobiščnih kontekstov. Tezo, da so spremembe v načinu pokopa povezane tudi z mobilnostjo ali migracijo posameznikov ali skupin, želimo preveriti z inovativnimi, neodvisnimi naravoslovnimi analizami stabilnih izotopov (87Sr/86Sr). V ta namen bodo vzorčene človeške kosti z Roj pri Orlah in Mengša iz sočasnih žganih in skeletnih grobov. Poleg teh novih podatkov bodo arheološko ovrednotena nekatera še neobjavljena grobišča, na primer grobišča iz Mengša. Narejena bo sinteza načina pokopa, pogrebne arhitekture in pogrebnih običajev grobišč z Gorenjske. Prav tako bo podana primerjalna analiza in interpretacija pogrebnih običajev v Novem mestu, Ljubljani in na Molniku – treh ključnih najdišč za razumevanje sprememb v pogrebnem ritualu v času prehoda bronaste v zgodnjo železno dobo. Na podlagi vseh podatkov želimo podati poizkus rekonstrukcije pogrebnih običajev znotraj lokalnih skupnosti in širše v okviru fenomena kulture žarnih grobišč in transformaciji te-leh v zgodnji železni dobi.

Slika 2

Sl. 2 Prestižni pridatki – bimetalni meč, železna sulična ost in glinen krater uvožen iz južne Italije iz enega starejših skeletnih grobov pod gomilo na Slovenskem iz Loke pri Črnomlju (Dular 1983; Frelih 1987-91; Teržan 2015).

Faze projekta in njihova realizacija  

I. sklop

Izdelava digitalnega kataloga grobišč iz pozne bronaste in zgodnje železne dobe
Vzorčenje organskih ostankov za naravoslovne analize iz izbranih najdišč
MDCT in mikro-izkopavanje izbranih žar iz Novega mesta
Revizija arhivskih virov in gradiva iz grobišč v Mengšu
Risanje, izdelava kataloga predmetov, arheološka analiza grobišča v Mengšu
Antropološke analize kostnih ostankov iz Dobove in Mengša
Arheozoološke analize živalskih ostankov iz izbranih grobišč (Gorenjska, Dolenjska)
Analize stabilnih izotopov (87Sr/86Sr) iz izbranih najdbišč
 

II. sklop

Dopolnitev digitalnega kataloga grobišč z rezultati arheoloških in naravoslovnih analiz
Klasifikacija posameznih grobnih praks, kartiranje
Poizkus rekonstrukcije pogrebnih običajev na primeru grobišča v Dobovi in Mengšu
Primerjalna analiza in interpretacija pogrebnih običajev v Novem mestu, Ljubljani in na Molniku
Poizkus rekonstrukcije pogrebnih običajev v okviru fenomena kulture žarnih grobišč in transformaciji te-leh v zgodnji železni
Revizija končnega besedila za objavo
 

Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.