Back to top

Projekt strukturnega sklada

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ime projekta Bralna pismenost in razvoj slovenščine
Kratica projekta OBJEM
Šifra projekta 5442/138/2016/62
Obdobje 4. 11. 2016 - 30. 6. 2022
Koordinator projekta Zavod RS za šolstvo
Spletna stran projekta

Vodja projekta na UL FF prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
Projektna skupina
  • prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek
  • red. prof. dr. Vlasta Zabukovec
  • red. prof. dr. Polona Vilar
  • izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj
  • asist. Kaja Hacin Beyazoglu
Kratek opis projekta

Projekt OBJEM poteka v sklopu razpisa: »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« v sklopu 1: Sporazumevalna zmožnost: bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost, točneje sklop 1.1. Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Oblikovan akronim projekta je OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

V projektu OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika so vključena štiri vsebinska področja:

  • bralna pismenost in razvoj slovenščine,
  • razvoj ocenjevalnih pripomočkov za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ,
  • slovenščina kot drugi jezik in
  • šolska knjižnica.

Raziskovalke s Katedre za razvojno psihologijo Oddelka za psihologijo FF UL, ki sodelujejo v projektu OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine kot učnega jezika, so v okviru projekta vključene v drugo vsebinsko področje – razvoj ocenjevalnih pripomočkov za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ. Njihova glavna raziskovalna dejavnost je razvoj ocenjevalnih pripomočkov za prepoznavanje ravni zgodnje pismenosti otrok v predšolskem obdobju.

Raziskovalke bodo v projektu oblikovale Lestvice zgodnje pismenosti in Preizkus za ocenjevanje besednjaka otrok v zgodnjem otroštvu. Lestvice zgodnje pismenosti bodo zasnovane kot presejalni preizkus, ki bo strokovnim delavcem v vrtcu omogočil prvo prepoznavo otrok, pri katerih se pojavljajo posebnosti na področju predbralnih in predpisalnih spretnosti ter jim hkrati omogočal načrtovanje dela v vrtčevskem oddelku na področju zgodnje pismenosti. Preizkus za ocenjevanje besednjaka otrok bo oblikovan kot razvojni preizkus, s katerim bodo psihologi lahko individualno ocenjevali besednjak otrok, starih od dve do sedem let, in sicer na ravni razumevanja besed.

Finančna podpora Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.