Back to top

Temeljni raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J6-8255
Naziv projekta Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki
Obdobje 1.5.2017 - 30.04.2020
Letni obseg FTE
Vodja dr. Iztok Kosem
Veda Humanistične vede / Jezikoslovje
Sodelujoče RO sicris
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Institut "Jozef Stefan"
Vsebinski opis projekta  

Glavni cilj predlaganega projekta je izvedba temeljnih raziskav semantičnih in časovnih vidikov kolokacij, pa tudi metod za merjenje kolokacijskih razmerij, saj so te tematike v slovenskem jezikoslovju, pa tudi mednarodno, zaenkrat dokaj slabo pokrite. Drugi cilj je izdelava in temeljita jezikoslovna evalvacija metod strojnega učenja za namene analiz slovenskega jezika in luščenja leksikalnih podatkov iz korpusov. Na ta način želimo v slovenski prostor vpeljati tesnejše sodelovanje in sinergijo med leksikografijo in jezikoslovjem na eni strani ter računalniškim jezikoslovjem in statističnimi obdelavami naravnega jezika na drugi. Tretji cilj je sistematična integracija rezultatov študij med različnimi tipi uporabnikov v izdelavo projektnih metod in orodij ter priprava metodoloških opisov za prenos rezultatov v prakso z namenom zagotovitve njihove čim večje uporabnosti.

Projekt bo naslovil štiri različne vidike kolokacij: statistične metode za merjenje kolokacijskih razmerij, semantične nize oz. kategorije kolokacij, vlogo kolokacij kot razločevalnega elementa med pomensko povezanimi besedami (npr. sinonimi) in pa vlogo kolokacij pri zaznavanju semantičnih in podobnih sprememb v rabi besed skozi čas.

Za slovenski prostor bodo izvirni prav vsi deli projekta, saj predlagane raziskave in orodja za slovenščino še ne obstajajo, so pa rezultati več preteklih in trenutno potekajočih raziskovalnih projektov odlična podlaga zanje. Tudi po času in relevantnosti gre za zelo pomembno raziskavo, saj trenutno v Sloveniji poteka ali pa se načrtuje nekaj večjih leksikografskih in podobnih projektov, ki bi od rezultatov predlaganega projekta imeli velike koristi. Vsak delovni sklop bo doprinesel pomembno novo znanje na področje jezikovnega opisa in močno vplival na pristope ter analizo kolokacij na drugih področjih, kot sta jezikoslovje in poučevanje jezika.

Številni vidiki projekta bodo relevantni tudi za mednarodno raziskovalno skupnost in bodo vplivali na razvoj novih raziskovalnih smeri tako v Sloveniji kot v tujih jezikovnih skupnostih, zlasti tistih, katerih jezik je podobno morfološko bogat kot slovenščina. Z rezultati projekta želimo spodbuditi nadaljnje teoretične in aplikativne raziskave kolokacij, koligacij in večbesednih enot.

Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  
predstavljeno na samostojni spletni strani projekta: http://www.cjvt.si/kolos/
Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Institut Jozef Stefan

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.