Back to top

Temeljni raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J5-9437
Naziv projekta Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja
Obdobje 1.7.2018 - 30.06.2021
Letni obseg 0,86 FTE
Vodja dr. Cirila Peklaj
Veda Družboslovne vede
Sodelujoče RO sicris
Pedagoški inštitut
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Vsebinski opis projekta  

E-učenje ima številne prednosti pred tradicionalnim učenjem iz tiskanih gradiv. Omogoča npr. interaktivnost, vizualizacijo konceptov prek filmov in animacij ter adaptivno predvajanje vsebin uporabniku. Uspešnost učenja v takem okolju je podobno kot pri tradicionalnem učenju odvisna od individualnih značilnosti učenca, kot so njegove sposobnosti, predznanje, motiviranost za učenje, samoregulacijske kompetence. Pri e-učenju lahko v gradivo v večji meri vnesemo učne opore, s katerimi spodbujamo uporabo posameznih kognitivnih in metakognitivnih procesov ter motiviranost učenca za učenje. V projektu bomo preučevali, kako posamezne vrste učnih opor (kognitivne, metakognitivne in motivacijske ter kombinacija vseh treh vrst opor) vplivajo na uspešnost e-učenja. Raziskali bomo tudi, ali je učinkovitost posameznih vrst učnih opor odvisna od učenčevih individualnih značilnosti (sposobnosti, predznanja, samoregulacijskih kompetenc).

V prvem koraku projekta bomo priredili obstoječe in razvili nove pripomočke za merjenje individualnih značilnosti učencev (Nalogo za merjenje metakognitivnega znanja, Vprašalnik o (meta)kognitivnih strategijah, Vprašalnik motivacijskih prepričanj in strategij, Vprašalnik o uporabi strategij med e-učenjem in dva Preizkusa znanja iz izbranih vsebin). Razvili bomo dve e-učni enoti s področja naravoslovja (enoti A in B) in računalniški program za manevriranje po e-učni enoti in upravljanje z učnimi oporami ter sprotno spremljanje aktivnosti pri učenju z e-učnima enotama. Inštrumente bomo validirali v predraziskavi na vzorcu 300 učencev 9. razreda različnih osnovnih šol.

V drugem koraku bomo z razvitimi instrumenti izvedli glavno raziskavo, v kateri bomo preverili učinkovitost različnih vrst učnih opor pri e-učenju in vpliv individualnih značilnosti učencev nanjo. Najprej bomo pri novem vzorcu 370 učencev 9. razreda s 15 osnovnih šol izmerili njihove individualne značilnosti (sposobnosti, predznanje, motivacijske strategije in prepričanja, metakognitivno znanje, (meta)kognitivne strategije, uporabo e-učenja in e-učnega okolja). Vsi učenci se bodo najprej učili e-učno enoto A brez kakršnekoli opore (za namene preverjanja enakosti skupin). Na osnovi individualnih značilnosti (vključujoč mere, pridobljene med učenjem iz enote A) bomo učence razdelili v pet primerljivih skupin, ki bodo sodelovale v različnih eksperimentalnih pogojih. Pri e-učni enoti B bo vsaka skupina prejela drugačno vrsto učnih opor: prva skupina se bo učila peta brez učnih opor, druga s kognitivnimi učnimi oporami, tretja z metakognitivnimi, četrta z motivacijskimi in peta s kombinacijo vseh treh vrst učnih opor. Med učenjem e-učnih enot bomo spremljali učno vedenje učencev (manevriranje po e-učni enoti, upravljanje z učnimi oporami). Po zaključku učenja vsake snovi bomo ponovno izmerili znanje, poleg tega pa še motivacijo za učenje izbrane snovi in strategije, ki so jih učenci uporabljali med učenjem.

V zadnjem delu projekta bomo analizirali zbrane podatke in na podlagi dobljenih rezultatov oblikovali model dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost uporabe samoregulacijskih opor v e-okolju. Z modelom bomo pojasnjevali, katere učne opore so pri učencih z različnimi individualnimi značilnostmi najbolj učinkovite.

Nova spoznanja bodo uporabna pri načrtovanju personalizirane uporabe opor v e-učnem okolju, ki bo optimizirala učenje. Spoznanja bodo prispevala tudi k védenju o učinkovitosti metakognitivnih in motivacijskih učnih opor pri samoreguliranem učenju ter k oceni pomena kombiniranja različnih vrst učnih opor pri e-učenju. Spodbudila bodo razvoj e-učbenikov, ki opor ne bodo vključevali intuitivno, ampak na sistematičen, znanstveno podprt način, in bodo tako optimalno podprli samostojno učenje.

Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  

V projektu bodo sodelovale štiri inštitucije: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF), Naravoslovnotehniška fakulteta UL (NTF), Fakulteta za računalništvo in informatiko UL (FRI) in Pedagoški inštitut (PI). Člani projektne skupine združujejo vsa potrebna znanja za izvedbo projekta:

  • preučevanje individualnih značilnosti in učnih procesov, razvoj in evalvacija intervencij za spodbujanje učenja, razvoj psihometričnih pripomočkov, psihološke meritve in eksperimenti, multivariatne analize - FF;
  • preučevanje individualnih značilnosti in učnih procesov, sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami, evalvacija izobraževalnega procesa - PI,
  • priprava vsebin naravoslovnih učnih enot, zasnova in oblikovanje interaktivnih e-učnih enot - NTF;
  • raziskovanje in razvoj medijskih tehnologij in komunikacij človek-računalnik, programiranje - FRI.

 

Projekt bo vodila FF. Razdeljen bo v več delovnih sklopov, ki jih bodo vodili posamezni projektni partnerji.

 

Delovni sklop 1: Razvoj pripomočkov za merjenje individualnih značilnosti učencev

Vsebina: priprava pripomočkov za merjenje individualnih značilnosti učencev (priredba obstoječega ali razvoj novega pripomočka), pridobitev soglasja etične komisije za izvedbo validacijske raziskave, izvedba validacijske študije za ugotavljanje ustreznosti merskih značilnosti pripomočkov, oblikovanje končnih verzij pripomočkov

Vodja sklopa (in sodelavci): FF (PI)

Časovni okvir izvedbe: 1.-12. mesec

Rezultat: razviti testi za merjenje znanja, kognitivnih, metakognitivnih in motivacijskih strategij ter metakognitivnega znanja

 

Delovni sklop 2: Priprava e-učnih enot in učnih opor

Vsebina: izbor in oblikovanje e-učnih enot, priprava vsebine učnih opor, vključevanje različnih vrst učnih opor v e-učne enote; natančna opredelitev načina vključevanja učnih opor v e-učno enoto; pilotno testiranje ustreznosti oblikovanja e-učnih enot in vsebine učnih opor

Vodja sklopa (in sodelavci): FRI (FF, NTF, PI)

Časovni okvir izvedbe: 1.-9. mesec

Rezultat: razvite e-učne enote in učne opore

 

Delovni sklop 3: Razvoj programa za apliciranje e-učnih enot

Vsebina: natančna opredelitev načina vključevanja učnih opor v e-učno enoto in spremljanja učnega vedenja učencev; razvoj programa za aplikacijo e-učne enote z učnimi oporami in spremljanje učne aktivnosti učencev; pilotno testiranje delovanja programa

Vodja sklopa (in sodelavci): FRI (FF, NTF, PI)

Časovni okvir izvedbe: 1.-16. mesec

Rezultat: razvit program za apliciranje e-učnih enot z različnimi vrstami učnih opor in spremljanje učne aktivnosti učencev

 

Delovni sklop 4: Glavna raziskava

Vsebina: pridobitev dovoljenja etične komisije za pilotno in glavno študijo, načrtovanje eksperimenta (izbor vzorca, dogovarjanje s šolami, zbiranje informiranih soglasij), izvedba eksperimenta

Vodja sklopa (in sodelavci): PI (FF, FRI)

Časovni okvir izvedbe: 13.-24. mesec

Rezultat: izveden eksperiment in zbrani podatki

 

Delovni sklop 5: Analiza podatkov in izdelava modela dejavnikov učinkovitosti samoregulacije e-učenja

Vsebina: predprocesiranje podatkov, statistična analiza podatkov

Vodja sklopa (in sodelavci): FF (FRI, PI, NTF)

Časovni okvir izvedbe: 25.-36. mesec

Rezultat: ugotovljena učinkovitost samoregulacijskih učnih opor pri e-učenju, razvit model interakcije med individualnimi značilnostmi učencev in učinkovitostjo učnih opor

 

Delovni sklop 6: Vodenje projekta, informiranje in obveščanje

Vsebina: koordinacija delovnih paketov, vmesni uskladitveni sestanki in koordinacija aktivnosti projektnih partnerjev, priprava poročil za financerja; poročanje strokovni javnosti in udeleženim šolam o rezultatih pilotnih študij in glavne raziskave, predstavitve na domačih in tujih konferencah, pisanje člankov

Vodja sklopa (in sodelavci): FF (FRI, PI, NTF)

Časovni okvir izvedbe: 1.-36. mesec

Rezultat: vmesna in zaključno poročilo, poročila o letni razporeditvi ur raziskovalnega dela, finančna poročila; objavljeni povzetki treh prispevkov na domačih in tujih konferencah, priprava treh izvirnih znanstvenih člankov

 

Bibliografske reference SICRIS
PEKLAJ, Cirila, DEPOLLI STEINER, Katja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, GRIL, Alenka. Preizkusa za merjenje metakognitivnega znanja. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 58. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70336354], [SNIP]
PEČJAK, Sonja, PIRC, Tina, PODLESEK, Anja, KOMIDAR, Luka, PEKLAJ, Cirila. Vprašalnik o načinih dela za šolo. V: Povzetki s konference = Conference abstracts. 8. mednarodni kongres psihologov Slovenije, Zreče, 19.-21. 9. 2019. [Ljubljana]: Društvo psihologov Slovenije, 2019. Letn. 28, str. 58. Psihološka obzorja, Letn. 28, 2019. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2019/povzetki_kongres_psih_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 70361954], [SNIP]

 

UL FF

UL FRI

UL NTF

Pedagoški inštitut

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.