Back to top

Temeljni raziskovalni projekt

Članica UL UL Filozofska fakulteta
Šifra J5-8247
Naziv projekta Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah
Obdobje 1.5.2017 - 30.04.2020
Letni obseg FTE
Vodja dr. Maja Žumer
Veda Družbene vede / Informacijska znanost in bibliotekarstvo
Sodelujoče RO sicris
Institut informacijskih znanosti
Vsebinski opis projekta  

Na osnovi obstoječih in z razvojem novih metod preučevanja uporabniške izkušnje bomo izdelali metodološki okvir, ki bo primeren za vrednotenje digitalnih knjižnic, pa tudi drugih vrst bibliografskih informacijskih sistemov. Predviden je sistematičen iterativen postopek, ki bo združeval teoretične in praktične vidike vrednotenja. Na podlagi teoretične in praktične analize dosedanjih pristopov k vrednotenju bo izdelan osnutek okvirja, ki bo ki bo identificiral različne aspekte vrednotenja in bo vseboval tudi nabor metod (obstoječih in takšnih, ki bodo razvite v okviru projekta), primernih za evalvacijo čim širšega spektra različnih scenarijev v povezavi z uporabniško izkušnjo v bibliografskih informacijskih sistemih. Ta okvir bo v postopnih korakih testiran ob vrednotenju konkretnih slovenskih (COBISS, dLib) in tujih bibliografskih informacijskih sistemov ter sproti spremenjen oziroma dodelan na podlagi rezultatov analize.

Sestava projektne skupine SICRIS
Faze projekta in njihova realizacija  

Projekt bo sestavljen iz več vsebinskih sklopov, ki si bodo med seboj zaporedno sledili, delno pa tudi prekrivali.

Sklopi:

WP1: Pregled obstoječih pristopov k vrednotenju uporabniške izkušnje. (0-6)

V prvem sklopu bomo pripravili podroben pregled obstoječih raziskav, katerega namen je identifikacija različnih pristopov k vrednotenju uporabniške izkušnje v kontekstu informacijskih sistemov in tudi širše. V tem koraku bomo tako nadgradili izhodišča, predstavljena v poglavju o literaturi, in ustvarili celovit pregled pristopov k vrednotenju uporabniške izkušnje v različnih okoljih, saj je ponudba literature v okviru informacijskih sistemov omejena. Prav tako lahko raziskave iz bolj komercialnih področij ponudijo inovativne pristope, ki bi bili lahko zanimivi tudi za prilagoditev v okviru digitalnih knjižnic.

WP2: Identifikacija vidikov vrednotenja. (6-18)

V tem sklopu se bomo ukvarjali z dvema nalogama, in sicer z analizo različnih vidikov uporabniške izkušnje, ki jih lahko vrednotimo ter z identifikacijo vidikov vrednotenja uporabniške izkušnje v kontekstu samih digitalnih knjižnic. Poleg pregleda obstoječih raziskav bomo analizo temeljili na značilnostih in namenu digitalnih knjižnic in drugih bibliografskih informacijskih sistemov, uporabniških potrebah in preferencah ter značilnostih uporabniške izkušnje. Pripravili bomo nabor različnih vidikov vrednotenja uporabniške izkušnje, za katere bo potrebno v nadaljevanju identificirati ustrezne metode. Predvidevamo, da bomo identificirali tako vidike, ki so pogosteje ocenjevani, kot tudi nekatere bolj zapostavljene vidike.

WP3: Analiza, adaptacija in razvoj metod vrednotenja. (6-18)

V vzporednem, tretjem sklopu bomo analizirali metode, ki so bile do sedaj uporabljene ob vrednotenju uporabniške izkušnje. Narejena bo primerjava metod, ki imajo isti namen, oziroma vrednotijo isti vidik uporabniške izkušnje. Prvi cilj je identifikacija in izbira najprimernejših metod in pristopov za pokrivanje posameznih vidikov vrednotenja ter identifikacija morebitnih pomanjkljivosti, drugi cilj pa prilagoditev obstoječih ali razvoj novih instrumentov za vrednotenje v kontekstu digitalnih knjižnic.

WP4: Priprava izhodiščnega metodološkega okvirja vrednotenja uporabniške izkušnje. (15-27)

Na podlagi predhodnih dveh sklopov (in delno tudi vzporedno) bomo zgradili izhodiščni metodološki okvir vrednotenja uporabniške izkušnje v bibliografskih informacijskih sistemih. V njem bomo predstavili posamezne pristope in metode vrednotenja ter jih povezali s posameznimi vidiki uporabniške izkušnje. Vsaka izbira bo tudi jasno utemeljena, kar bo potencialnim uporabnikom okvirja omogočilo lažje odločitev glede elementov vrednotenja kot tudi izbire metod za vrednotenje uporabniške izkušnje. Izhodiščni okvir bo tako obsegal predlog orodjarne za vrednotenje uporabniške izkušnje.

WP5: Preizkus okvirja vrednotenja na konkretnih domačih in tujih bibliografskih informacijskih sistemih, priprava ustreznih sprememb okvirja. (22-27)

V tem vsebinsko relativno širokem sklopu bomo pilotno preizkušali okvir s pomočjo parcialnega pristopa, ki bo omogočil, da se lahko preizkušanja lotimo tudi že pred dokončanjem izhodiščnega metodološkega okvirja. To konkretno pomeni, da bomo izvedli več manjših vrednotenj, ki bodo usmerjena v preverjanje posameznih delov okvirja. Na podlagi analize vrednotenja bomo lahko sproti prilagajali okvir.

Vrednotenja nameravamo opraviti na slovenskih sistemih COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi; v sodelovanju s partnersko organizacijo IZUM, ki je razvijalec sistema COBISS) in dLib (Digitalna knjižnica Slovenije) ter na dveh tujih raznolikih, a širše dostopnih bibliografskih informacijskih sistemih, ki ju bomo identificirali kot napredna med izvajanjem projekta. Na ta način bomo zagotovili, da bomo v evalvacijo zajeli tudi novosti, ki jih trenutno ne moremo predvideti. Z vključitvijo takega nabora bibliografskih informacijskih sistemov bomo preverjali, ali je okvir uporaben tako v slovenskih razmerah kot širše ter tako v tradicionalnih, naprednejših ter tudi bodočih informacijskih sistemih.

WP6: Dokončen okvir in umestitev v širši kontekst uporabnosti. (24-36)

Glede na zgoraj omenjen parcialni pristop bomo lahko relativno zgodaj začeli z izdelavo dokončnega okvirja, ki ga bomo postopoma dopolnjevali na podlagi rezultatov predhodnega sklopa. Pričakujemo, da bomo hkrati po potrebi še vedno dopolnjevali metode za vrednotenje uporabniške izkušnje. Dokončni okvir bi moral biti dovolj robusten, da se ga lahko s pridom uporabi pri celovitem ali parcialnem vrednotenju posameznih bibliografskih informacijskih sistemov.

Ob koncu bomo okvir umestili tudi v širši kontekst uporabnosti in s tem ustvarili jasnejšo razmejitev med vidiki uporabniške izkušnje in vidiki uporabnosti. Pri tem si bomo pomagali z našimi preteklimi izkušnjami na področju vrednotenja uporabnosti in uporabniške prijaznosti.

WP7: Uporaba okvirja za vrednotenje domačih bibliografskih informacijskih sistemov. (30-36)

Končni okvir vrednotenja uporabniške izkušnje bo v zadnji fazi uporabljen za celovito vrednotenje dveh domačih bibliografskih informacijskih sistemov (COBISS in dLib). S tem bomo prikazali možne uporabe okvirja, hkrati pa preko vrednotenja elementov uporabniške izkušnje identificirali morebitne pomanjkljivosti kot tudi možnosti za ustvarjanje pozitivnejše uporabniške izkušnje, ki bi sistemoma COBISS in dLib prinesla dodano vrednost in ju približala končnim uporabnikom.

Upravljanje projekta: podroben načrt uresničevanja in časovna razporeditev

Mejniki:

M1: Pregled raziskav na področju vrednotenja uporabniške izkušnje (6) WP1
M2: Identifikacija vidikov in metod vrednotenja uporabniške izkušnje(12) WP2, WP3
M3: Prilagoditev vidikov in metod vrednotenja za kontekst digitalnih knjižnic (18) WP2, WP3
M4: Osnutek okvirja za vrednotenje (22) WP2, WP3, WP4
M5: Poročilo o testiranju okvirja za vrednotenje (27) WP5
M6: Celovit metodološki okvir (30) WP6
M7: Rezultati vrednotenja konkretnih sistemov in priporočila za izboljšave (36) WP7

Bibliografske reference SICRIS

 

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Institut informacijskih znanosti

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Raziskovalni projekt je (so)financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.