Back to top

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

DIPLOME PRVOSTOPENJSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA

Glejte spletno stran FF UL – Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje stopnje

 

 1. PRIJAVA TEME DIPLOMSKEGA DELA:

Prijavo teme diplomskega dela je potrebno oddati najpozneje do začetka poletnega semestra (za študente, ki nameravate diplomirati v tekočem študijskem letu). Mentorji in mentorice sprejemajo omejeno število prijav. Zamuda pri prijavi pomeni, da se možnost izbire mentorja in s tem tudi diplomske teme na področju, s katerim se ukvarja želeni mentor, čedalje bolj zmanjšuje. Obrazec oddajte v oddelčnem tajništvu, da se podatek o izbrani temi vnese v študentski informacijski sistem. Obrazec mora biti podpisan s strani mentorja in morebitnega somentorja. Pri skupnem diplomskem delu mora biti obrazec podpisan tudi s strani mentorja na drugem oddelku in obeh predstojnikov oddelkov. Pri skupinih diplomah se na tajništvu, ki vodi postopek odda originalni obrazec, na drugem tajništvu pa kopijo.

Zamenjava teme je možna v dogovoru z mentorjem ali mentorico (v tem primeru je potrebna ponovna oddaja obrazca za prijavo teme, na katerega se zabeleži, da gre za zamenjavo teme).

Po dveh letih prijava teme zapade in je potrebna nova prijava.

 

 1. ODDAJA ELEKTRONSKE OBLIKE DIPLOMSKEGA DELA V VIS (preverjanje podobnosti vsebine):

Študent mora po prejemu informacije mentorja oziroma mentorice, da je diplomsko delo ustrezno, v knjižnici opraviti tehnični pregled. V knjižnico študent prinese spiralno vezan izvod diplomskega dela za tehnični pregled (naslovnica, povzetek, abstract, ključne besede). Po tehničnem pregledu mora študent v študentski informacijski sistem oddati elektronsko obliko pisnega zaključnega dela. Vsako zaključno delo se namreč glede podobnosti vsebine z drugimi deli pred zagovorom preveri s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine. Preverjanje podobnosti vsebine se izvede avtomatično po oddaji elektronske oblike pisne zaključne naloge v študijski informacijski sistem in se izdela analiza. Tu so navodila za študente glede oddaje zaključnega dela.

O rezultatu preverjanja podobnosti vsebine študent prejme obvestilo v študentskem informacijskem sistemu. Več o celotnem postopku oddaje zaključnega dela v preverjanje si lahko preberete v Pravilniku o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.

 1.  ZAGOVOR:

Za datum zagovora se študent dogovori individualno z mentorjem (za zagovor se ne prijavljate preko sistema VIS). Ob prijavi na zagovor morate v tajništvo oddati:

 • podpisano izjavo mentorja in somentorja, da je diplomsko delo vsebinsko primerno in pripravljeno za zagovor ter da so podobne vsebine ustrezno citirane (obrazec št. 2),
 • prijavo na zagovor diplomskega dela (obrazec št. 3)
 • ustrezno število vezanih izvodov diplomskega dela glede na število članov komisije za zagovor. Od tega mora 1 izvod (oziroma 2 v primeru skupnega diplomskega dela) oddati v trdi vezavi (knjižnični izvod), ostale izvode pa spiralno vezane (študent lahko za oddajo uporabi tudi spiralno vezavo, ki jo je oddal za tehnični pregled, če je bila le-ta ustrezna).
 • podpisano izjavo ob oddaji diplomskega dela (obrazec št. 4): izjava študenta/- ke ob oddaji diplomskega dela se nahaja v študentskem infomacijskem sistemu VIS v zavihku "Zaključek študija" (Izjava ob oddaji dela)

 

 

TEHNIČNA PRIPOROČILA

Splošna tehnična priporočila FF

 

Diplomsko delo na enopredmetnem študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija:

 • obseg: minimalno 25 strani (priporočeno je, da obseg ne preseže 50 strani).

 

Diplomsko delo na dvopredmetnem študijskem programu Primerjalna književnost in literarna teorija:

 • obseg: minimalno 20 strani (priporočeno je, da obseg ne preseže 40 strani).
 • Pri skupnih, dvopredmetnih diplomskih delih je obseg diplomskega dela odvisen od dogovora kandidata z obema mentorjema. Jezik diplomskega dela na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo je načeloma slovenščina (za izjeme glejte Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje). V primeru skupnega diplomskega dela se oddelka dogovorita, po katerem standardu citiranja mora biti skupno diplomsko delo izdelano. Študent se o tem dogovori z mentorjema.   

 

Znanstveni aparat oz. način citiranja in ureditev virov in literature za diplomska dela na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo:  MLA način citiranja (glejte publikacijo MLA način citiranja oziroma »Navodila za avtorje« v reviji Primerjalna književnost).