Back to top

Upravni odbor FF

 

122. člen

(1) Upravni odbor FF (v nadaljevanju UO FF) je organ upravljanja. Odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo, opredeljeno v 16. členu Statuta UL.

(2) V zadevah iz nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega programa raziskovalnega in razvojnega dela, za katere sredstva zagotavlja država, UO FF odloča v skladu s pooblastili, ki jih nanj prenese Upravni odbor UL.

 

123. člen

UO FF:

 • sodeluje pri pripravi letnega programa dela in razvoja FF ter spremlja njegovo uresničevanje,
 • sprejema letni finančni načrt in zaključni račun FF,
 • sprejema splošne akte in odločitve, s katerimi se določa uporaba prihodkov FF iz dejavnosti iz 10. člena teh Pravil,
 • odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin FF ali opreme večje vrednosti ob predhodnem soglasju univerze,
 • določa cenik za opravljanje dejavnosti iz 10. člena teh Pravil,
 • upravnemu odboru UL predlaga določitev šolnin in drugih prispevkov za študij,
 • sprejema pravila o finančnem poslovanju fakultete,
 • sprejema sklepe o načinu financiranja pedagoškega dela, ki ni financirano iz nacionalnega programa visokega šolstva,
 • sprejema načrt investicijskih vlaganj in nadzira uresničevanje tega načrta,
 • v okviru svojih pristojnosti odloča o drugih zadevah gospodarske in materialne narave

 

124. člen

(1) UO FF sestavljajo:

 • predstojniki oddelkov,
 • en član iz vrst strokovno-administrativnih delavcev,
 • en član, ki ga imenuje Študentski svet FF.

(2) Po svoji funkciji so člani brez glasovalne pravice tudi dekan, tajnik, vodja finančno-računovodske službe FF, vodja službe za pravno-upravne zadeve ter prodekan, zadolžen za gospodarsko področje.

 

125. člen

(1) Člane UO FF na predlog dekana na seji potrdi Akademski zbor.

(2) Člana UO FF iz študentskih vrst izvoli Študentski svet FF.

 

126. člen

(1) Mandat članov UO FF, zaposlenih na FF, je 2 leti, mandat člana UO FF iz vrst študentov pa je eno leto. Člani UO FF so lahko ponovno izvoljeni.

(2) Če članu UO FF predčasno preneha mandat, se nadomestni član izvoli ob smiselnem upoštevanju določb iz prejšnjih členov.

 

127. člen

(1) UO FF se konstituira na seji, ki jo skliče predsednik Akademskega zbora.

(2) UO FF izmed svojih članov, ki imajo glasovalno pravico, izvoli predsednika in namestnika predsednika, ki ne more biti študent.

 

128. člen

(1) UO FF odloča na sejah. Praviloma se sestaja enkrat mesečno.

(2) Seje UO FF sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Sklic seje lahko predlaga vsak član UO FF.

(3) UO FF je sklepčen, če je navzoča večina članov z glasovalno pravico. UO FF sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

(4) Na seji UO FF se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Zapisnik s prilogami se arhivira v tajništvu FF.