Back to top

Senat

Senat je najvišji strokovni organ FF. Za člana Senata FF je lahko izvoljen visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je na FF zaposlen s polnim delovnim časom. Senat FF sestavljajo po dva člana iz vsakega oddelka in enajst članov iz vrst študentov.
 

 

Dekan je po položaju član Senata. Seje Senata sklicuje dekan, praviloma enkrat mesečno. Sklic seje lahko predlaga tudi Upravni odbor ali Študentski svet Fakultete. Če je dekan odsoten, sklicuje in vodi seje prodekan, ki je pooblaščen, da nadomešča dekana. Senat lahko s sklepom del seje zapre za javnost.