Back to top

Akademski zbor

 

81. člen

Akademski zbor Fakultete sestavljajo učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so na Fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom.

Akademski zbor se oblikuje tako, da so skupine iz prvega odstavka tega člena sorazmerno zastopane.
Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega zbora.

Akademski zbor ima najmanj sto in največ dvesto članov.

   82. člen

   Sestava Akademskega zbora je po številu učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev sorazmerna številu vseh učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na Fakulteti, določena pa je tako, da so ob upoštevanju sorazmerne zastopanosti oddelkov posamezne skupine sestavljene iz 1/3 predstavnikov vsake skupine.

   Senat sprejme sklep o izvedbi volitev v Akademski zbor najmanj tri mesece pred potekom mandata trenutnega Akademskega zbora ter določi število članov in sorazmerno sestavo po skupinah in oddelkih za novo mandatno obdobje.

   Člane Akademskega zbora volijo sveti oddelkov. Izvoljeni so za 4 leta. Če članom Akademskega zbora preneha mandat pred potekom mandata, oddelek izvoli nadomestnega člana.

    83. člen

    Predstavnike študentov voli Študentski svet Fakultete, in sicer za 1 leto. Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v Akademskem zboru, določi poseben pravilnik, ki ga sprejme Študentski svet Univerze.

     84. člen

     Konstitutivno sejo Akademskega zbora skliče dekan.
     Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika Akademskega zbora.
     Mandatna doba predsednika in podpredsednika Akademskega zbora je 4 leta. Če predsedniku preneha mandat pred iztekom mandata, dekan skliče sejo Akademskega zbora, da se ta lahko ponovno konstituira.

      85. člen

      Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu Fakultete in letno poročilo o kakovosti ter daje predloge in pobude Senatu. V razpravi in odločanju o tem sodelujejo tudi študenti.
      Akademski zbor voli člane Senata in predlaga Senatu kandidate za dekana, pri čemer imajo pravico glasovanja samo člani Akademskega zbora, ki so zaposleni s polnim delovnim časom.
      Akademski zbor se sestane vsaj dvakrat letno. 

       86. člen

       Seje Akademskega zbora sklicuje njegov predsednik.
       Sklic Akademskega zbora lahko predlagajo tudi dekan, Senat, Upravni odbor ali Študentski svet Fakultete.

        87. člen

        Akademski zbor obravnava in odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti na javnih sejah.
        Akademski zbor lahko izključi javnost iz razprave, kadar obravnava in odloča o zadevah, ki vključujejo osebne podatke.

         88. člen

         Akademski zbor je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov.
         Akademski zbor sprejema poročila in sklepe z večino glasov navzočih članov, če ni s Statutom Univerze v Ljubljani in s temi Pravili določeno drugače.
         Podrobneje lahko člani Akademskega zbora uredijo delovanje Akademskega zbora s poslovnikom.
         Akademski zbor lahko po potrebi, zlasti o izvolitvi nadomestnega člana Senata, sklepa na dopisni seji.

          89. člen

          Na sejah Akademskega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik. Zapisnikarja na seji imenuje predsednik Akademskega zbora. Zapisnik s prilogami se arhivira v tajništvu Fakultete.