Back to top

 

Prejemniki priznanj in nagrad Univerze v Ljubljani ter državnih odlikovanj 

 

Zlata plaketa UL 

BOGATAJ dr. Janez

GOLOB dr. Nataša

JEZERNIK dr. Božidar

KERŠEVAN dr. MARKO

MURŠIČ dr. Rajko

OROŽEN dr. Martina 

PAK dr. Mirko 

PETTAN dr. Svanibor 

RIZMAN ddr. Rudi

RUPERT Karl

SUPPAN Arnold

ŠLIBAR dr. Neva

ŠMITEK dr. Zmago

URBANIJA dr. Jože  

prof. dr. Emil Tokarz

izr. prof. dr. ANJA PODLESEK

akad. prof. dr. Peter Štih

prof. dr. Marta VERGINELLA

avtorice spletnega tečaja slovenščine Slovene Learning Online (Slonline): Tjaša Alič, Branka Gradišar, Tanja Jerman in Jana Kete Matičič (plaketa skupini)

 

Zlata plaketa »Pro Universitate Labacensi«

Hiromi SATOH

prof. dr. Klaus WOLF

Odsek za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu

Jerry D. SAYE 

prof. dr. Stuart J. Woolf

prof. dr. Maruša Zorec

 

Častni senator UL 

Prof. dr. Irmhild BARZ

Prof. dr. James DAUPHINE

Prof. dr. Peter ZAJEC

Prof. dr. Erich PRUNČ  

 

Častni doktorat UL

TRSTENJAK dr. Anton

MICHNIK Adam, poljski zgodovinar, esejist in publicist

HAVEL Václav, češki esejist, politik in državnik

Prof. dr. Umberto ECO

Noam A. Chomsky

Boris Pahor

 

Častni znak svobode RS

GESTRIN dr. Ferdo

KLEMENČIČ dr. Vladimir

PATERNU dr. Boris

TOPORIŠIČ akad. dr. Jože

ZADRAVEC akad. dr. Franc

STIPLOVŠEK dr. Miroslav, zasl. prof.

 

Odlikovanje RS ‒ zlati red za zasluge

OREŠNIK akad. dr. Janez

prof. dr. BERČIČ Branko 

BOGATAJ, dr. Janez

KOS, akad. prof. dr. Janko (2019)

 

 

Odlikovanje RS  red za zasluge

KRAJNC, zasl. prof. dr. Ana Krajnc (2019)

 

 

Odlikovanje RS  medalja za zasluge

viš. pred. ŠLENC, Sergij (2019)

 

Nagrada RS za znanstvenoraziskovalno delo

BAŠ dr. Angelos

LOGAR akad. dr. Tine

MLINAR dr. Zdravko

NEĆAK dr. Dušan

PEČJAK dr. Vid 

 VODUŠEK STARIČ dr. Jera 

 ZADNIKAR dr. Marjan 

 ŠUMI dr. Nace 

 OREŠNIK akad. dr. Janez

TOPORIŠIČ akad. dr. Jože

KOMEL dr. Dean

GANTAR akad. dr. Kajetan

VOJE dr. Ignacij

KOS akad. dr. Janko  

akad. prof. dr. RAJKO BRATOŽ

 

Priznanje ob 75-letnici Univerze

KREMENŠEK dr. Vekoslav 

 

Univerzitetno priznanje

KLEMENČIČ dr. Vladimir

VREČKO dr. Janez

 

Svečana listina

Avstrijski inštitut

Ruppert Karel

Šmitek dr. Zmago

 

Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem

JELENC KRAŠOVEC dr. Sabina

VIDMAR dr. Tadej   

 

Svečana listina za študente za najboljši študijski uspeh

KIRN Tina 

MAROT Naja

MEDVED Peter

ROZMAN Roman

ZAKIROVA Betka

FOCK Ignac

 

Priznanja študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti

Društvo študentov psihologije

Društvo študentov zgodovine ISHA

KLOPČIČ Timotej

Društvo mladih geografov Slovenije

Pia Horvat

 

Naziv »zaslužni profesor«/»zaslužna profesorica«

BEKEŠ dr. Andrej

BERČIČ dr. Branko

BERGAMO dr. Marija

BERGANT dr. Marija

BEZLAJ dr. France

BOGATAJ dr. Janez

BORŠTNIK dr. Marja

BRATOŽ dr. Rajko

BRITOVŠEK dr. Marjan

CVETKO dr. Dragotin

ČOP dr. Bojan

DEBENJAK dr. Božidar

DERGANC dr. Aleksandra

DULAR ŠIVIC dr. Alenka

GAMS akad. dr. Ivan

GANTAR dr. Kajetan

GESTRIN akad. dr. Ferdo

GLUŠIČ dr. Helga

GOLDEN dr. Marija

GOLOB ddr. Nataša

GRAD dr. Anton

GRAFENAUER dr. Bogo

GROSMAN dr. Meta

HOEFLER dr. Janez

HRIBAR akad. dr. Valentin

ILEŠIČ dr. Svetozar

JERMAN dr. France

JERŠIČ dr. Matjaž (2002)

KASTELIC dr. Jože

KERŠEVAN dr. Marko

KLEMENČIČ dr. Vladimir

KOS dr. Janko

KOŽUH dr. Boris

KRAJNC dr. Ana (2002)

KRAKAR VOGEL dr. BOŽA

KREMENŠEK dr. Vekoslav

KUMP dr. Sonja

KUNAVER dr. Jurij

LEBIČ dr. Lojze

LOGAR akad. dr. Tine

LÜK NEĆAK dr. Albina

MEDVEŠ dr. Zdenko

MELIK akad. dr. Vasilij

MENAŠE dr. Luc

MIHEVC GABROVEC dr. Erika

MIKLIČ dr. Tjaša 

MIKUŽ dr. Metod

MUHA VIDOVIČ dr. Ana

MUSEK dr. Janek

NEČAK dr. Dušan

NOVAK dr. Vilko

OCVIRK dr. Anton

OREŠNIK akad. dr. Janez

OROŽEN dr. Martina

PAK dr. Mirko

PATERNU dr. Boris

PEČJAK dr. Vid

PLUT dr. Dušan

POGORELEC dr. Breda

POLIČ dr. Marko

POŽARNIK MARENTIČ dr. Barica

RADINJA dr. Darko (2002)

RAKAR dr. Atilij (2003)

RIJAVEC dr. Andrej (2004)

RIZMAN ddr. Rudolf

SAJE dr. Mitja

SCHMIDT dr. Vladimir

SIVEC dr. Jože

SIMONITI dr. Primož (2002)

SKAZA dr. Aleksander

SKUBIC dr. Mitja

STIPLOVŠEK dr. Miroslav (sklep senata FF 02. 07. 2003)

STRMČNIK dr. FRANC (2002)

ŠLIBAR dr. Neva

ŠMITEK dr. Zmago

ŠUMI dr. Nace

TERŽAN adad. dr. Ljubinka

TOLIČIČ dr. Ivan

UMEK MARJANOVIĆ dr. Ljubica

VOJE dr. Ignacij

VRIŠER akad. dr. Igor

ZADRAVEC akad. dr. France

ZWITTER dr. Franc

ŽAGAR dr. Drago

ŽNIDERŠIČ dr. Martin