Back to top

Nove informacije o napredovanju in podaljšanju statusa študenta v študijskem letu 2020/2021

Informacije o pogojih za napredovanje v višji letnik in uveljavljanju podaljšanega statusa ter roki za oddajo posameznih prošenj.

Napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi vsaj 51 KT

Študenti in študentke, ki dosežejo 85 odstotkov obveznosti, torej vsaj 51 KT, izjemno napredujejo v višji letnik. Prošnje za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT jim ni potrebno oddajati, saj se vsem priznajo posebne okoliščine – epidemije COVID-19, kot razlog za izjemno napredovanje. Pri prehodu iz drugega v tretji letnik pa morajo imeti poleg doseženih 51 KT iz drugega letnika,  opravljene vse obveznosti  prvega letnika. 

 

Napredovanje v študijskem letu 2020/2021 z doseženimi manj kot 51 KT

Študentom in študentkam študijskih programov, navedenih v Preglednici 1, se lahko omogoči izjemno napredovanje (vpis) v višji letnik na podlagi prošnje, pri čemer morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja:

  1. da so dosegli najmanj tako število KT, kot je navedeno  v zadnjem stolpcu Preglednice 1 (izjemno napredovanje 85%)
  2. izkažejo, da niso mogli opravljati obveznosti pri učnih enotah/predmetih, ki so navedene v Preglednici 2. V primeru, da je bilo študentom in študentkam navedene obveznosti omogočeno opraviti do zaključka izpitnega obdobja (11. 9. 2020) zaradi preklica epidemije COVID-19, potem za te študente in študentke veljajo pogoji za napredovanje, kot jih določa prejšnja točka 1.

Rok za oddajo prošnje za napredovanje v višji letnik s spregledom KT iz te točke je od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

 

Podaljšanje  statusa študenta skladno z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic (v nadaljevanju: interventni zakon)

Študenti in študentke, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso mogli redno in v roku opraviti študijskih obveznosti za napredovanje oziroma za zaključek študija, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta v študijskem letu 2020/21 (49. člen interventnega zakona).

 

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo v študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavljali študenti, ki iz zgoraj navedenih izjemnih okoliščin:

  • v študijskem letu 2019/2020 ne bodo izpolnili pogojev za napredovanje v višji letnik (vsaj 51 KT);
  • ne bodo zaključili študija.

Pravico do podaljšanega statusa študenta bodo lahko uveljavljali študenti in študentke:

  • ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani (ne glede na vrsto vpisa – npr. vpisani v posamezni letnik, ponovno vpisani, vpisani v dodatno leto, študenti s podaljšanim statusom iz upravičenih razlogov)
  • ki so do 2 leti prekinili študij (t. i. pavziranje).

Študenti bodo morali za podaljšanje statusa študenta v sistemu VIS oddati prošnjo za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov. V prošnji bodo morali pojasniti katere konkretne okoliščine vezane na epidemijo Covid -19 so jim preprečile izpolnitev vseh obveznosti za napredovanje oziroma zaključek študija v študijskem letu 2019/2020, saj epidemija sama po sebi oz. navedba epidemije ni upravičen razlog za podaljšanje statusa.  Priloge k prošnji niso obvezne.

 

Roki za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta na podlagi 49. člena interventnega zakona so za različne kategorije študentov različni, in sicer:

  • študenti dodatnega leta (absolventi) in študenti zadnjega letnika prve in druge stopnje (in študenti brez statusa po zadnjem letniku in dodatnem letu prve in druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 7. 2020 do 15. 8. 2020;
  • študenti 1., 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje (in študenti brez statusa 1. in 2. letnika prve stopnje in 1. letnika druge stopnje) imajo rok za oddajo prošenj od 1. 9. 2020 do 18. 9. 2020.

 

Študenti in študentke bodo o rešitvi prošnji obveščeni prek informacijskega sistema VIS.  

Vse ostale relevantne informacije so še vedno na voljo tukaj in jih redno posodabljamo.