Back to top

Zaključna seminarska naloga

Zaključna seminarska naloga je pisni izdelek, v katerem študent/študentka strokovno poglobljeno obdela problem, ki je določen s temo zaključne seminarske naloge. Zaključna seminarska naloga ima lahko priloge v drugih medijih.

Zaključna seminarska naloga mora biti rezultat samostojnega dela kandidata/kandidatke. Zaključna seminarska naloga je lahko tudi rezultat dela dveh ali več kandidatov/kandidatk, pri čemer mora biti iz nje razviden prispevek posameznega kandidata/kandidatke.

Zaključna seminarska naloga je javni dokument, en izvod je shranjen v oddelčni knjižnici.

 

Več informacij o izdelavi zaključne seminarske naloge najdete v zavihku Dodiplomski študij.

 

 

Magistrsko delo

Magistrsko delo predstavlja sklepno dejanje študija geografije na 2. stopnji. Dokazuje študentovo poznavanje teme in obravnavanega območja ter poznavanje metode znanstvenega proučevanja in akademskega diskurza. Je samostojno delo študenta in javni dokument.

Več informacij o izdelavi magistrskega dela najdete v zavihku Magistrski študij.

 

 

Navajanje virov in literature

Zahteva, od katere ni mogoče odstopiti je, da avtor dela ve za izvor vsakega uporabljenega vira in loči lastne od prevzetih trditev. V besedilu naj bodo vsi citati opremljeni z natančno navedbo vira oziroma literature.

Seznam literature in virov je končni seznam vseh vrst uporabljenih virov (monografskih publikacij, člankov, kart, gradiva s spleta, osebnih virov itd.), na katerem posamezne enote razvrstimo po abecednem redu priimkov avtorjev oziroma naslovov del v primeru anonimnih objav.

Podrobnejša navodila o navajanju virov in literature.

 

Rešitve vlog na zadnjem kolegiju predstojnika, ki se tičejo prijave zaključnih študentskih del in sprememb povezanih z njimi.

 

Na povezavi so dostopni Odobreni naslovi in ostale spremembe, ki se tičejo zaključnih študentskih del .