Back to top

Pogoji za vpis

 

Na dodiplomski študij se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta geografija, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Na magistrski študij se lahko vpiše, kdor je končal:

  • študijski program prve stopnje s področja geografije
  • študijski program prve stopnje z drugih področij družboslovja in humanistike, če je kandidat/kandidatka pred vpisom opravil-a študijske obveznosti, ki so bistvene za študij geografije na drugi stopnji. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 60 kreditnih točk. Kandidatu/kandidatki se obveznosti določijo iz naslednjih predmetov: Uvod v geografijo, Fizična geografija 1, Fizična geografija 2, Družbena geografija 1, Družbena geografija 2, Metode za geografe 1, Geografija Slovenije ter predmetov, ki so specifični glede na izbor smeri študija: Ekološka geografija, Geografija sonaravnega razvoja, Humana ekologija, Fizična geografija krasa, Regionalno planiranje, Urbana geografija, Geografija podeželja, Osnove tematske kartografije, Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geografija turizma in prometa, Politična geografija. Kandidat/kandidatka lahko predpisane obveznosti opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v drugostopenjski magistrski študijski program Geografija. Vsaka vloga se obravnava individualno na Kolegiju predstojnika Oddelka za geografijo,ki določi tudi obseg in vsebino dodatnih študijskih obveznosti
  • enakovredno izobraževanje v tujini.

 

 

Pogoji za napredovanje

 

Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s 151.-153. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 KT.

 

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za drugi letnik, v obsegu 54 od 60 KT, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.

 

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen) pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

 

V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru predlaganega študijskega programa so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15 KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).

 

Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni z 238. členom, pogoji za mirovanje statusa študenta pa z 240. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

 

Študentom in študentkam glede usmerjanja v različne smeri študija, izbire posameznih modulov znotraj študijskih programov in drugih vprašanj, povezanih s študijem, svetujejo predstavniki študentov, tutorji, mentorji posameznih letnikov ter drugi sodelavci ustreznih oddelkov v okviru govorilnih ur.

 

 

Prehodi med študijskimi programi

 

Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje.

Prehodi so možni med študijskimi programi:
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
- med katerimi se lahko, po kriterijih za priznavanje, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študent/-tka vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu. V vsakem primeru mora kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik študijskega programa, v katerega prehaja. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa, čeprav se študentu/-ki priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil/-a v prvem študijskem programu. V tem primeru mora kandidat/-ka izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik v skladu z zakonom in študijskim programom.

Pri prehodih se lahko priznajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent/-tka opravil/-a v prvem študijskem programu,
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Predhodno pridobljena znanja študent/-tka izkazuje z ustreznimi dokumenti.

 

Študent oz. študentka se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL. V primeru, da ima študent/-tka opravljene obveznosti na tuji visokošolski instituciji, vloži vlogo za priznanje v tujini opravljenega izobraževanja na predpisanem obrazcu v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in veljavnim pravilnikom. Vlogi priloži predpisane dokumente.

 


Podrobne in ažurne informacije se nahajajo v Predstavitvenih zbornikih posameznih programov.

 

.Obvestilo za študente, ki jim ni uspelo zaključiti študija po starem študijskem programu.